Juridisk

Godkjennelse av bruksvilkår

Bruken av dette nettstedet ("www.ipsos.com") er underlagt visse bruksvilkår som utgjør en juridisk avtale mellom deg og Ipsos SA ("Ipsos") og dets tilknyttede selskaper/datterselskaper. Ved å bruke dette nettstedet, bekrefter du at du har lest, forstått og er enig i å være juridisk bundet av bruksvilkårene og alle gjeldende lover og regler som gjelder nettstedet. Vennligst les bruksvilkårene før du ser på dette nettstedet. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet.

Vi kan endre disse bruksvilkårene fra tid til annen. Hvis så vil vi publisere endringene på nettstedet. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet regelmessig for endringer i disse bruksvilkårene. Datoen øverst på dette nettstedet indikerer når disse bruksvilkårene sist ble oppdatert. Endringer i disse bruksvilkårene trer i kraft 3 dager etter datoen vi publiserer endringene på nettstedet, og de vil deretter regulere forholdet mellom deg og oss med hensyn til bruken av nettstedet. Hvis du ikke er enig i de endrede bruksvilkårene, må du ikke fortsette å bruke nettstedet etter datoen endringene trer i kraft.

Selskaper i Ipsos-konsernet har deres egne juridiske eksistens, og har en selvstendig juridisk identitet, men på dette nettstedet brukes begrepene "Ipsos", "konsernet" eller "vi/oss" om hverandre for å identifisere samtlige selskaper i Ipsos-konsernet, eller når det ikke er nødvendig å identifisere et bestemt selskap i konsernet.

Tillatelse til å bruke dokumenter

Meningsmålinger som vises på dette nettstedet anses å være i det offentlige domene, og kan derfor brukes helt eller delvis så lenge tilskrivning er gjort til den aktuelle Ipsos-enheten som gjennomførte arbeidet. Utsalgssteder eller organisasjoner bør, når det er mulig og hensiktsmessig, bemerke publiseringsdatoen, meningsmålingens oppdragsgiver, metodologi og en lenk til Ipsos' nettsted hvor resultatene er tilgjengelig. Ipsos er ikke ansvarlig for tredjeparters bruk eller tolkning av funnene, men hvis slik bruk og tolkning anses som upassende, feilaktig, støtende, feilrepresentert eller reprodusert for kommersielle formål, kan Ipsos ta passende rettslige skritt og/eller iverksette tiltak for offentlig korrigering av relevant data. 

Eksterne nettsteder og lenker

Nettstedet kan inneholde lenker og henvisninger til andre nettsteder som eies eller drives av tredjepartsleverandører og andre tredjeparter ("eksterne nettsteder"). Ipsos er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder, inkludert tilgjengelighet og personvern, og kontrollerer heller ikke innholdet, inkludert webcasting eller annen form for overføring, mottatt fra ethvert eksternt nettsted. Du bør kontakte nettstedadministratoren eller nettredaktøren for de eksterne nettstedene hvis du har bekymringer angående slike lenker eller innholdet på slike eksterne nettsteder. Ipsos tillater visse tredjepartslenker til nettstedets hjemmeside, forutsatt at Ipsos informeres om slike lenker og ikke motsetter seg dem. Ipsos forbeholder seg retten til å ensidig tilbakekalle samtykke om enhver godkjent lenke, inkludert lenker til hjemmesiden. De eksterne nettstedene blir kun oppgitt av praktiske årsaker, og enhver lenke eller henvisning på dette nettstedet innebærer ikke godkjenning av de eksterne nettstedene. Ipsos gir ingen representasjon, garanti eller betingelser, verken uttrykkelig eller underforstått, i forhold til varer, tjenester eller informasjon mottatt fra et slikt eksternt nettsted.

Opphavsrett og varemerke

Alt nettstedinnhold, inkludert design, tekst, grafikk, bilder, logoer, knapper, ikoner, grensesnitt, lyd og videoklipp, og utvalget og arrangeringen av disse, eies eksklusivt av Ipsos eller selskapets respektive innholdsleverandører, og er beskyttet av franske og internasjonale lover om opphavsrett. All programvare som brukes på nettstedet eies av Ipsos eller selskapets respektive programvareleverandører, og slik programvare er beskyttet av franske og internasjonale lover om opphavsrett og andre gjeldende lover og traktater. Brukere av dette nettstedet skal ikke overføre/legge inn noen informasjon på dette nettstedet som krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter.

Du må ikke bruke, laste ned, laste opp, kopiere, skrive ut, vise, presentere, gjengi, publisere, lisensiere, legge ut, overføre eller distribuere informasjon fra noen av våre nettsteder, verken helt eller delvis, uten vår skriftlige forhåndstillatelse.
Alle varemerker, servicemerker og handelsnavn som brukes på nettstedet (kollektivt omtalt som "merker") eies eksklusivt av Ipsos. Merkene må ikke brukes i forbindelse med noen produkter eller tjenester som leveres av andre enn Ipsos, eller som sannsynligvis vil føre til forvirring hos kundene, eller som på noen måte forringer eller diskrediterer Ipsos.

