Uslovi članstva

U registracionom formularu ćemo Vam postaviti pitanja o Vama i Vašem domaćinstvu. Ove informacije koristimo isključivo da bi odredili koje istraživanje je baš za osobe poput Vas. Na primer, nećemo vam poslati upitnik u vezi sa hranom za pse, ukoliko nemate psa u Vašem domaćinstvu.

  •  Član Ipsos Srbija on line panela postaje se preko web stranice Prijava novih članova
  • Svaki član moze imati samo jedan korisnički nalog.
  • Članstvo u on line panelu, ne uslovljava člana da obavezno učestvuje u on line istraživanjima. Svaki član sam odlučuje da li želi učestvovati.
  • Ipsos Srbija on line povremeno će obaveštavati svoje članove putem e maila o novostima

 Svaki član snosi odgovornost za zaštitu svog korisničkog imena i lozinke.
Član je odgovoran za korišćenje svog korisničkog imena i lozinke, kako prema Ipsos Srbija, tako i prema trećim licima.
Ukoliko treće lice koristi korisničko ime i lozinku člana, taj član će odmah obavestiti Ipsos Srbija.
Član mora sam promeniti lozinku.
U slučaju da neko pita člana za korisničko ime i lozinku, član se obavezuje da na takav upit neće dati odgovor, te da o takvim pokušajima odmah obavesti Ipsos Srbija.
Član se obavezuje da se nakon posete korisničkim stranicama Ipsos Srbija on line panela obavezno odjaviti ( logout ) jer postoji opasnost od zloupotrebe naloga od osoba koje koriste isti računar.
U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme ispod a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Članstvo
Član Ipsos Srbija on line panela može u svakom trenutku, pomoću svog korisničkog imena i lozinke pristupiti svom profilu, i obraditi ili izmeniti podatke o sebi ukoliko je došlo do nekih promena.
Svaki član može raskinuti svoje članstvo putem kontakt forme ispod sa komentarom ODJAVA.
Član se obavezuje da ažurira svoje podatke na svom profilu, kako bi Ipsos Srbija mogao pozvati člana da učestvuje u istraživanju.
To se prvenstveno odnosi na kontakt podatke.

Obaveze člana panela
Kao član Ipsos Srbija on line panela,član mora ispunjavati sledeće uslove:

  • Prihvatiti priložene uslove poslovanja.
  • Biti fizička osoba, starija od 18 godina, koja ponuđenu uslugu ne koristi u poslovne svrhe.
  • Ne sme navoditi netačne podatke o sebi, koji su potrebni za registraciju za dobrovoljno učestvovanje u istraživanjima.
  • Može biti registrovan samo jednom.
  • Ne sme svoje članstvo koje je stekao prenositi na treća lica, osim kada Ipsos Srbija izričito zatrazi učestvovanje člana domaćinstva.

Svaki član se obavezuje da će savesno postupati sa svojim podacima.
Ako član prilikom registracije navede netačne podatke, prijavi se sa više email adresa i ako svoju lozinku prosledi trećim licima, Ipsos Srbija zadržava pravo raskida ugovora , pravo isključivanja iz određenih istraživanja ili pravo izuzimanja rezultata dotičnog člana.
Ipsos Srbija takođe zadržava pravo da ukine sve bodove koje je član do tog momenta prikupio , a koji još nisu isplaćeni.
Ipsos Srbija zadrzava pravo na naknadu štete i izvan svega navedenog.

Odabir ispitanika u istraživanjima od strane Ipsos Srbija
Ipsos Srbija zadržava pravo prihvatanja ispitanika nakon izvršene registracije.
Ipsos Srbija zadržava pravo odabira svakog člana koji će biti pozvan za on line istraživanje.
Ukoliko se dogodi da veči broj članova odgovara kriterijumima za određeno istraživanje, sledi slučajan uzorak.
Takođe se moze zatraziti od članova učestvovanje u određenom vremenskom periodu.
Pozivnica za učestvovanje u istraživanju, ovlašćuje svakog pojedinačnog člana.
Nije dozvoljen prenos na treće lice , osim kada Ipsos Srbija to zatrazi, u slučajevima kada je potrebno učestvovanje člana domaćinstva.

Učestvovanje u on line istraživanjima - poverljivost
Kao član Ipsos Srbija on line panela isti se ne obavezuje da učestvuje u svim istraživanjima.
Međutim, član ima mogućnost učestvovanja u on line istraživanjima, ako za određeno istraživanje bude odabran kao ispitanik.
Ispitanik se obavezuje da neće prosleđivati informacije do kojih je došao popunjavanjem on line upitnika.
Ipsos Srbija zadrzava pravo da odmah isključi ispitanika u slučaju povrede ovih obaveza, ili ga ne određeno vreme blokira.

