คณะผู้บริหาร

 

อุษณา จันทร์กล่ำ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสูงสุด

อิษณาติ วุฒิธนากุล

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

 

รัตยา กุลประดิษฐ์

ผู้บริหารฝ่ายกิจการสาธารณะ 

ธำรงค์ ตันติวิภาวิน

ผู้บริหารฝ่าย Operation


คณะผู้บริหารของ Ipsos Global 

อ่านเพิ่มเติมที่ คณะผู้บริหารของอิปซอสส์