Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2023

Delta i en av de største vitenskapelige undersøkelsene i Europa, og si din mening!

Nå starter ellevte runde

Nå starter den ellevte runden av Den europeiske samfunnsundersøkelsen – European Social Survey (ESS). I Norge gjennomføres undersøkelsen av Ipsos på oppdrag fra Norges forskningsråd og Universitetet i Bergen. Totalt har 3800 personer blitt trukket tilfeldig ut fra Folkeregisteret til å delta i studien i Norge. I løpet av våren og sommeren vil alle intervjuobjekter få tilsendt et brev med informasjon om studien. Deretter vil Ipsos’ intervjupersonale kontakte samtlige deltakere på telefon for å avtale tidspunkt og sted for å gjennomføre et intervju. Dersom du er en av de utvalgte intervjuobjektene, kan du allerede nå avtale tid for et intervju. Bruk kontaktskjemaet lenger ned på siden.

Hvordan foregår det?

Intervjuet gjennomføres som et personlig intervju og tar cirka én time å gjennomføre. Det kan være hjemme hos deg, på arbeidsplassen din, på biblioteket, kafé eller på et annet egnet sted. Om det er ønskelig, kan intervjuet gjennomføres digitalt over MS Teams. Du vil i så fall motta en lenke via e-post som du trykker på for å kunne delta på intervjuet.  Intervjuerne er svært fleksible med hensyn til å finne sted og tidspunkt som passer best for deg.  Spørsmålene som stilles, er ikke vanskelige å svare på, og de fleste synes spørsmålene er interessante og givende. Gå ikke glipp av denne muligheten til å si din mening!

Du kan aldri erstattes

Nettopp din medvirkning er viktig. Uansett om du er samboer eller enslig, om du er yrkesaktiv, pensjonist, hjemmeværende, student eller arbeidsledig er ditt svar like viktig for at resultatene skal bli korrekte. Når du svarer på spørsmålene, hjelper du oss å beskrive hvordan det ser ut i Norge. Alle som er trukket ut til å delta representerer en større gruppe og sammen representerer dere et speilbilde av Norges befolkning. Dersom det er mange som ikke deltar, kan undersøkelsen gi misvisende resultater. Din deltagelse sikrer kvaliteten på undersøkelsen. Det er viktig at det deltar personer fra alle aldersgrupper, like mange kvinner og menn, samt personer som bor ulike steder i landet. Derfor kan vi ikke erstatte deg med noen annen.

Jeg har blitt utvalgt og vil gjerne delta!

Dersom vi skal ta kontakt med deg for å avtale tid for intervju, kontakt [email protected] eller [email protected] eller send inn en henvendelse nederst i saken.
 *Ipsos er et av verdens største analyseselskaper innenfor markeds- og samfunnsanalyser med virksomhet i over 90 land, blant annet Norge. Vi jobber med markeds-, opinions- og samfunnsundersøkelser samt med prosess- og virksomhetsutvikling i både privat og offentlig sektor.

Les mer om Ipsos på vår hjemmeside.

 

Om undersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) er en holdnings- og atferdsundersøkelse som hittil er gjennomført ti ganger i mer enn 30 europeiske land, inkludert Norge. Minst 1500 personer i hvert land intervjues om deres holdninger til for eksempel arbeidsliv, demokrati, likestilling, medier og samfunnsdeltagelse og samfunnsdeltakelse. 
I en tid med store politiske og samfunnsomveltende endringer i både Europa og verden, har det stadig større verdi å forstå menneskers holdninger, oppfatninger og atferd, for å tolke vår samtid.I en tid med store politiske og samfunnsomveltende endringer i både Europa og verden, har det stadig større verdi å forstå menneskers holdninger, oppfatninger og atferd, for å tolke vår samtid.
I løpet av de siste to tiårene er ESS etablert som den viktigste og sikreste informasjonskilden om disse spørsmålene for forskere, medier, politiske beslutningstakere, analytikere, lærere og en interessert offentlighet. Faktorer som omfanget og kvaliteten på temaene i undersøkelsen, den massive kvalitetssikringen og standardiseringen, dokumentasjonen, hurtigheten i dataproduksjonen og ikke minst den offentlige tilgjengeligheten har medvirket til ESS’ fremgang. 
Dataene fra undersøkelsene er offentlige, lett tilgjengelige og gratis å bruke for hvem som helst, noe som gir mulighet til en bred bruk av de innsamlede dataene. Videre gir ESS via NESSTAR mulighet for å gjennomføre beregninger og databearbeiding direkte på internett, uten at dataene må lastes ned. Dette er en funksjon som både forenkler bruk for blant annet journalister, men som også er viktig for å distribuere data til brukere i andre land med begrensede dataressurser. Den felles infrastrukturen finansieres av Europakommisjonen innenfor rammen for infrastruktursatsning samt av European Science Foundation. Nasjonale forskningsråd finansierer datainnsamlingene i hvert enkelt land.
ESS inneholder spørsmål om blant annet følgende områder:

