EU Kids Online: Ny rapport om barn og nettbruk

Det nye forskningsprosjektet EU Kids Online viser at norske barn har et aktivt forhold til internett, sosiale medier og nettspill. Et av funnene er at 3 av 10 oppgir å ha mottatt seksuelle meldinger det siste året.

Ipsos har nylig gjennomført datainnsamling i Norge som en del av det internasjonale forskningsprosjektet «EU Kids Online IV». Det er 33 land som deltar i forskningsprosjektet, herunder land fra Europa, Canada, Colombia, Brasil, Uruguay, Ghana, Egypt, Sør-Afrika, India, Malaysia, Kina, Filippinene og New Zealand. 
Formålet med studien er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for utviklingen av tiltak som kan styrke barn og unges digitale rettigheter.
Ipsos har gjennomført datainnsamlingen til EU Kids Online i Norge på oppdrag for Universitetet i Oslo under ledelse av Institutt for medier og kommunikasjon. Oppdraget er finansiert gjennom en bevilgning fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for dette er blant annet Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021 hvor det beskrives et behov for å utvikle mer kunnskap om norske barns håndtering av risiko på Internett.
Målgruppen for undersøkelsen er barn i alderen 9-17 år som har brukt Internett de siste 3 månedene, og én av deres foresatte. Personlige intervjuere dro hjem til rekrutterte respondenter, og barn og foreldre fylte ut hvert sitt spørreskjema på nettbrett. Det ble innhentet svar fra barn og foreldre i 1001 husstander. Barn som målgruppe og sensitiv tematikk krever høy bevissthet og kompetanse hos intervjuerne, med særlig fokus på forskningsetiske retningslinjer og hensyn til personvern. 


De viktigste funnene:

 • De aller fleste barn og unge har et aktivt forhold til internett, og det store flertallet eier sine egne enheter.
 • Bruk av internett er ganske likt fordelt utover uke og helgedager.
 • Kommunikasjon med venner og familie står frem som den viktigste grunnen til barnas internettbruk, samt musikk og video. Skolearbeid er også relevant, men i mindre grad enn andre aktiviteter.
 • 3 av 10 oppgir å være ganske/veldig bekymret for sitt personvern på nett, men flertallet er litt eller helt uenig i at dette er noe de bekymrer seg over.
 • 8 av 10 barn har egen profil på et sosialt nettverk, nettsted eller spillside. De fleste oppgir også å ha et bevisst forhold til andre mennesker på de sosiale nettverkene, og oppgir i liten grad å godta alle forespørsler.
 • Like mange som oppgir å ha egen profil på sosiale nettverk oppgir også å kjenne til tiltak for å blokkere/rapportere på de samme sidene.
 • Barna i undersøkelsen oppgir å ha generelt høyt nivå av tekniske ferdigheter og vet hvordan man endrer på personverninnstillinger og hva slags informasjon de bør og ikke bør dele på nettet.
 • Barna oppgir også i høy grad selvtillit i måten de oppfører seg på nettet, og svært få oppgir at de hadde nytte av råd og hjelp fra voksenpersoner.

NEGATIVE OPPLEVELSER PÅ NETT:

 • 2 av 10 oppgir at det skjedde noe som plaget dem på nettet i løpet av det siste året. Av disse oppgir 7 av 10 at dette har skjedd noen få ganger.
 • Totalt 5 % oppgir derfor at de har opplevd noe som har plaget dem på nettet minst månedlig.
 • Barna oppgir også at de i stor grad snakker med andre om det som plager dem på internett.

SEKSUELL KONTAKT PÅ INTERNETT

 • 3 av 10 oppgir at de har mottatt seksuelle meldinger i form av ord, bilder eller videoer i løpet av det siste året.
 • Eldre barn oppgir oftere å ha mottatt seksuelle meldinger, og det er liten forskjell på kjønn.

OM BARNET:

 • Studien har undersøkt barns oppførsel, både ovenfor lærere, foreldre og medelever. Det spørres om barns negative følelser som bekymringer, redsel og nervøsitet.
 • Barna oppgir selv å oppføre seg bra overfor foreldre og medelever, og over 8 av 10 har minst en god venn. Det er samtidig en andel som opplever vanskeligheter i hverdagen.

DISKRIMINERING OG NETTHAT:

 • Barna har blitt spurt om diskriminering av grupper og enkeltindivider, samt i hvor stor grad de har opplevd netthat enten passivt eller aktivt.
 • Det spørres også om barns aksept for voldsbruk og hatefulle meldinger i forskjellige kontekster.
 • Spørsmålene kartlegger også hva mottagere av hatefulle og/eller ydmykende meldinger tenker er bakgrunnen for disse.
88
Kommunikasjon med venner og familie er viktig for barns internettbruk, samt musikk og video. Foto: Shutterstock

 

Prosjektleder hos UiO er Professor Elisabeth Staksrud ved institutt for medier og kommunikasjon.

Du kan lese mer om undersøkelsen hos UiO her, og laste ned den fulle rapporten her

Samfunn