คณะผู้บริหาร (Board of Directors)

อุษณา จันทร์กล่ำ (Usana Chantarklum)

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

ผู้บริหารสูงสุด

วิรัจ จุธานิ (Viraj Juthani)

ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ลูกค้าองค์กร (Chief Client Officer)

ธำรงค์ ตันติวิภาวิน (Thamrong Tantiwipawin)

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัย (Total Operations Head, Thailand)

ธัญญนภัส วรเดชาเรืองพงศ์ (Thanyanapat Worradechareuangpong)

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)

สุรัตน์ชัย จุลาภิพัฒน์ (Suratchai Julapiphat)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Director)

คณะผู้บริหารของ Ipsos Global 

อ่านเพิ่มเติมที่ คณะผู้บริหารของอิปซอสส์