Wettelijke bepalingen

Akkoord met de gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze site ("www.ipsos.com") zijn bepaalde gebruiksvoorwaarden van toepassing die een wettelijke overeenkomst tussen jou en Ipsos SA ("Ipsos") en haar gelieerde/dochterondernemingen inhouden. Door deze site te gebruiken erken je dat je de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat je ermee akkoord gaat dat je wettelijk gebonden bent door deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en bepalingen die voor deze site gelden. Lees eerst deze gebruiksvoorwaarden voordat je deze site bekijkt. Als je niet akkoord gaat met de bepalingen ervan, gebruik deze site dan niet verder.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Als we dat doen, zullen we de wijzigingen op de site publiceren. Het is onze verantwoordelijkheid de site periodiek te controleren op veranderingen van deze gebruiksvoorwaarden. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn geüpdatet. Aanpassingen van deze gebruiksvoorwaarden gaan in 3 dagen na de datum waarop we de aanpassingen op de site publiceren, en zullen vanaf dat moment leidend zijn voor de relatie tussen jou en ons wat betreft je gebruik van de site. Als je niet akkoord gaat met de aangepaste gebruiksvoorwaarden, moet je deze site niet meer gebruiken na de datum waarop de aanpassingen ingingen.

Bedrijven die onder de Ipsos groep vallen hebben hun eigen wettelijke bestaansrecht en vormen een onafhankelijke rechtspersoon. Maar op deze site worden de termen Ipsos, groep of wij/ons soms gebruikt om te verwijzen naar alle bedrijven van de Ipsos groep of wanneer het niet nodig is een bepaald bedrijf van de Groep afzonderlijk te benoemen. 

Toestemming voor gebruik documenten

Opinieonderzoeken die op deze website verschijnen behoren tot het publieke domein en mogen daarom in hun geheel of gedeeltelijk gebruikt worden als de juiste Ipsos afdeling die het project heeft uitgevoerd maar vermeld wordt. Outlets of organisaties moeten, waar mogelijk en van toepassing, de publicatiedatum, sponsor van de poll en de methodologie vermelden en een link naar de website van Ipsos waar de resultaten kunnen worden verkregen. Ipsos kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik door een derde partij of zijn interpretatie van de bevindingen. Echter, indien dergelijk gebruik en interpretatie ongepast, onbetamelijk, beledigend worden geacht, een onjuiste weergave vormen of weergegeven zijn met commercieel oogmerk, dan kan Ipsos gepaste wettelijk actie en/of stappen ondernemen om deze informatie publiekelijk te rectificeren. 

Outside Sites en doorverwijzingen

De site kan links en pointers naar andere internetsites bevatten die eigendom zijn van of beheerd worden door leveranciers van derden en andere derde partijen (de "Outside Sites"). Ipsos is niet verantwoordelijk voor dergelijke Outside Sites, en ook niet voor hun beschikbaarheid en het privacybeleid van dergelijke Outside Sites, en heeft geen controle over hun content, zoals webcasting of een andere vorm van doorverwijzing die verkregen wordt van andere Outside Sites. Je dient contact op te nemen met de sitebeheerder of webmaster van die Outside Sites als je bepaalde zorgen hebt over zulke links of de content op die Outside Sites. Ipsos staat bepaalde links van derde partijen naar de homepage van haar site toe, op voorwaarde dat Ipsos op de hoogte gesteld wordt van dergelijke links en niet nadien bezwaar zal maken tegen een dergelijke doorverwijzing. Ipsos behoudt zich het recht voor eenzijdig alle toestemming in te trekken die het op enig moment heeft gegeven voor enige vorm van doorverwijzing, zoals doorverwijzingen naar de homepage. De Outside Sites worden uitsluitend aan je beschikbaar gesteld voor je gemak, en enige link of pointer op deze site staat niet gelijk aan onderschrijving van de Outside Sites. Ipsos neemt geen verantwoordelijkheid, geeft geen garantie of stelt geen voorwaarden, expliciet dan wel impliciet, met betrekking tot alle producten, diensten of informatie die van zo’n site ontvangen worden.

Copyright en Handelsmerk

Alle content, design, tekst, grafische weergaven, afbeeldingen, logo’s, buttons, icoontjes, interfaces, audio-opnamen en videoclips van de site, en de selectie en rangschikking daarvan zijn het exclusieve bezit van Ipsos, of van haar respectievelijke content providers, en worden beschermd door Franse en internationale copyright wetgeving. Alle software die op de site gebruikt wordt, is bezit van Ipsos of haar respectievelijke software aanbieders, en dergelijke software wordt beschermd door Franse en internationale copyright wetgeving en andere toepasbare wetten en verdragen. Gebruikers van deze site mogen geen informatie naar deze site verzenden/posten die een inbreuk betekent op het copyright of andere intellectuele eigendomsrechten van andere partijen.

