Uslovi članstva

U registracionom formularu ćemo Vam postaviti pitanja o Vama i Vašem domaćinstvu. Ove informacije koristimo isključivo da bi odredili koje istraživanje je baš za osobe poput Vas. Na primer, nećemo vam poslati upitnik u vezi sa hranom za pse, ukoliko nemate psa u Vašem domaćinstvu.

  •  Član Ipsos Online panela postaje se preko web stranice: link
  • Svaki član moze imati samo jedan korisnički nalog.
  • Članstvo u on line panelu, ne uslovljava člana da obavezno učestvuje u on line istraživanjima. Svaki član sam odlučuje da li želi učestvovati.
  • Ipsos Online povremeno će obaveštavati svoje članove putem e maila o novostima

 Svaki član snosi odgovornost za zaštitu svog korisničkog imena i lozinke.
Član je odgovoran za korišćenje svog korisničkog imena i lozinke, kako prema Ipsosu, tako i prema trećim licima.
Ukoliko treće lice koristi korisničko ime i lozinku člana, taj član će odmah obavestiti Ipsos.
Član mora sam promeniti lozinku.
U slučaju da neko pita člana za korisničko ime i lozinku, član se obavezuje da na takav upit neće dati odgovor, ta da o takvim pokušajima odmah obavesti Ipsos.
Član se obavezuje da se nakon posete korisničkim stranicama Ipsos Online panela obavezno odjaviti ( logout ) jer postoji opasnost od zloupotrebe naloga od osoba koje koriste isti računar.
U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem elektronske pošte na [email protected] a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Članstvo
Član Ipsos Online panela može u svakom trenutku, pomoću svog korisničkog imena i lozinke pristupiti svom profilu, i obraditi ili izmeniti podatke o sebi ukoliko je došlo do nekih promena.
Svaki član može raskinuti svoje članstvo putem e-maila slanjem ODJAVA na [email protected]
Član se obavezuje da ažurira svoje podatke na svom profilu, kako bi Ipsos mogao pozvati člana da učestvuje u istraživanju.
To se prvenstveno odnosi na kontakt podatke.

Obaveze člana panela
Kao član Ipsos Online panela,član mora ispunjavati sledeće uslove:

  • Prihvatiti priložene uslove poslovanja.
  • Biti fizička osoba, starija od 14 godina, koja ponuđenu uslugu ne koristi u poslovne svrhe.
  • Nesme navoditi netačne podatke o sebi, koji su potrebni za registraciju za dobrovoljno učestvovanje u istraživanjima.
  • Može biti registrovan samo jednom.
  • Nesme svoje članstvo koje je stekao prenositi na treća lica, osim kada Ipsos izričito zatraži učestvovanje člana domaćinstva.

Svaki član se obavezuje da će savesno postupati sa svojim podacima.
Ako član prilikom registracije navede netačne podatke, prijavi se sa više email adresa i ako svoju lozinku prosledi trećim licima, Ipsos zadržava pravo raskida ugovora , pravo isključivanja iz određenih istraživanja ili pravo izuzimanja rezultata dotičnog člana.
Ipsos takođe zadržava pravo da ukine sve bodove koje je član do tog momenta prikupio , a koji još nisu isplaćeni.
Ipsos zadrzava pravo na naknadu štete i izvan svega navedenog.

Odabir ispitanika u istraživanjima od strane Ipsos-a
Ipsos zadržava pravo prihvatanja ispitanika nakon izvršene registracije.
Ipsos zadržava pravo odabira svakog člana koji će biti pozvan za on line istraživanje.
Ukoliko se dogodi da veči broj članova odgovara kriterijumima za određeno istraživanje, sledi slučajan uzorak.
Takođe se moze zatražiti od članova učestvovanje u određenom vremenskom periodu.
Pozivnica za učestvovanje u istraživanju, ovlašćuje svakog pojedinačnog člana.
Nije dozvoljen prenos na treće lice , osim kada Ipsos to zatraži, u slučajevima kada je potrebno učestvovanje člana domaćinstva.

Učestvovanje u on line istraživanjima - poverljivost
Kao član Ipsos Online panela isti se ne obavezuje da učestvuje u svim istraživanjima.
Međutim, član ima mogućnost učestvovanja u on line istraživanjima, ako za određeno istraživanje bude odabran kao ispitanik.
Ispitanik se obavezuje da neće prosleđivati informacije do kojih je došao popunjavanjem on line upitnika.
Ipsos zadržava pravo da odmah isključi ispitanika u slučaju povrede ovih obaveza, ili ga ne određeno vreme blokira.

