Informacje prawne

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych w formularzu kontaktowym

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Ipsos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 34A, 02-672 Warszawa.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Ipsos Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy [email protected]

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy informatyczne administrujące stroną internetową, dostawcy usług hostingowych, podmioty zarządzające stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Akceptacja Warunków Korzystania

Korzystanie ze Strony ("www.ipsos.com") podlega niniejszym Warunkom Korzystania, które stanowią umowę pomiędzy Państwem a Ipsos SA ("Ipsos") i Spółkami z nim powiązanymi. Korzystając z tej Strony potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z niniejszymi Warunkami, zrozumieli je i zgadzają się na to, aby wiązały one Państwa, podobnie jak wszelkie stosowne przepisy prawa i inne regulacje, którym podlega ta Strona. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, zanim przejdą Państwo do naszej Strony. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z nimi, prosimy nie korzystać ze Strony.

Możemy od czasu do czasu zmieniać Warunki Korzystania. Jeżeli to zrobimy, opublikujemy zmiany na naszej Stronie. Do Państwa obowiązków należy regularne sprawdzanie Strony , czy taka zmiana miała miejsce. Data na górze  Strony wskazuje moment ostatniej aktualizacji Warunków Korzystania. Zmiany wprowadzone do Warunków Korzystania wchodzą w życie 3 dni po tym, jak zostały opublikowane na Stronie i od tego momentu regulują relację pomiędzy Państwem a naszą Spółką  w odniesieniu do korzystania z tej Strony. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na zmienione Warunki Korzystania, nie mogą Państwo korzystać z tej Strony od chwili, gdy te zmiany wejdą w życie.

Spółki będące członkami grupy Ipsos mają własną osobowość prawną, ale na tej Stronie określenie Ipsos, grupa lub my/nas są czasami stosowane w odniesieniu do wszystkich spółek z grupy Ipsos. Ma to miejsce też wtedy, gdy nie ma potrzeby zidentyfikowania konkretnej spółki w ramach Grupy.

Pozwolenie na użytkowanie dokumentów

Sondaże publikowane na tej Stronie mają charakter publiczny i dlatego można je częściowo lub w całości wykorzystywać pod warunkiem dodania informacji o stosownej spółce z grupy Ipsos, która zrealizowała dany projekt. Punkty sprzedaży lub organizacje powinny podawać także informację o dacie, zleceniodawcy sondażu, wykorzystanej metodologii, a także link do Strony Ipsos, z której można uzyskać wyniki, jeżeli będzie to możliwe i stosowne. Ipsos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie lub interpretację wyników przez osoby trzecie. W przypadku jednak, gdyby takie użycie zostało  uznane za nieodpowiednie, niewłaściwe, obraźliwe, nieprawidłowo zinterpretowane lub miało cel komercyjny, Ipsos może podjąć stosowne działania i/lub kroki prawne, aby dany zapis został publicznie skorygowany. 

Zewnętrzne strony i linki

Strona ta może zawierać linki i odnośniki do innych stron w internecie, posiadanych lub prowadzonych przez innych dostawców lub inne osoby trzecie („Strony Zewnętrzne”). Ipsos nie ponosi odpowiedzialności za Strony Zewnętrzne, włączając w to ich dostępność, politykę prywatności, nie kontroluje ich treści, np. webcastów lub innych form transmisji uzyskanych ze Stron Zewnętrznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących takich linków lub zawartości takich Stron Zewnętrznych należy skontaktować się z ich administratorem lub webmasterem. Ipsos umieszcza pewne linki do Stron Zewnętrznych na swojej Stronie domowej, pod warunkiem, że jest on powiadomiony o takich linkach i nie wyraża wobec tego sprzeciwu. Ipsos zastrzega sobie prawo do jednostronnego wycofania w dowolnym momencie wszelkich zgód na umieszczanie linków, włączając w to linki na Stronie głównej. Strony Zewnętrzne są Państwu udostępniane wyłącznie dla wygody i jakiekolwiek linki lub odnośniki zawarte na tej Stronie nie oznaczają aprobaty dla ich treści. Ipsos nie składa żadnych oświadczeń, nie udziela gwarancji i nie określa żadnych warunków wyrażonych lub dorozumianych, w związku z jakimikolwiek dobrami lub usługami, czy informacjami uzyskanymi ze Stron Zewnętrznych.