Je mag geen informatie van onze sites gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, printen, afbeelden, uitvoeren, reproduceren, herpubliceren, licenseren, posten, verzenden of distribueren, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Alle handelsmerken, ‘service marks’ en handelsnamen die op deze site (gezamenlijk: de "Marks") worden gebruikt, zijn uitsluitend bezit van Ipsos. De marks mogen niet gebruikt worden in combinatie met enig product dat of enige dienst die geen product of dienst van Ipsos is, of mogelijk verwarring veroorzaakt onder klanten, of Ipsos op enige wijze in een kwaad daglicht stelt of in diskrediet brengt.  

Wettelijke Disclaimer en Beperking Aansprakelijkheid

Hoewel Ipsos ernaar streeft de informatie, materialen en processen op deze site zo actueel, volledig en nauwgezet mogelijk te houden, doen we geen uitspraken of geven we geen garanties in enige vorm over deze site of de informatie, software, functies, processen of andere content die deze website bevat. Ipsos garandeert niet dat toegang tot deze site zonder onderbrekingen, zonder fouten of virussen of andere schadelijke codes zal gebeuren. De documenten, informatie en grafische weergaven gepubliceerd op deze website kunnen technische onvolkomenheden bevatten. Ipsos is niet gehouden aan enige fouten of tekortkomingen die deze site bevat wat betreft de op deze site aangeboden diensten. Informatie hierin kan aangepast, verwijderd of geüpdatet worden op enig moment zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgaaf van reden. Alle materialen en informatie die op deze site gepost worden, zijn uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen. Alle content die op of via gebruik van de site wordt gelezen, gedownload of anderszins wordt verkregen, mag je naar eigen goeddunken gebruiken en voor je eigen risico. Ipsos aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade aan je computersysteem of verlies van data als gevolg van het downloaden of gebruik van de content. Je aanvaardt het volledige risico bij gebruik van deze informatie. Deze informatie wordt aan je verstrekt op voorwaarde dat jij of anderen die deze informatie ontvangen zelf beoordelen of deze geschikt is voor enig doel voorafgaand aan enig gebruik van deze informatie.
De informatie, diensten, producten, software en materialen die deze site bevat of aanbiedt worden verstrekt op een "als zodanig" basis zonder garantie. Voor zover de wet dit toestaat, wijst Ipsos alle aansprakelijkheid af voor verantwoordelijkheid en garanties, expliciet of impliciet, wat betreft dergelijke informatie, diensten, producten, software en materialen, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-schending, gevrijwaard zijn van computervirussen of andere schadelijke codes, en impliciete garanties voortvloeiend uit omgang hiermee, gebruik, toepassing of de handelspraktijk. 

Ipsos zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve, exemplaire, bijkomende of gevolgschade, of enige schade in welke vorm dan ook. Ipsos, haar vertegenwoordigers, aandeelhouders, werknemers of functionarissen hebben geen enkele verplichting of aansprakelijkheid jegens jou of enige andere persoon voor het verlies van winst, voor zakelijke verliezen of gebruik, of voor incidentele, bijzondere of gevolgschade, ongeacht of dat is op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of enig ander vermoeden of enige vorm van handelen, zelfs indien wij of onze zusterbedrijven zijn geraadpleegd over de mogelijkheid van dergelijke vormen van schade, ongeacht of dat een handeling is die onder een contract valt, nalatigheid, of enig ander vermoeden voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie, diensten, producten, software en materialen die via deze site beschikbaar zijn. Er mogen geen juridische stappen of procedures tegen Ipsos of haar zusterbedrijven worden gestart met betrekking tot enige claim of enig geschil voortvloeiend uit het gebruik van of beroep op deze site of enige informatie hierop.

Deze informatie mag niet worden opgevat als aanbeveling voor het gebruiken van enig(e) informatie, product, proces, apparatuur, of formulering die in tegenspraak is met enig patent, copyright, of handelsmerk, en Ipsos of haar zusterbedrijven nemen geen verantwoordelijkheid of geven geen garantie, expliciet of impliciet, dat enig gebruik van deze informatie geen inbreuk zal inhouden op enig patent, copyright of handelsmerk. Ipsos wijst pertinent enige uitleg af waarbij de content van haar website of van de websites van enige andere van haar zusterbedrijven in verband wordt gebracht met het aanbod van aankoop of het aanzetten tot aankoop van aandelen of andere effecten, ongeacht of deze wel of niet beursgenoteerd zijn, van Ipsos zijn of van enige van haar directe of indirecte zusterbedrijven.

Je erkent ook en gaat akkoord met het feit dat de werking van de site afhankelijk is van het juist en effectief functioneren van de site en van de apparatuur en diensten van andere derde partijen, en dat we deze niet kunnen garanderen en hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord dat je Ipsos vrijwaart en Ipsos, haar functionarissen, directeurs, medewerkers en vertegenwoordigers vrijstelt van en tegen enige vorm van claims, verplichtingen, schade, verliezen of kosten, inclusief billijke advocaatvergoedingen en -kosten als gevolg van of voortvloeiend uit je schending van deze gebruiksvoorwaarden of je schending van of inbreuk op enige rechten van derde partijen, inclusief rechten van intellectuele eigendom.

