Norsk seniorpolitisk barometer 2021

Årets Norsk seniorpolitisk barometer viser at ledere fortsetter å være skeptiske til å ansette eldre arbeidstakere. Samtidig vurderes eldre arbeidstakeres arbeidsprestasjoner høyt.

Fredag 29. oktober 2021 presenterte Ipsos ved Jørn Ljunggren de ferske resultatene fra Norsk seniorpolitisk barometer 2021 på Senter for seniorpolitikks forskningskonferanse. 120 personer fulgte konferansen fra salen, mens rundt 450 fulgte den digitalt. Se konferansen i opptak her.

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som har som samfunnsoppdrag å utvikle og stimulere til god seniorpolitikk i arbeidslivet, synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter, og å bidra til inkluderende arbeidsmiljøer for alle arbeidstakere i norske virksomheter og organisasjoner. Senteret ble etablert i 1969, og det er i dag hele 29 tilsluttede organisasjoner. 

I tråd med deres samfunnsoppdrag, har SSP og Ipsos gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer i en årrekke for å kartlegge holdninger til seniorer i arbeidslivet blant arbeidstakere, arbeidsgivere og ledere. Barometeret har bidratt og fortsetter å bidra inn i kunnskapsgrunnlaget for å måle om det seniorpolitiske arbeidet lykkes og hva som utgjør de største utfordringene

Undersøkelsen ble i år gjennomført for 19. gang av Ipsos. Årets barometer har hatt som formål å kartlegge oppfatninger og holdninger til seniorer og andre seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet blant ledere.

Utvalgte hovedresultater:

  • Arbeidstakere blir tidligere «eldre» i det private. Snittalderen for hva som oppfattes som «eldre» er lavere i det private sammenlignet med det offentlige. Snittalderen i det private er på 55,6 år mot 57,6 år i det offentlige.
  • Seniorer og eldre arbeidstakere er fortsatt de gruppene som færrest ledere vil like å ansette. Mens hele 94% av lederne ville like å ansette erfarne arbeidstakere, er det til sammenligning bare 65% og 60% som ville like å ansette henholdsvis seniorer og eldre arbeidstakere. Videre ser vi at ledere i snitt vil nøle med å innkalle kvalifiserte søkere til en stilling ved alderen 59 år. Denne gjennomsnittsalderen har økt noe over tid, og det er betydelige forskjeller på tvers av sektorer. Lederne i privat sektor ville nøle med å innkalle ved en betydelig lavere alder (58 år) enn ledere i offentlig sektor (62,7 år).
  • Eldre arbeidstakeres arbeidsprestasjoner vurderes høyt. Tross nedgang fra 2019, mener 8 av 10 ledere at arbeidstakere på 60+ år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år. 
  • Fortsatt et flertall som foretrekker å lede mange unge fremfor mange eldre. Som i 2019 oppgir i år nær 6 av 10 ledere at de personlig ville like best å lede et arbeidslag (team) med mange personer under 30 år fremfor et med mange over 60 år. Kun ca. 2 av 10 ville foretrekke å lede et team med mange over 60 år. Ser vi på alder, svarer 74% av lederne under 40 år at de foretrekker å lede et arbeidslag med mange under 30 år, mot 37% av lederne over 60 år.

Dypdykk i oppfatninger om endringer under koronapandemien
I årets barometer har det også blitt gjennomført et dypdykk i lederes oppfatning om endringer under koronapandemien. Nær halvparten av lederne (48%) opplever at koronapandemien i meget eller ganske stor grad har medført endringer i deres virksomhet. Blant disse, er det kun 9% som opplever at deres ansatte i 50-60 årene har taklet disse endringene dårligere enn deres ansatte i 20-30 årene. 

Jørn senior pol 2021
Jørn Ljunggren legger frem årets resultater på Senter for seniorpolitikks forskningskonferanse.


Blant lederne i privat sektor som har opplevd at koronapandemien i meget eller ganske stor grad har medført endringer i deres virksomhet, er det 6 av 10 som mener ansatte i 50-60 årene har taklet endringene like bra som ansatte i 20-30 årene, mens blant lederne i offentlig sektor oppgir hele 8 av 10 det samme.

De fleste lederne opplever at de ansatte i 50-60 års alderen har beholdt jobbmotivasjonen like bra eller bedre enn de ansatte i 20-30 års alderen under pandemien. Blant lederne i privat sektor ser vi at 68% opplever at ansatte i 50-60 årene har beholdt motivasjonen like bra som de i 20-30 årene. For lederne i offentlig sektor er denne andelen 82%.

Undersøkelsen er omtalt på Senter for seniorpolitikks hjemmesider og i flere medier, som HR Magasinet  og NRK.

Last ned rapporten her.

Rapporten finnes på Senter for seniorpolitikks hjemmesider.

Om undersøkelsen:

Barometeret baserer seg på 1205 telefonintervjuer med daglig ledere eller lederes stedfortredere i et landsrepresentativt utvalg.

Innen privat sektor er det dermed 603 telefonintervjuer med virksomheter med 10 eller flere ansatte, mens det er gjennomført 602 telefonintervjuer med ledere i offentlige etater eller virksomheter. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 9. august til 16. september 2021. Undersøkelsen har kartlagt oppfatninger og holdninger til seniorer og andre seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet blant ledere.

Kontaktperson:

Linn Sørensen Holst per telefon: 975 94 285 eller ved å bruke skjemaet under.

Samfunn