Pressemelding: Forventningsundersøkelse for Norges Bank 3. kvartal 2020

Hovedresultater fra forventningsundersøkelse for Norges Bank 3. kvartal 2020 / Main Results from Expectations Survey for Norges Bank Q3 2020

Forfatter(e)

  • Lene Rathe Senior Research Manager
  • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs
Get in touch

19. august 2020 

På oppdrag fra Norges Bank utfører Ipsos kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Hovedresultater for 3. kvartal 2020:
Prisvekst

Økonomene forventer en prisstigning på varer og tjenester på 2,2 prosent om 12 måneder, en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet forventer en prisstigning på 2,1 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Næringslivslederne venter en prisstigning på varer og tjenester om 12 måneder på 2,6 prosent, en økning på 0,1 prosentpoeng. Husholdningene forventer en prisstigning på 2,1 prosent, ned 0,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal.

Årslønnsvekst
Økonomiekspertenes forventninger til gjennomsnittlig årslønnsvekst i inneværende år er 2,0 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet forventer en årslønnsvekst på 1,9 prosent for inneværende år, ned 0,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal. Næringslivslederne forventer en årslønnsvekst på 1,9 prosent for inneværende år, opp 0,3 prosentpoeng. Husholdningene forventer en lønns- og pensjonsutvikling på 1,4 prosent de neste 12 månedene, uendret fra forrige kvartal.


Lønnsomhet
25 prosent av næringslivslederne forventer en bedret lønnsomhet de neste 12 månedene, en økning på 7,4 prosentpoeng fra forrige kvartal. Næringslivslederne som venter uendret lønnsomhet de neste 12 månedene tilsvarer 36,1 prosent, opp 11,2 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal. 35,1 prosent forventer at lønnsomheten vil bli svekket, ned 16,5 prosentpoeng.

Klikk her for rapport og datafiler. 

 

19 August 2020 
Ipsos is commissioned by Norges Bank to carry out quarterly surveys in Norway of expectations of inflation, wage growth, the krone exchange rate and interest rates among economists in the financial industry and academia, the social partners, business leaders and households.

Main results for Q3 2020: 
Short-term price inflation
The economists expect the goods and services inflation 12 months ahead to be at 2.2 percent, an increase of 0.1 percentage points from the previous quarter. The social partners expect the goods and services inflation to be 2.1 percent in 12 months, a decrease of 0.1 percentage points from the previous quarter. The business leaders expect goods and services inflation to be 2.6 percent in 12 months, up 0.1 percentage points. The households expect goods and services inflation to be 2.1 percent, down 0.4 percentage points, compared to the previous quarter.

Expected annual wage growth
The economists expect an annual wage growth of 2.0 percent, an increase of 0.5 percentage points from the previous quarter. The social partners expect an average annual wage growth of 1.9 percent this year, down 0.1 percentage compared to the previous quarter. The business leaders expect an annual wage increase of 1.9 percent this year, up 0.3 percentage points. The households expect an annual wage and pension income growth of 1.4 percent over the next 12 months, remaining unchanged from the previous quarter.

Expected profitability
25 percent of the business leaders expect an improved profitability the next 12 months, an increase of 7.4 percentage points compared to the previous quarter. 36.1 percent of the business leaders expect unchanged profitability over the next 12 months, up 11.2 percentage points from the previous quarter, while 35.1 percent expect their profitability to weaken, down 16.5 percentage points from the previous quarter.

Click here for report and data set.

 

Ansvarlige prosjektledere i Ipsos/Contact:
Linn Sørensen Holst
Head of Public Affairs
Mob. 975 94 285
e-post: Linn.Holst@ipsos.com

Lene Rathe
Senior Research Manager
Mob. 984 13 785
e-post: Lene.Rathe@ipsos.com 

Forfatter(e)

  • Lene Rathe Senior Research Manager
  • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs

Samfunn