Ny rapport: Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen

Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra KS utført en nasjonal kartlegging av omfang og innretning av kommuners egenfinansiering/subsidiering av fastlegeordningen.

Ved egenfinansiering/subsidiering yter kommunene bidrag på en annen måte enn gjennom fastlegeordningens hovedmodell. Dette kan være kombinasjonsløsninger der kommunen beholder basistilskudd mot at den drifter f.eks. kontorlokaler, hjelpepersonell, utstyr, IT-støtte mv. («null-avtale»), fastlønnsdrift eller andre ordninger. Slike løsninger kan gi merkostnader for kommunene.


Vi anslår at 287 av landets 422 kommuner (68 %) subsidierer fastlegeordningen utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen). Subsidiering forekommer oftere blant mindre sentrale kommuner og mindre folkerike kommuner. 


Gjennom utredningen er det kartlagt at brorparten (74 %) av kommunene som subsidierer fastlegeordningen har merkostnader knyttet til dette. Merkostnadene for kommunesektoren estimeres til 378 millioner kroner i 2017. Estimatet baserer seg på rapporterte merkostnader og gjennomsnittskostnad fra surveyen, og er på den bakgrunn beheftet med usikkerhet. Som andel av kommunenes kostnader til basistilskudd og utjamningstilskudd ved finansiering av fastlegeordningen i 2017 (2,5 milliarder kroner), utgjør merkostnadene 15 %.


Blant kommunene som pr. nå ikke subsidierer fastlegeordningen, vurderer majoriteten at de i fremtiden vil måtte gjøre det, forutsatt at ordningen fortsetter som i dag. Dette gir en pekepinn på kommunenes «tilstrømning» til subsidieringsløsninger.


Alt i alt vurderer vi at subsidiering av fastlegeordningen forekommer relativt hyppig, og at innsatsen utgjør en ikke-ubetydelig kostnad for kommune-Norge. Vi har også avdekket at kommunenes hyppigste formål med alternative subsidieringstilbud er å rekruttere og beholde fastleger over tid. Dette tyder på at fastlegeordningens hovedmodell ikke gir tilstrekkelige insentiver for fastlegene til å la seg rekruttere og bli i stillingene sine over tid på tvers av kommuner.


Les mer på KS.no.

fastlege

 

Kontaktperson i Ipsos er Lene Rathe,

e-post: Lene.Rathe@ipsos.com

Samfunn