Prawo autorskie i znak handlowy

Cała zawartość Strony, jej szata graficzna, teksty, obrazy, zdjęcia, logotypy, przyciski, ikony, interfejs, materiały audio i wideo i ich elementy lub połączenia stanowią wyłączną własność Ipsos lub stosownych dostawców treści i są chronione francuskim i międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie oprogramowanie używane na tej Stronie jest własnością Ipsos lub stosownych dostawców oprogramowania i jest chronione francuskim i międzynarodowym prawem autorskim, jak również innymi stosownymi prawami i umowami. Użytkownicy Strony nie mogą przenosić/umieszczać na Stronie informacji, które naruszają prawo autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób.

Nie wolno korzystać z naszej Strony, pobierać z niej materiałów, umieszczać na niej treści, kopiować, drukować, prezentować, przedstawiać, reprodukować, ponownie publikować, udzielać licencji, tworzyć postów, przenosić lub rozpowszechniać jakichkolwiek informacji z tej Strony w całości lub we fragmentach bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

 
Wszystkie znaki handlowe, znaki usług i nazwy własne użyte na tej Stronie (łącznie nazywane „Znakami”) są wyłączną własnością Ipsos. Znaki nie mogą być wykorzystywane w powiązaniu z żadnymi produktami ani usługami, które nie są produktami ani usługami Ipsos, lub w sposób, który mogłyby być mylący dla klientów, czy taki, który byłby lekceważący lub dyskredytujący dla Ipsos.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Pomimo tego, że Ipsos dokłada wszelkich starań, aby informacje, materiały i procesy na tej Stronie były możliwie jak najbardziej aktualne, kompletne i precyzyjne, nie składamy  żadnych deklaracji, ani nie dajemy jakichkolwiek gwarancji dotyczących samej Strony, informacji, oprogramowania, funkcji, procesów lub innego rodzaju treści zawartych na niej. Ipsos nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do tej Strony, ani tego, że będzie ona wolna od błędów, wirusów czy innych szkodliwych kodów. Dokumenty, informacje i elementy graficzne opublikowane na tej Stronie mogą zawierać błędy techniczne. Ipsos nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wyniku jakichkolwiek błędów lub pominięć zawartych na tej Stronie w stosunku do jakichkolwiek usług oferowanych na tej Stronie. Zawarte tam informacje mogą być zmieniane, usuwane lub uaktualniane z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym. Wszystkie materiały i informacje umieszczane na tej Stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów informacyjnych. Z wszelkich treści, do których będą mieli Państwo dostęp, które Państwo pobiorą lub uzyskają w inny sposób używając tej Strony, korzystają Państwo z własnej woli i na własne ryzyko. Ipsos nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia Państwa systemu komputerowego, czy za utratę danych w wyniku pobrania treści lub korzystania z nich. Przyjmują też Państwo na siebie całkowite ryzyko związane z poleganiem na tych informacjach. Zostały one Państwu udostępnione pod warunkiem, że Państwo, lub jakakolwiek inna osoba otrzymująca te informacje samodzielnie podejmie decyzje dotyczące tego, na ile są one odpowiednie do danego celu przed ich użyciem.


Informacje, usługi, produkty i materiały zawarte na tej Stronie lub przez nią oferowane są dostarczane w „ich aktualnym stanie”, bez żadnych gwarancji. Na ile jest to tylko dopuszczalne przez prawo, Ipsos nie składa żadnych deklaracji, ani nie daje jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych odnośnie tych informacji, usług, produktów, oprogramowania i materiałów, włączając w to między innymi gwarancje zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszalności, braku wirusów komputerowych lub innych szkodliwych kodów czy wyrażonych gwarancji wynikających z tytułu zawartej umowy, użytkowania, polegania na informacji lub praktyki handlowej.