Juridisk ansvarsfraskrivelse og begrensning av ansvar

Selv om Ipsos forsøker å holde informasjonen, materialene og prosessene på dette nettstedet så oppdaterte, komplette og nøyaktige som mulig, gir vi ingen representasjoner eller garantier av noe slag om dette nettstedet eller informasjonen, programvaren, funksjonene, prosessene eller annet innhold som finnes på dette nettstedet. Ipsos garanterer ikke at tilgang til dette nettstedet vil være uavbrutt, feilfritt eller fritt for virus eller annen skadelig kode. Dokumentene, informasjonen og grafikken publisert på dette nettstedet kan inneholde tekniske feil. Ipsos er ikke forpliktet til å levere tjenester som tilbys på dette nettstedet ved tilfeller av feil eller unnlatelser. Informasjonen på dette nettstedet kan endres, fjernes eller oppdateres når som helst, uten forvarsel og uansett grunn. Alle materialer og informasjon som er lagt ut på dette nettstedet er kun ment brukt til informasjonsformål. Alt innhold, nedlastet eller på annen måte mottatt på eller gjennom bruken av nettstedet, brukes etter eget skjønn og risiko. Ipsos har intet ansvar for skade på ditt datasystem eller tap av dine data som skyldes nedlasting eller bruk av vårt innhold. Du påtar deg all risiko forbundet med bruk av denne informasjonen. Denne informasjonen blir levert til deg under forutsetning av at du, eller enhver annen person som mottar denne informasjonen, vil bestemme seg for egnetheten til ethvert formål før enhver bruk av denne informasjonen.
Informasjonen, tjenestene, produktene, programvaren og materialene som finnes eller tilbys på dette nettstedet, er gitt på grunnlag av "ingen garanti". I det omfang loven tillater det, fraskriver Ipsos seg alle uttrykkelige eller underforståtte garantier med hensyn til slik informasjon, tjenester, produkter, programvare og materialer, inkludert men ikke begrenset til garantier for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, eierskap, overholdelse av opphavsrett, frihet fra datavirus eller annen skadelig kode, og alle underforståtte garantier som oppstår som følge av forhandling, bruk, tillit eller handelspraksis.

Ipsos er under ingen omstendigheter ansvarlig for noen som helst skade, enten direkte, indirekte, spesielle, strafferettslige, eksemplariske, tilfeldige eller følgeskader. Ipsos, dets agenter, aksjonærer, ansatte eller tjenestemenn har under ingen omstendigheter noen forpliktelser eller ansvar overfor deg eller noen annen person for tap av fortjeneste, tap av forretninger eller bruk, eller for tilfeldige, spesielle eller følgeskader, enten det er basert på kontrakt, tort (herunder uaktsomhet) eller enhver annen teori eller handlingsform, også ikke om vi eller våre datterselskaper har blitt informert om muligheten for slike skader, enten i en handling under kontrakt, uaktsomhet eller enhver annen teori som skyldes eller skjer i forbindelse med bruken, eller manglende evne til å bruke, informasjonen, tjenestene, produktene, programvaren og materialene som er tilgjengelig på dette nettstedet. Det kan ikke rettes sak eller søksmål mot Ipsos eller dets datterselskaper med hensyn til krav eller tvister som oppstår ved bruk av eller tillit til dette nettstedet eller informasjonen på nettstedet.

Denne informasjonen skal ikke tolkes som anbefalinger om bruk av noen som helst informasjon, produkt, prosess, utstyr eller formulering som er i strid med noe patent, opphavsrett eller varemerke, og Ipsos eller dets datterselskaper gir ingen representasjon eller garanti for at enhver bruk av denne informasjonen ikke vil krenke patent, opphavsrett eller varemerke. Ipsos avviser kategorisk enhver fortolkning som assimilerer innholdet på selskapets nettsted eller et av dets datterselskapers nettsteder, med tilbud om kjøp eller oppfordring til å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer, enten noterte eller ikke-noterte, fra Ipsos eller noen av dets direkte eller indirekte datterselskaper.

Du anerkjenner og godtar også at nettstedets funksjonalitet er avhengig av riktig og effektiv drift av nettstedet og annet tredjepartsutstyr og -tjenester, og at vi ikke garanterer og ikke vil være ansvarlig for disse på noen som helst måte.

Skadeløsholdelse

Du samtykker i å holde Ipsos, dets direktører, styremedlemmer, ansatte og agenter, skadeløs fra alle krav, forpliktelser, skader, tap eller utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer og kostnader, forårsaket av eller som følge av brudd på disse bruksvilkårene eller brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter.