  • Arbeid, økonomi og utdanning
  • Familie og sivilstatus
  • Forbruk av medier
  • Politiske holdninger
  • Tillit og sosiale relasjoner
  • Helse og livskvalitet
  • Nasjonal og etnisk identitet
  • Menneskelige oppfatninger
  • Covid-19

For mer informasjon, besøk ESS’ engelske hjemmeside eller den norske ESS-siden.

 

Etikk og konfidensialitet

Ipsos forholder seg til lov om Personvern og plikter med det å etterleve den europeiske personvernforordningen GDPR hva gjelder behandling av personidentifiserende opplysninger.
Ipsos er også medlem av NMF (Norsk markedsanalyseforening) og følger retningslinjer fastsatt av ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Disse retningslinjene regulerer spørsmål om etikk og konfidensialitet i markedsundersøkelser.
For regulering og behandling av personopplysninger er det inngått en databehandleravtale som gir Ipsos rett til å håndtere personopplysninger under gjennomføringen av prosjektet.
Når feltarbeidet er avsluttet, vil data bli avidentifisert. Det vil si at personidentifiserende informasjon fjernes fra datamaterialet. Spesifikke kontroller gjennomføres også for å redusere risiko for indirekte identifisering. Etter at prosjektet avsluttes, slettes eller makuleres alle dokumenter med personopplysninger, slik som utvalgsfiler i henhold til de krav som personvernforordningen stiller.
For utfyllende informasjon knyttet til ivaretagelse av ditt personvern, se nedlastbart pdf-filen.

 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om ESS og utvalgsundersøkelser. Om du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du benytte kontaktskjemaet nedenfor for å sende spørsmål til oss.
Hvordan gjennomføres undersøkelsen?*.txt*.txtUndersøkelsen gjennomføres som besøksundersøkelse. Intervjuet gjennomføres i respondentens hjem eller på annet passende sted. Intervjutiden er ca. 60 minutter. Det er mulig å gjennomføre intervjuet digitalt over MS Teams om du foretrekker det.

Hva får jeg dersom jeg deltar?

Alle som deltar, får et insentiv som takk for deltagelsen.
Hvorfor er nettopp jeg valgt ut?
Utvalget er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Formålet er å skape en miniatyr av Norge med samme demografiske sammensetning som Norges befolkning.
Er jeg anonym?
Når feltarbeidet er avsluttet, vil data bli avidentifisert. Det vil si at personidentifiserende informasjon fjernes fra datamaterialet. Spesifikke kontroller gjennomføres også for å redusere risiko for indirekte identifisering. Etter at prosjektet avsluttes, slettes eller makuleres alle dokumenter med personopplysninger, slik som utvalgsfiler i henhold til de krav som personvernforordningen stiller.
For utfyllende informasjon knyttet til ivaretagelse av ditt personvern, se nedlastbart pdf-filen.
Er man nødt til å delta i undersøkelsen?
Det er frivillig å delta, men vi håper at så mange som mulig av de utvalgte intervjupersonene deltar. Dersom frafallet blir for stort, er det fare for at resultatene ikke gjenspeiler den norske befolkningens meninger på en korrekt måte. Dette kan føre til at forskere, politikere og andre som skal bruke resultatene trekker feilaktige konklusjoner.
Kan man få tilgang til resultatet?
Alle kan få tilgang til undersøkelsesresultatet kostnadsfritt. Resultatet publiseres på http://www.europeansocialsurvey.org/ når undersøkelsen er avsluttet. Der er også resultatene fra de tidligere undersøkelsene tilgjengelige.
Hvordan har dere fått mine personopplysninger?
Opplysningene er hentet fra Folkeregisteret.

Samfunn