คณะผู้บริหาร (Board of Directors)

อุษณา จันทร์กล่ำ (Usana Chantarklum)

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

ผู้บริหารสูงสุด

วิรัจ จุธานิ (Viraj Juthani)

ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้างานวิจัย (Country Service Line Group Leader)

อิษณาติ วุฒิธนากุล (Aitsanart Wuthithanakul)

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการสื่อสารการตลาด (Business Activation, SIA & MarCom Director)

ธำรงค์ ตันติวิภาวิน (Thamrong Tantiwipawin)

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัย (Total Operations Head, Thailand)

ธัญญนภัส วรเดชาเรืองพงศ์ (Thanyanapat Worradechareuangpong)

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)

สิชฌนา ลิงเคอร์ฮอฟ (Sitchana Linkerhof)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Senior HR Manager)

คณะผู้บริหารของ Ipsos Global 

อ่านเพิ่มเติมที่ คณะผู้บริหารของอิปซอสส์