Informasjonsinnsamling

Når du navigerer gjennom dette nettstedet, kan noen av brukeropplysningene dine bli samlet inn aktivt (navn, e-postadresse) eller passivt (informasjon du ikke aktivt oppgir), som for eksempel nettlesertype, domenenavn, IP-adresse, besøkte sider og lengden på brukerøkten din, ved hjelp av ulike teknologier og midler, som for eksempel Internett-protokolladresse, informasjonskapsler, Internett-koder og navigasjonsdatainnsamling, med forbedring av nettsiden som eneste formål. Ingen informasjon som samles inn blir delt med tredjeparter for reklameformål eller andre formål, med unntak av at informasjonene kan bli avslørt overfor de av Ipsos' underleverandører som bistår med programmering og tekniske aspekter ved hosting og drift av nettstedet. Overføringer til og fra dette nettstedet er muligens ikke konfidensielle, og vil derfor kunne leses eller fanges opp av andre. I henhold til loven av 6. januar 1978 om informatikk og frihet (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) og andre gjeldende europeiske forskrifter, har du rett til å få tilgang til, endre, rette eller slette personopplysninger vi har samlet inn (artikkel 34 i loven av 6. januar 1978). For å utøve denne retten, kontakt [email protected].

Forsiktighetsfaktorer som kan påvirke fremtidige resultater

Dokumentene på dette nettstedet kan inneholde fremadrettede uttalelser med hensyn til økonomi, resultat, drift, strategi og planer for Ipsos-konsernet. Fremtidsrettede utsagn er spesielt de som bruker ordene "forventer", "forutsetter" og lignende uttrykk, og uttalelser om ledelsesmål og målsetninger, forventede eller målrettede resultater, eller trender i driftsresultater eller marginer. Slike uttalelser er basert på en rekke forutsetninger som i siste instans vil kunne vise seg å være unøyaktige, og er utsatt for en rekke risikofaktorer, herunder endringer i regelverk eller teknologi, valutasvingninger og rentesvingninger og generelle økonomiske og forretningsmessige forhold. Vår årsrapport og andre dokumenter innlevert til Autorité des Marchés Financiers inneholder nærmere opplysninger om slike forutsetninger og risikoer.

Konsernet påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere offentligheten om fremadrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser, eller på noen annen måte. Ytterligere informasjon om forhold som kan påvirke selskapets økonomiske resultater fremgår av dokumenter som er innlevert hos Autorité des Marchés Financiers.

Nettatferd

Enhver atferd av en person som etter Ipsos eget skjønn begrenser eller hemmer noen annen persons evne til å bruke eller få tilgang til nettstedet, er forbudt. Du samtykker i å bruke nettstedet kun til lovlige formål og i samsvar med dette forbudet. Du samtykker i at du ikke vil legge inn på nettstedet eller overføre ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, vulgær, uanstendig, seksuelt eksplisitt, profetisk, hatsk, rasistisk, etnisk eller på annen måte anstrengende materiale av noe slag, inkludert men ikke begrenset til ethvert materiale som oppfordrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, gi opphav til sivilt ansvar eller på annen måte bryter med gjeldende lokal, regional, nasjonal eller internasjonal lov.

Tilgangsnekt

Ipsos kan nekte deg eller blokkere din tilgang til hele eller deler av nettstedet, uten varsel, for enhver atferd som Ipsos etter eget skjønn mener er i strid med gjeldende lovgivning eller disse bruksvilkårene, eller er skadelig for interessene til en annen bruker, tredjepart, kunde, sponsor, lisensgiver, tjenesteleverandør eller nettstedet.

Avtalebeskyttelse og atskilt ugyldighet

Ipsos manglende evne til å utøve eller håndheve eventuelle rettigheter eller bestemmelser i disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre et frafall av en slik rett eller bestemmelse. Hvis noen del eller bestemmelse i disse bruksvilkårene ikke er mulig å håndheve, kan en slik del eller bestemmelse endres for å gjøre bruksvilkårene lovlige og håndhevbare. Balansen i bruksvilkårene skal ikke påvirkes.

Gjeldende lovgivning

Disse bruksvilkårene og alle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene eller deres gjenstand (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) er underlagt fransk lov, og har ikke-eksklusiv jurisdiksjon ved domstolene i Paris.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om disse bruksvilkårene, kontakt oss eller send e-post til: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (fransk allmennaksjeselskap med styre)
Aksjekapital: 11 334 058,75 euro
Selskapet er notert i Paris handels- og selskapsregister under følgende registreringsnummer: 304 555 634 RCS Paris (kode APE 7010 Z – holdingselskaper)

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
France
(+33) 1 41 98 90 00

Ansvarlig utgiver:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
France

Webhosting

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA

(+1) 888-922-7842