Marknadsanalys | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Marknadsanalys

OUR SOLUTIONS
Vilka tillväxtmöjligheter finns på din marknad? Hur, när och var konsumerar dina kunder? Vilka tjänster är mest populära och vilka varumärken är starkast? Vi hjälper dig att skapa en agerbar förståelse för ditt varumärke, målgrupp, konsumentsegment och marknaden ni tillhör. Med hjälp av en skräddarsydd marknadsundersökning tar vi reda på hur och varför konsumenterna använder just din produkt eller tjänst och identifierar vilka möjligheter och risker det finns på marknaden framåt.

Vi på Ipsos hjälper dig att skapa en agerbar förståelse för ditt varumärke, kategori, målgrupp, konsumentsegment och den marknaden ditt företag verkar inom. 

Usage & Attitude (U&A)

Med hjälp av en U&A-studie (Usage & Attitude) tar vi reda på hur och varför konsumenterna använder just din produkt eller tjänst och identifierar vilka möjligheter och risker det finns på marknaden framåt. Metoden integrerar flera datakällor för att skapa en övergripande förståelse för ditt varumärke och kategori. Du kan bland annat få svar på:

  • Hur ser användningen ut för mina och konkurrenters produkter?
  • Hur uppfattas vårt varumärke?
  • Vilka är riskerna för vårt varumärke?
  • Vart är vår bransch/kategori på väg?
  • Vilka nya områden kan vi hitta för att skapa tillväxt?

Utgångspunkten för våra U&A-projekt är ett kickoff-möte där vi identifierar kunskapsgap, följt av olika typer av analyser av primär- eller sekundärdata. Våra insikter delar vi med er i workshopformat som säkrar att resultaten blir agerbara.

Kontakta oss idag!

marknadsanalys

 

Mer om marknadsanalys

För oss på Ipsos är marknadsanalyser en fundamental del av vardagen. Vi vet däremot att det som kan framstå som självklart för oss inte nödvändigtvis behöver vara det för alla. I detta avsnitt kommer vi därför backa till ett perspektiv där vi tittar på grunderna inom marknadsanalys. Texten kommer att börja med en ganska generell förklaring om vad en analys av detta slag faktiskt är för något. Vi går sedan vidare till att tala om varför marknadsanalyser utförs – vilken nytta eller vilka nyttor de kan medföra för ett företag eller en organisation. Vidare talar vi om olika sätt att utföra analyser, och avslutar med att tala om vår egen erfarenhet och kunskap på området.

Om du har några frågor längs vägen är du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret!

Klicka här för att komma till kontaktformuläret

Marknadsanalys – Vad?

En marknadsanalys är en mycket noggrann genomgång av en marknad. Det går ut på att studera dynamiken på den specifika marknaden – hur den fungerar – för att, i förlängningen, lättare kunna ta beslut som är till gagn för företagets framtid. Det kan exempelvis handla om kundsegmentering, vilket vi nämnde ovan. Det kan också handla om köpmönster, konkurrens och andra komponenter som kan bidra till ökat förståelse. En marknadsanalys kan alltså vara lite vad man väljer att göra den till. Det är det som både är det komplicerade och det oerhört spännande i den här typen av analyser.

Det finns ett antal frågor som man brukar säga att en marknadsanalys ska svara på. Exakt hur dessa frågor formuleras kan variera mellan olika företag men andemeningen är i regel densamma. Dessa ser ut som följer:

•    Vilka är mina potentiella kunder?
•    Hur ser köpmönstren ut hos mina kunder?
•    Hur mycket är människor redo att betala för produkten eller tjänsten jag säljer?
•    Ungefär hur stor är kundgruppen jag vänder mig mot?
•    Hur ser konkurrensen ut?
•    Hur skiljer sig mitt företag och/eller mina produkter/tjänster mot konkurrenternas? Styrkor och svagheter.

Låter det rimligt såhär långt? Låt oss i så fall gå vidare till nästa del av marknadsanalysens grunder; Nämligen Varför denna typ av analyser bör genomföras.

Marknadsanalys – Varför?

Vi har tidigare nämnt att en marknadsanalys kan genomföras av en lång rad orsaker. Det kan exempelvis handla om en analys vars primära syfte är att kartlägga konkurrens om en viss kundgrupp. Ett annat syfte kan vara att lära känna de specifika kunderna bättre. Kanske som ett sätt att försöka behålla dem och inte förlora dem till andra företag. Varför en marknadsanalys genomförs kan således ha väldigt många olika svar. Det är helt enkelt upp till den som utför analysen.

Här listas några exempel på vanliga anledningar till att en marknadsanalys genomförs:

Ökad kunskap om kunden

Vad vill dina kunder ha? Om du, med hjälp av marknadsanalys, kan ge ett svar som stämmer  väl överens med verkligheten har du kommit långt. För att lyckas nå nya kunder och en bredare kundgrupp måste man nämligen bilda sig en tydlig uppfattning. Vem är kunden och, i förlängningen, hur når jag in till personen jag vill kommunicera med? Detta är en mycket vanlig anledning till varför en marknadsanalys genomförs.