Odgovornost Ipsos Srbija on line panela
Ipsos Srbija ne odgovara za tehničke smetnje, ukoliko se utvrdi da nisu u nadležnosti Ipsos Srbija, kao što su štete u slučaju više sile ili drugih nepredviđenih događaja, ili za štete koje su pruzrokovala treća lica.
Ipsos Srbija ima pravo prekinuti svoje usluge na neodređeno vreme iz internih razloga ( u svrhu održavanja ) a da član nema pravo tražiti nadoknadu štete.
Ukoliko Ipsos Srbija, po nalogu trećih osoba, kao što su agencije za istraživanje javnog mnenja, pokrene istraživanje, i pozove ispitanike da učestvuju, Ipsos Srbija ne garantuje za sadržaj informacija koje traži nalogodavac.
Ako Ipsos Srbija sazna da istraživanja nisu u skladu sa zakonom, odmah će ih prekinutu i ukloniti sa svoje web stranice, a odgovore prikupljene takvim istraživanjem neće uzeti u obzir niti će ih proslediti klijentu.
Ipsos Srbija ne odgovara za tačnost, potpunost, ispravnost, objektivnost i aktuelnost sadržaja i mišljenja na internet stranicama do kojih se može doći putem linkova na stranama Ipsos Srbija.
Odgovornost za naknadu štete članu, ukoliko je nastala korišćenjem takvih stranica i linkova, isključivo snosi vlasnik tih stranica i linkova.
Ipsos Srbija će ukloniti odmah linkove ka takvim web stranicama, ukoliko sazna da nisu u skladu sa zakonom.

Zabrana umnožavanja Ipsos Srbija on line panela
Upitnici i njihov sadržaj koji su upućeni članovima, pravno su zaštićeni.
Zabranjeno je umnožavanje, obrada, izmena i prosleđivanje trećim licima.
Upitnici se ne smeju staviti na raspolaganje  ili učiniti dostupnim za javnost, čak i kada se to odnosi na delove iz upitnika.Sve navedeno zahteva pismenu saglasnost Ipsos Srbija.
Dopušten je samo izrada kopije koju je Ipsos Srbija stavi na raspolaganje na svojoj internet stranici ( ne sadržaj celog istraživanja) i to isključivo za privatne a ne za poslovne svrhe, pod uslovom da je vidljivo da se radi o sadržajima preuzetim sa Ipsos Srbija on line panela.
Ipsos Srbija zabranjuje svaki drugi oblik umnožavanja, distribuiranja ili objave sadržaja  od prethodno navedenog bez prethodnog pismenog odobrenja koje se može zatražiti putem kontakt forme ispod.

Trajanje ugovora, prekid članstva i pravne posledice
Članstvo u Ipsos Srbija je besplatno i na neodređeno vreme.
Članstvo se u svakom momentu može poništiti slanjem zahteva bez navođenja posebnih razloga na adresu ili koliko na link za odjavu poslate u svakoj email poruci.
Otkazivanje članstva postaje pravosnažno čim ga Ipsos Srbija primi.
Nakon toga Ipsos Srbija odjavljuje člana iz svoje baze.Član više ne dobija pozive za učestvovanje u istraživanjima, a lični podaci koje je član uneo tokom registracije se brišu u roku od 60 dana.
Nakon odjave, bodovi koje je sakupio član, mogu se iskoristiti u roku od 14 dana, posle čega se poništavaju.
Kod osnovane sumnje da je član prekršio pravila poslovanja, Ipsos Srbija može bez navođenja razloga prekinutu saradnju i to pismenim putem, faksom ili putem elektronske pošte.
U tom slučaju rezultati trenutnog istraživanja dotičnog člana istraživanja neće se uzimati u obzir.
Ipsos Srbija takođe zadržava pravo da poništi sve bodove koje je član prikupio i koji nisu isplaćeni
Ako je došlo do prekida članstva, ponovno registracija je moguća nakon 2 (dva) meseca.
Članovi će putem elektronske pošte biti blagovremeno obaveštavani o promenama poslovanja.
Smatra se da je član 14 dana od prijema elektronske pošte, kojom ga Ipsos Srbija obaveštava o promenama koje su nastale, prihvatio izmenjene uslove poslovanja, ukoliko ne uputi pismeni prigovor.
U protivnom izmenjeni uslovi poslovanja stupaju na snagu sledeći dan.

 

Prijava novih članova | Pristup korisničkom profilu

Uslovi članstva | Najčešća pitanja | Zaštita podataka | Nagradni sistem