Informatie Verzameling

Wanneer je op deze Site surft kunnen bepaalde elementen van je gebruikersgegevens actief (naam, e-mailadres) of passief verzameld worden (gegevens die je niet actief gaf). Bijvoorbeeld je type browser, domeinnaam, IP adres, bezochte pagina’s, en de duur van je sessie als gebruiker tijdens het gebruik van verschillende technologieën en middelen, zoals het Internet Protocol Address, cookies, Internet Tags en datacollectie wat betreft navigatie; dit uitsluitend met als doel verbetering van de website. Niets van de verzamelde informatie wordt gedeeld met derde partijen voor reclame of andere doeleinden, maar kan alleen gedeeld worden met de personen onder de toeleveranciers van Ipsos die assisteren bij het programmeren en bij de technische aspecten van het hosten en beheren van de site. Verzending naar en van deze site kan mogelijk niet vertrouwelijk zijn en derhalve door anderen gelezen of onderschept worden. In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatie en vrijheid (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) en alle andere toepasbare Europese bepalingen, heb je het recht op toegang tot, aanpassing, correctie of verwijderen van alle persoonlijke gegevens die we eventueel verzameld hebben (Art. 34 van de wet van 6 januari 1978). Neem om dit recht uit te kunnen oefenen contact op met [email protected].

Mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten

De documenten op deze site kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de financiële positie, bedrijfsresultaten, zakelijke resultaten, strategie en plannen van de Ipsos Groep. In het bijzonder uitspraken waarin de woorden "verwacht", "houdt rekening met" zijn gebruikt, en andere vergelijkbare uitdrukkingen en verklaringen met betrekking tot doelen en doelstellingen voor de bedrijfsvoering, verwachte of beoogde resultaten, of trends in resultaten uit de bedrijfsvoering of marges, zijn toekomstgericht van aard. Zulke verklaringen zijn gebaseerd op een aantal aannames die uiteindelijk onjuist kunnen zijn, en onderhevig zijn aan een aantal risicofactoren, zoals wijzigingen in wetgeving of technologie, fluctuaties in valuta en rentepercentages en algemene economische en zakelijke omstandigheden. Ons jaarverslag en andere documenten die worden verschaft aan de Autorité des Marchés Financiers bevatten meer gegevens over dergelijke aannames en risico’s.

De Groep aanvaardt geen verplichting voor het publiekelijk updaten van toekomstgerichte uitspraken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Meer informatie over factoren die de financiële resultaten van het bedrijf kunnen beïnvloeden wordt gegeven in de documenten die verschaft worden aan de Autorité des Marchés Financiers.

Online Gedrag

Alle gedragingen van een persoon die, naar het oordeel van Ipsos, andere personen beperken in het gebruik van de site, het gebruik verhinderen of de mogelijkheid deze voor hun plezier te gebruiken, zijn verboden. Je gaat ermee akkoord dat je de site uitsluitend gebruikt voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met dat verbod. Je gaat ermee akkoord dat je op deze site geen materiaal zult plaatsen of door zult sturen dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet, godslasterlijk, haatdragend, beledigend is voor ras of etnische afkomst, of welk ander verwerpelijk materiaal dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, alle materiaal dat gedrag kan stimuleren dat een wettelijke overtreding zou inhouden, en reden kan zijn voor wettelijke aansprakelijkheid of anderszins een schending zou zijn van alle geldende landelijke, staatsrechtelijke, nationale wetten of internationaal recht.

Beëindiging van gebruik

Ipsos kan de toegang voor je beëindigen of toegang tot de volledige site of een gedeelte ervan opschorten, zonder enige aankondiging vooraf, als gevolg van enig gedrag dat Ipsos, naar eigen goeddunken, beschouwt als overtreding van alle toepasbare wetten of deze Gebruiksvoorwaarden, of dat schadelijk is voor de belangen van een andere gebruiker, een derde partij, een handelaar, een sponsor, een licentiegever, een aanbieder van een dienst, of deze site.

Onschendbaarheid en afstand

Verzuim van Ipsos om enige rechten of bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of op te leggen betekent niet dat afgezien wordt van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien enig onderdeel of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, kan een dergelijk onderdeel of een dergelijke bepaling aangepast worden om de aldus aangepaste gebruiksvoorwaarden wettelijk en afdwingbaar te maken. De gebruiksvoorwaarden als geheel blijven hierdoor onaangetast.

Toepasbare wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims voortvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of hun inhoud (waaronder ook niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder Frans recht en de niet-exclusieve jurisdictie van de Parijse gerechtshoven.

Hoe kun je contact met ons opnemen

Als je opmerkingen of vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, of schrijf ons naar: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (French public limited company) met een Raad van Bestuur
Aandelenkapitaal: 11 334 058,75 euro
De onderneming is geregistreerd in het Paris Trade and Companies Register onder het volgende nummer: 304 555 634 RCS Paris (Code APE 7010 Z – Holding company activities)

35 rue du Val de Marne

75013 Parijs
Frankrijk
(+33) 1 41 98 90 00

Verantwoordelijke Uitgever:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Parijs
Frankrijk

Web Hosting

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA
Tel: (+1) 888-922-7842