Public Image

Ipsos Public Image undersöker hur din organisation uppfattas av allmänheten, hur attityder i olika målgrupper utvecklas över tid och hur din organisation står sig i förhållande till andra organisationer. Genom analyser med Ipsos anseendemodell hjälper Public Image dig att identifiera prioriteringsområden för att stärka din organisations rykte och anseende, vilket kan ge din organisation insikter för planering och uppföljning av kommunikationsinsatser.

Om Ipsos Public Image

Ipsos Public Image undersöker hur din organisation uppfattas av allmänheten, hur attityder i olika målgrupper utvecklas över tid och hur din organisation står sig i förhållande till andra organisationer.

Genom analyser med Ipsos anseendemodell hjälper Public Image dig att identifiera prioriteringsområden för att stärka din organisations rykte och anseende, vilket kan ge din organisation insikter för planering och uppföljning av kommunikationsinsatser.

Studien har genomförts sedan början av 1990-talet och är en årlig representativ förtroendeundersökning för myndigheter. I vår databas finns referensvärden för många myndigheter. Fråga oss gärna om din organisation redan finns med.

 

För att läsa mer om Public Image erbjudandet, klicka här

 

Vad är Public Image?

Public Image är summan av alla de intryck, föreställningar, kunskaper och känslor som förknippas med en organisation.

Centralt för Public Image är att det är en upplevd verklighet, dvs. ett subjektivt begrepp, som endast kan studeras genom att de berörda själva rapporterar upplevelsen.

Public Image model 1

 

Vad bestämmer hur man uppfattas?
- en organisations Public Image

Public Image model 2

 

Varför mäta Public Image?

 

Public Image är centralt i alla sammanhang där en myndighet eller en organisation agerar gentemot tänkande och kännande varelser.

En analys av myndighetens/organisationens Public Image är ett led i att skapa förståelse för vilken värdemässig bas målgruppen har.

Denna värdebas styr hur de ser på myndigheten/organisationen och hur de agerar i mötet med myndigheten/organisationen. Upplever de myndigheten/organisationen positivt/negativt, flexibla, ansvarstagande etc.?

Genom att mäta Public Image erhålls ett värdefullt styrmedel för myndighetens/organisationens kommunikationsstrategi, från överordnad profilering till kommunikation mot enskilda målgrupper.

 

En stark Public Image:

  • Underlättar kommunikation med allmänhet och media
  • Styrmedel för kommunikationsstrategi, från profilering till
    marknadsföring mot enskilda målgrupper
  • Underlättar lansering av nya tjänster
  • Rekrytering av medarbetare underlättas                      
  • Medarbetarnas motivation ökar
  • Underlättar diskussionen med den politiska nivån om
    verksamhetens ekonomi och inriktning

 

Ipsos anseendemodell

 

Som teoretiskt ramverk använder vi oss av Ipsos anseendemodell. Ipsos analyserar en organisations anseende med hjälp av en pyramid med fem nivåer. Anseendet byggs upp av komponenterna medvetenhet, kännedom, inställning, förtroende och stöd.

För att kunna vandra uppåt i pyramiden krävs det att nivån under är uppfylld, ex. du måste ha förtroende för en organisation för att vilja agera ambassadör och ge stöd åt organisationen vid kontakt med andra.  Ju högre upp i pyramiden en intressent befinner sig desto bättre anseende.

Förtroende är den viktigaste byggstenen i Ipsos anseendemodell. Förtroende gör att personer lyssnar på dig, och litar på vad du säger, och är enligt Ipsos den viktigaste byggstenen i organisationens rykte och anseende.

En verksamhet med ett stort förtroendekapital har lättare att komma ut med sitt budskap, vinna affärer, locka medarbetare och klara tillfälliga kriser. Målet för alla relationer med nyckelintressenter är att bygga upp ett förtroendekapital.

Ipsos anseendemodell

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Nya metoder