Rapport: Tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn

Ipsos har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført en kartlegging av tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn. Rapporten viser blant annet større skepsis til å kontakte barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med totalbefolkningen.

Rapport: Tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn

Ipsos har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført en kartlegging av tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn. Tilliten til barnevernet er lavere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i totalbefolkningen:

  • 41 % i innvandrerutvalget har stor tillit til barnevernet mot 55 % i befolkningen totalt. Over 1 av 10 i innvandrerutvalget har ingen tillit til barnevernet.

Tilliten til og holdningene til barnevernet varierer med landbakgrunn:

  • Personer med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina har den høyeste tilliten og de mest positive holdningene til barnevernet, mens personer med pakistansk og polsk bakgrunn har lavere tillit og dårligere inntrykk av barnevernet. 

Det er større skepsis til å kontakte barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn enn i totalbefolkningen, se figur under. Også her er det store variasjoner mellom landene, hvor nær 4 av 10 med polsk bakgrunn og over 7 av 10 med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina ville tatt kontakt med barnevernet om de var bekymret for et barn.

15

Kjennskap til barnevernet er et premiss for at familier og barn med hjelpebehov skal kunne ta kontakt, men nesten halvparten i innvandrerutvalget kjenner lite godt eller ikke i det hele tatt til hva barnevernet gjør og hvordan de jobber. Vi finner at kjennskap til barnevernet står sentralt for tilliten til barnevernet i positiv forstand, og informasjon fra myndighetene er den mest avgjørende faktoren for kjennskap til barnevernet. Erfaring med barnevernet som springer ut fra informasjon og inntrykk formidlet fra slekt, venner eller andre i nærmiljøet henger sammen med lavere tillit og mer skepsis til barnevernet.

 

Vi peker på behov for ytterligere og målrettet informasjonsarbeid fra myndighetene for å gjøre barnevernet mer kjent og mer forståelig i tillegg til å balansere kunnskapen der det er kjennskap. Informasjon kan også gjøre foreldre bedre i stand til å hevde sine rettigheter i kontakt med barnevernet.


Om undersøkelsen: Ipsos har gjennomført en kvantitativ undersøkelse i et tilfeldig trukket utvalg av personer med landbakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Pakistan, Irak, Somalia og Vietnam (innvandrerutvalg). Innvandrerutvalget er kvotebasert, og hvert land teller likt. Det er vektet på kjønn og alder for de respektive innvandrergruppene. Vi har også gjennomført en undersøkelse i et tilfeldig trukket utvalg av befolkningen (sammenligningsutvalg). Sammenligningsutvalget er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig befolkningsstatistikk. Undersøkelsen består av 977 svar fra innvandrerutvalget og 618 svar fra totalbefolkningen.

 

Rapporten om tillit til barnevernet blant personer i innvandrergrupper er også tema for #Ukenstall denne uken.

 

Les mer på hjemmesidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og i nyhetssak på NRK.

 

Kontaktperson i Ipsos er Lene Rathe, Lene.Rathe@ipsos.com.

rapport

Samfunn