Ipsos w żadnym przypadku nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, odszkodowawcze, sankcyjne, uboczne lub pośrednie szkody lub wszelkie inne szkody. W żadnym przypadku Ipsos, jego przedstawiciele, udziałowcy, pracownicy czy kierownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Państwa lub innych osób w związku z utratą dochodów lub straty dla działalności lub za uboczne, specjalne lub pośrednie straty z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (włączając w to zaniedbanie) lub innej teorii czy formy działania, nawet jeżeli my lub nasi przedstawiciele zostaliśmy poinformowani o możliwości powstania takich szkód, zarówno w przypadku działań w ramach umowy, zaniedbania czy innej teorii, wynikających z używania bądź niemożnością używania informacji, usług, produktów, oprogramowania czy materiałów dostępnych na tej Stronie. Nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek kroków wobec Ipsos lub jego przedstawicieli w związku z jakimikolwiek roszczeniami lub sporami wynikającymi z korzystania z tej Strony lub polegania na niej lub jakichkolwiek znajdujących się na niej informacji.

Informacje te nie zostały przygotowane jako rekomendacje do użytkowania jakichkolwiek informacji, produktów, procesów, wyposażenia czy opracowań niezgodnych z patentami, prawem autorskim, czy znakami handlowymi. Ipsos ani jego przedstawiciele nie składają żadnych deklaracji, ani nie dają jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, że stosowanie tych informacji nie naruszy żadnych patentów, praw autorskich ani znaków handlowych. Ipsos kategorycznie nie zgadza się na wszelkie interpretacje, które kojarzą treść tej Strony lub jakichkolwiek stron podmiotów powiązanych z ofertą kupna lub zachętą do kupna udziałów, akcji lub papierów wartościowych Ipsos lub którejkolwiek ze spółek pośrednio lub bezpośrednio powiązanych, niezależnie od tego czy są notowane na giełdzie czy nie.

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się z tym, że działanie tej Strony jest zależne od prawidłowego i skutecznego funkcjonowania zarówno jej, jak i sprzętu i usług stron trzecich, że nie jesteśmy w stanie go zagwarantować i że nie będziemy pociągnięci do odpowiedzialności, jeżeli nie będzie ona funkcjonowała.

Odszkodowania

Użytkownik zgadza się wynagrodzić straty i zwolnić z odpowiedzialności Ipsos, jego kadrę zarządzającą, pracowników oraz współpracowników, z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat lub wydatków, w tym opłat i kosztów uzasadnionej obsługi prawnej, wynikających z naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Korzystania lub naruszenia przez Państwa praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

Zbieranie informacji

Gdy korzystają Państwo ze Strony, pewne informacje na Państwa temat mogą być zbierane w sposób aktywny (imię i nazwisko, adres e-mail) lub bierny (czyli takie, których nie dostarczyli Państwo w aktywny sposób, np. rodzaj przeglądarki, nazwa domeny, adres IP, odwiedzane strony, długość sesji) za pomocą różnych technologii i środków, np. adres protokołu internetowego, pliki cookies, tagi internetowe czy nawigacyjne jedynie w celu optymalizacji tej Strony. Żadne zbierane informacje nie będą udostępniane osobom trzecim dla celów reklamowych lub innych, poza tymi, które mogą zostać ujawnione wykonawcom Ipsos biorącym udział w procesie programowania i odpowiedzialnym za aspekty techniczne związane z hostingiem i utrzymaniem Strony. Przenoszenie informacji z tej Strony i na nią może nie być poufne, co oznaczą, że mogą być one odczytane lub przejęte przez inne osoby. Zgodnie z prawem z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącym informatyki i wolności (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) i wszelkimi mającymi tu zastosowanie regulacjami europejskimi, mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji, poprawek i usuwania wszelkich swoich danych osobowych, które zebraliśmy (Art. 34 Ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku). Aby skorzystać z tego prawa, prosimy skontaktować się z nami: [email protected].