Riskanalys / Riskminskning

Hur ser riskerna ut inom din bransch och i försäljning av dina produkter? Att ha gedigna svar på denna fråga kan gynna verksamheter kraftigt. Det gäller inte bara stora företag och vissa marknader. Det gäller de allra flesta inom alla branscher. När du kontaktar professionell hjälp med marknadsanalys som syftar till att svara på frågor om risker får du svar på många frågor. Det kan handla om analys av konkurrens, vad konkurrenterna har respektive inte har i jämförelse med ditt företag. Utifrån denna information kan sedan en uppfattning bildas om huruvida detta kan komma att bli ett hot. Om så; Inom en hur snar framtid och vad kan vi göra för att förhindra en sådan situation?

Kommande trender

Denna typ av marknadsanalys är mer relevant i vissa branscher än andra. Däremot är det väldigt få marknader på vilka trender inte går upp och ner. Det är således högst relevant för de allra flesta företag att göra en marknadsanalys som går ut på att titta på potentiella trender. Det finns gott om historiska exempel på företag som gjort effektiva marknadsanalyser och – mot bakgrund av dessa – ändrat strategi eller produktutveckling och blivit vinnare på marknaden. Det finns också exempel på företag som gjort det motsatta och vars relevans har sjunkit markant på grund av detta.

Analys för förbättrad marknadsföring

Denna punkt är helt central för marknadsanalys och för varför de genomförs. Analysen i sig har inget värde om man inte agerar utifrån resultatet av den. Marknadsföring handlar om att nå ut med sitt budskap. Att nå de kunder man vill med sina produkter/tjänster, sin vision och sitt varumärke. Lyckas man med detta så kan man bli en stor vinnare. Ett fundamentalt verktyg för att göra det är att genomföra omfattande marknadsanalyser.

Analys av det som varit

Att bedriva ett företag innebär, för de allra flesta, både bra beslut och dåliga beslut. Den här typen av marknadsanalys handlar om att analysera de dåliga. Har ni gjort någonting som fått negativa konsekvenser, eller åtminstone inte så positiva konsekvenser som ni hade hoppats på? Det kan röra sig om en marknadsföringskampanj som gått betydligt sämre än vad man väntat sig. Marknadsanalysen svarar på frågan: Varför? Vad var det i just det specifika fallet som kan ha gjort att resultatet inte nåddes?

Marknadsanalys – Hur?

Vi vill börja detta avsnitt med att poängtera att man aldrig ska skynda på en marknadsanalys. Det finns en sanning om denna typ av analyser som står över alla andra: Ju mer djupgående vår analys är – och således; ju mer data vi har om våra kunder, våra marknader, våra konkurrenter, vår bransch – desto bättre. Detta förutsätter förstås att marknadsanalysen i fråga har genomförts på rätt sätt. När du tar hjälp av oss på Ipsos för marknadsanalys kommer vi att vända på varenda sten för att den övergripande bilden ska bli så tydlig som möjligt.

Med detta sagt går vi vidare till de olika stegen i denna typen av analys:

Steg 1: Vad är syftet med min marknadsanalys?

Vi har nämnt det tidigare och här är vi igen: Varför ska just din analys genomföras? Svaret på frågan ska ligga till grund för resten av arbetet. Här tittar vi bland annat på huruvida du söker svar på frågor om din verksamhet eller om branschen – ja, eller om båda för all del.

Steg 2: Hur ser mitt utgångsläge ut? 

Här bildas en övergripande bild av spelplanen på vilken ditt företag befinner sig. Hur står sig ditt varumärke och dina produkter/tjänster gentemot konkurrenter? Styrkor och svagheter benas ut och tas i beaktning vidare i marknadsanalysen.

Steg 3: Hur ser min målgrupp ut?

Det finns ingen produkt som tilltalar alla. Detta är viktigt att bära med sig vilken bransch man än är i. Det är därför helt grundläggande att man lär känna sig målgrupp. Detta gör man under detta moment i en marknadsanalys.

Steg 4: Samla mer data

Återigen: Ju mer data, desto bättre. Här ser vi till att söka information på annat sätt. Kanske har tidigare marknadsanalyser genomförts som kan ge svar på dina frågor? På Ipsos vet vi var vi ska leta efter sådan data.

Steg 5: Analysera datan

Ja, vad är väl en marknadsanalys utan en noggrann analys av den data som kommit in. Detta steg är lite som att lägga ett pussel. Olika bitar jämförs med varandra och till slut har vi skapat oss en mer övergripande bild av situationen.

Ipsos och marknadsanalyser

Ipsos förser företag och organisationer med trovärdiga data i en värld som ständigt förändras. Vårt arbete bidrar till ökad förståelse, inte bara om specifika företag, marknader och branscher, utan om samhället i stort.

Ta kontakt med oss redan idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med marknadsanalys.