Projekt spoločnej Európy v roku 2020

Prieskum pod názvom Projekt Európa v roku 2020, ktorý bol realizovaný prostredníctvom Ipsos online platformy Global Advisor, poskytuje naliehavo potrebné pohľady do názorov Európanov týkajúce sa Európskej únie. Zameriava sa na tri aspekty: 1) minulé a aktuálne smerovanie EÚ, 2) vplyv EÚ na svet a potrebu členských štátov konať jednotne a 3) akú úlohu zohráva EÚ pri riešení koronakrízy.

Urobil projekt spoločnej Európy súčasnú Európu silnejšou alebo slabšou, v porovnaní s tým, akou by bola bez neho?

Od roku 2017, kedy sme túto otázku položili prvý krát, sú výsledky naďalej relatívne stabilné. Takmer polovica dopytovaných Európanov (47 %) verí, že Európa je vďaka Európskej únii silnejšia. Takmer dvaja z piatich (42 %) hovoria to isté o svojej vlastnej krajine. Pre krajiny, ktoré sú súčasťou EÚ od jej vzniku je pravdepodobnosť tohto vyjadrenia menšia, kým novší členovia (Švédsko, Maďarsko a Poľsko) sú v tomto ohľade optimistickejší. Čo sa týka smerovania EÚ, pomer Európanov, ktorí si myslia, že sa EÚ uberá nesprávnym smerom v posledných troch rokoch kontinuálne klesal (29 % hovorí, že je EÚ na správnej ceste). Podobne ako vyššie uvedená dichotómia, väčšina obyvateľov v Belgicku, Francúzsku a v Taliansku verí, že sa Európska únia uberá nesprávnym smerom.
 

Picture


Ako vie Európska únia ovplyvniť svetové udalosti tým, že koná jednotne?

Takmer polovica respondentov súhlasí, že spoločne majú krajiny Európskej únie väčší vplyv na zvyšok sveta (46 % - prepad z 51 % v 2017) a sú silnejšie v riešení svetových problémov (47 %). Švédsko, Holandsko a Maďarsko sú v ohľade nárastu vplyvu ich krajiny na riešenie svetových problémov vďaka Európskej únii najoptimistickejší, kým Francúzsko a Taliansko sú najmenej optimistickí. Pomer ľudí, ktorí súhlasia s tým, že krajiny EÚ majú spoločne väčší vplyv na zvyšok sveta, sa od roku 2017 takmer v každej krajine znížil, najmä však v Poľsku.
 

Bola Európska únia schopná dosiahnuť zmenu pri riešení koronakrízy?

Pätina (20 %) respondentov hovorí, že Európska únia pomohla so znížením dopadu pandémie koronavírusu na ich krajinu, kým iba jeden zo štyroch (27 %) je toho názoru, že EÚ pomohla zvládnuť pandémiu. Avšak, približne dvaja z piatich si myslia, že EÚ nemala na riešenie krízy žiaden vplyv (44 %) alebo do nej nebola dostatočne zainvolvovaná (39 %). Krajiny východnej Európy (Poľsko a Maďarsko) sú ohľadne reakcií Európskej únie na pandémiu najoptimistickejší, kým Francúzsko, Švédsko, Holandsko a Belgicko nie sú ohromené. Taliansko, ktoré je prvou krajinou EÚ, ktorá trpela pod silným prepuknutím pandémie, má najvyšší pomer ľudí presvedčených o tom, že konanie EÚ malo za následok horší dopad COVID-19 na ich krajinu. Talianov tesne nasledujú Francúzi a Belgičania.

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom online platformy Ipsos Global Advisor v 9 členských štátoch Európskej únie v období 25. 9. – 9. 10. 2020. Pre účely tohto prieskumu Ipsos dopytoval 7 500 dospelých respondentov vo veku 16-74 rokov. Vzorka je zložená z približne 1000+ obyvateľov Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a 500+ obyvateľov Maďarska, Holandska, Poľska a Švédska. V prípade záujmu sú k dispozícii aj výsledky zo Spojeného kráľovstva. 


Celoeurópsky a medzinárodný výskum je uskutočnený podľa najvyšších štandardov metodickej dôslednosti prostredníctvom nášho strediska Európskych verejných záležitostí (EPA) so sídlom v Belgicku, ktoré má za sebou celý rad skúseností s úspešným poskytovaním rozsiahlych riešení v rôznych krajinách pre veľké množstvo klientov, od európskych a medzinárodných inštitúcií, cez mimovládne organizácie a popredné akademické inštitúcie.
 

Pozrite si naše riešenia

Spoločnosť