Czynniki ostrzegawcze, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki 

Dokumenty znajdujące się na tej Stronie mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w kontekście kondycji finansowej, wyników działań, działalności biznesowej, strategii i planów Grupy Ipsos. Szczególnie stwierdzenia, w których są użyte takie słowa jak „przewiduje”, „oczekuje” itp. czy stwierdzenia dotyczące zarządzania celami, oczekiwanych czy zakładanych wyników czy trendów wynikających z działań bądź zysków są perspektywiczne w swojej naturze. Takie stwierdzenia są oparte na kilku założeniach, które mogą ostateczne okazać się błędne i podlegają kilku czynnikom ryzyka np. zmiany w regulacjach prawnych lub technologii, wahania walut czy stóp procentowych czy też ogólne warunki ekonomiczne i biznesowe. Nasze coroczne sprawozdanie i inne dokumenty złożone w Autorité des Marchés Financiers  zawierają dalsze szczegóły dotyczące takich założeń i ryzyka.

Grupa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publiczne uaktualnianie jakichkolwiek  oświadczeń dotyczących przyszłości, w wyniku nowych informacji, przyszłych zdarzeń, lub innych czynników. Dalsze informacje na temat czynników, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe spółki są dostępne w dokumentach złożonych w Autorité des Marchés Financiers. 

Zachowanie w sieci

Zabronione jest jakiekolwiek zachowanie, które według Ipsos może być postrzegane jako ograniczające lub uniemożliwiające innej osobie korzystanie z tej Strony i cieszenie się jej zawartością. Zgadzają się Państwo korzystać z tej Strony wyłącznie dla celów zgodnych z prawem i zgodnie z powyższym zakazem. Zgadzają się Państwo nie umieszczać na Stronie ani nie przesyłać żadnych materiałów o charakterze nielegalnym, szkodliwym, zastraszającym, obelżywym, obraźliwym, zniesławiającym, wulgarnym, obscenicznym, seksualnie dosadnym, bluźnierczym, nienawistnym, niedopuszczalnym ze względu na dyskryminację rasową bądź etniczną, włączając w to między innymi materiały, które mogą zachęcać do popełnienia czynów nielegalnych, a które mogą podlegać odpowiedzialności cywilnej, karnej lub w inny sposób naruszać stosowne lokalne, regionalne, krajowe lub międzynarodowe prawo.

Zakończenie korzystania

Ipsos może zakończyć lub zawiesić Państwa dostęp do tej Strony w całości lub w części, bez informowania Państwa o tym, w przypadku jakichkolwiek działań, które Ipsos wedle własnego uznania potraktuje jako pogwałcenie jakichkolwiek praw lub Warunków Korzystania lub stwierdzi, że może być to ze szkodą dla interesu innego użytkownika, strony trzeciej, dostawcy, zleceniodawcy, licencjodawcy, usługodawcy lub Strony.

Zrzeczenie się oraz rozdzielność postanowień

Brak wykonania przez Ipsos praw lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania nie stanowi zrzeczenia się ich. Jeżeli okaże się, że jakikolwiek fragment lub postanowienie niniejszych Warunków Korzystania nie może zostać wykonane, taki fragment lub postanowienie może zostać zmodyfikowane, tak, aby zmienione Warunki Korzystania były prawnie dopuszczalne i wykonalne. Równowaga praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków nie zostanie naruszona.

Właściwe prawo

Niniejsze Warunki Korzystania lub jakiekolwiek spory czy roszczenia wynikające lub związane z nimi lub ich treścią (włączając w to także spory i roszczenia pozaumowne) podlegają francuskiemu prawu i niewyłącznej jurysdykcji sądów w Paryżu.

Jak się z nami skontaktować

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek komentarze lub pytania odnośnie niniejszych Warunków Korzystania, prosimy się z nami skontaktować lub napisać do nas na adres: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (francuska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z Zarządem
Kapitał zakładowy: 11 334 058,75 Euro
Firma została zarejestrowana przez Paryski Rejestr Firm i Działalności pod numerem 304 555 634 RCS Paris (Kod APE 7010 Z – działalność spółki dominującej)

35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Francja
(+33) 1 41 98 90 00

Odpowiedzialny wydawca:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Francja

Hosting strony internetowej:

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA
Tel: (+1) 888-922-7842