Odgovornost Ipsos Online panela
Ipsos ne odgovara za tehničke smetnje, ukoliko se utvrdi da nisu u nadležnosti Ipsos, kao što su štete u slučaju više sile ili drugih nepredviđenih događaja, ili za štete koje su pruzrokovala treća lica.
Ipsos ima pravo prekinuti svoje usluge na neodređeno vreme iz internih razloga ( u svrhu održavanja ) a da član nema pravo tražiti nadoknadu štete.
Ukoliko Ipsos , po nalogu trećih osoba, kao što su agencije za istraživanje javnog mnenja, pokrene istraživanje, i pozove ispitanike da učestvuju, Ipsos ne garantuje za sadržaj informacija koje traži nalogodavac.
Ako Ipsos sazna da istraživanja nisu u skladu sa zakonom, odmah će ih prekinutu i ukloniti sa svoje web stranice, a odgovore prikupljene takvim istraživanjem neće uzeti u obzir niti će ih proslediti klijentu.
Ipsos ne odgovara za tačnost, potpunost, ispravnost, objektivnost i aktuelnost sadržaja i mišljenja na internet stranicama do kojih se može doći putem linkova na stranama Ipsos .
Odgovornost za naknadu štete članu, ukoliko je nastala korišćenjem takvih stranica i linkova, isključivo snosi vlasnik tih stranica i linkova.
Ipsos će ukloniti odmah linkove ka takvim web stranicama, ukoliko sazna da nisu u skladu sa zakonom.

Zabrana umnožavanja Ipsos Online panela
Upitnici i njihov sadržaj koji su upućeni članovima, pravno su zaštićeni.
Zabranjeno je umnožavanje, obrada, izmena i prosleđivanje trećim licima.
Upitnici se ne smeju staviti na raspolaganje  ili učiniti dostupnim za javnost, čak i kada se to odnosi na delove iz upitnika.Sve navedeno zahteva pismenu saglasnost Ipsos .
Dopušten je samo izrada kopije koju je Ipsos stavi na raspolaganje na svojoj internet stranici ( ne sadržaj celog istraživanja) i to isključivo za privatne a ne za poslovne svrhe, pod uslovom da je vidljivo da se radi o sadržajima preuzetim sa Ipsos Online panela.
Ipsos zabranjuje svaki drugi oblik umnožavanja, distribuiranja ili objave sadržaja  od prethodno navedenog bez prethodnog pismenog odobrenja koje se može zatražiti na adresi [email protected]

Trajanje ugovora, prekid članstva i pravne posledice
Članstvo u Ipsos je besplatno i na neodređeno vreme.
Članstvo se u svakom momentu može poništiti slanjem zahteva bez navođenja posebnih razloga na adresu ili koliko na link za odjavu poslate u svakoj email poruci.
Otkazivanje članstva postaje pravosnažno čim ga Ipsos primi.
Nakon toga Ipsos odjavljuje člana iz svoje baze.Član više ne dobija pozive za učestvovanje u istraživanjima, a lični podaci koje je član uneo tokom registracije se brišu u roku od 60 dana.
Nakon odjave, bodovi koje je sakupio član, mogu se iskoristiti u roku od 14 dana, posle čega se poništavaju.
Kod osnovane sumnje da je član prekršio pravila poslovanja, Ipsos može bez navođenja razloga prekinutu saradnju i to pismenim putem, faksom ili putem elektronske pošte.
U tom slučaju rezultati trenutnog istraživanja dotičnog člana istraživanja neće se uzimati u obzir.
Ipsos takođe zadržava pravo da poništi sve bodove koje je član prikupio i koji nisu isplaćeni
Ako je došlo do prekida članstva, ponovno registracija je moguća nakon 2 (dva) meseca.
Članovi će putem elektronske pošte biti blagovremeno obaveštavani o promenama poslovanja.
Smatra se da je član 14 dana od prijema elektronske pošte, kojom ga Ipsos obaveštava o promenama koje su nastale, prihvatio izmenjene uslove poslovanja, ukoliko ne uputi pismeni prigovor.
U protivnom izmenjeni uslovi poslovanja stupaju na snagu sledeći dan.