คณะผู้บริหาร (Board of Directors)

อุษณา จันทร์กล่ำ (Usana Chantarklum)

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

ผู้บริหารสูงสุด

วิรัจ จุธานิ (Viraj Juthani)

ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ลูกค้าองค์กร (Chief Client Officer)

ธำรงค์ ตันติวิภาวิน (Thamrong Tantiwipawin)

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัย (Total Operations Head, Thailand)

ธัญญนภัส วรเดชาเรืองพงศ์ (Thanyanapat Worradechareuangpong)

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)

สิชฌนา ลิงเคอร์ฮอฟ (Sitchana Linkerhof)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Senior HR Manager)

ตรัสสา เลิศจิระประเสริฐ (Trassa Lertjeraprasert)

Country Service Line Leader, Innovation

คณะผู้บริหารของ Ipsos Global 

อ่านเพิ่มเติมที่ คณะผู้บริหารของอิปซอสส์