คณะผู้บริหาร (Board of Directors)

อุษณา จันทร์กล่ำ (Usana Chantarklum)

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

ผู้บริหารสูงสุด

ธัญญนภัส วรเดชาเรืองพงศ์ (Thanyanapat Worradechareuangpong)

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)

สุรัตน์ชัย จุลาภิพัฒน์ (Suratchai Julapiphat)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Director)

คณะผู้บริหารของ Ipsos Global 

อ่านเพิ่มเติมที่ คณะผู้บริหารของอิปซอสส์