Kushtet për anëtarësim

Në pyetësorin bazë të regrutacionit do të ju pyesin pyetje në lidhje me shprehitë tuaja, dhe zakonet e familjes tuaj. Bazuar në këto pyetje më pastaj, për shembull, nuk do t'ju dërgojmë një pyetësor në lidhje me ushqimin për qen në qoftë se ju nuk keni një qen në shtëpinë tuaj.

Në pyetësorin bazë të regrutacionit do të ju pyesin pyetje në lidhje me shprehitë tuaja, dhe zakonet e familjes tuaj. Bazuar në këto pyetje më pastaj, për shembull, nuk do t'ju dërgojmë një pyetësor në lidhje me ushqimin për qen në qoftë se ju nuk keni një qen në shtëpinë tuaj.

  • Anëtar i Ipsos Adria në panelin on-line mund të bëheni duke u regjistruar në linkun e mëposhtëm www.ipsos-ks.com.
  • Çdo anëtar mund të ketë vetëm një llogari.
  • Anëtarësimi në panelin on line, nuk e obligon anëtarin për të marrë pjesë në kërkime on line. Çdo anëtar vendos vetë nëse dëshiron të marrë pjesë.
  • Për të rejat në on line panelin e Ipsos Adria anëtarët do të njoftohen nëpërmjet postës elektronike.

Çdo anëtar mban përgjegjësi për të mbrojtur emrin dhe fjalëkalimin e tij.

Anëtari është përgjegjës për përdorimin e emrit dhe fjalkalimit të tij në Ipsos Adria gjithashtu edhe për personin e tretë.

Nëse një anëtar ka njohuri se pala e tretë është duke përdorur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e tij, ai duhet të njoftojë menjëherë Ipsos Adria.

Në rast se pala e tretë ju pyet për emrin dhe fjalëkalimin tuaj ,sipas nenit jeni i detyruar të refuzoni një kërkesë të tillë dhe duhet të njoftoni menjëherë Ipsos Adrian.

Neni angazhohet, pas përdorimit të faqes on line të Ipsos Adria paneli i njëjtë është i detyruar të del (logout), për shkak të rrezikut të keqpërdorimit të llogarisë së anëtarit = nga ana e personit që përdor të njëjtin kompjuter.

Në rast të ndonjë pyetje, na kontaktoni në postën elektronike adresën e mëposhtme  [email protected], dhe ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur.

Anëtarësia

Anëtari i panelit on-line te Ipsos Adrias mundet në cdo moment te lidhet në profilin e tij permes emrit dhe fjalkalimit të perdoruesit , dhe nëse ka nevoj të plotësoj ose të ndryshoj të dhënat personale.

Çdo anëtar mund të përfundojë anëtarësimin e tij duke dërguar një mesazh të daljes në e-mail adresën në vijim [email protected]

Anëtari angazhohet në kohë që ti azhuroj të dhënat në profilin e tij, që të mundet Ipsos Adria të bëj thirjen e anëtarit që të merr pjesë në hulumtimin që po kryen.Kjo në rend të parë i referohet kryesisht të dhënave të kontaktit.

Obligimet e anëtarëve të panelit Si një anëtar i Ipsos Adria në on-line panelin , duhet të plotësoni kushtet e mëposhtme:

  • Të jeni dakord me kushtet e dhëna në punë.
  • Të jeni person fizik më i vjetër se 14 vjet ,i cili shërbimin e ofruar nuk e përdor në objektivat e biznesit.
  • Nuk mundet të jepni të dhëna të gabuara për vete, të cilat janë të nevojshme gjatë regjistrimit të pjesmarrësve vullnetar në hulumtim.
  • Ju mund të regjistroheni vetëm një herë.
  • Nuk mundeni antarësimin e fituar ta trasmetoni në personin e tretë ,vetëm nëse Ipsos Adria shprehimisht kërkon pjesmarrje nga një anëtar tjetër i familjes.

Çdo anëtar është i detyruar të veprojë me ndërgjegje me të dhënat e tyre.

Në qoftë se gjatë regjistrimit anëtari vendos të dhëna të pasakta, e njejta paraqitet përmes me shume e-mail adresave pse nëse fjalkalimi juaj dergohet nga personi i tretë , Ipsos Adria mbanë të drejtën për ndërprerjen e anëtarësimit ,të drejtën për pjesmarrje në hulumtime të caktuara , si dhe të drejtën e përjashtimit e rezultateve në nenin përkatës.

Ipsos Adria gjithashtu ruan të drejtën për ti hequr të gjitha pikat të cilat deri në atë moment anëtari i ka mbledhur, të cilat ende nuk janë të paguara. Ipsos Adria ruan të drejtën për dëmet dhe jashtë asaj të deklaruar.

Përzgjedhja e të anketuarve në hulumtim nga Ipsos Adria

Ipsos Adria ruan të drejtën e pranimit të respodentin pas përfundimit të regjistrimit.

Ipsos Adria ruan të drejtën e zgjedhjes së secilit anëtar i cili do të jetë i thirur për hulumtime on-line.

Nëse ndodh që më shumë anëtarë i plotësojnë kriteret e specifikuara për hulumtime të caktuara, pason një mostër e rastit.

Gjithashtu mund të kërkohet prej anëtarit të marrë pjesë në hulumtime të caktuara në një periudhë të caktuar kohore.

Thirrje për të marrë pjesë në hulumtim, do të thotë gjithashtu pushtet për të plotësuar një pyetësor për çdo anëtar individualisht.

Nuk lejohet bartja e pushtetit tek personi i tretë, përveç kur Ipsos Adria e kërkon atë, ose kur kërkohet pjesëmarrja e një anëtari tjetër të familjes.

Pjesëmarrja në hulumtime on line – konfidencialiteti

Si anëtar i Ipsos Adria në on-line panelin nuk jeni të detyruar të merrni pjesë në të gjitha hulumtimet. Megjithatë anëtari ka mundësi të marrë pjesë në një hulumtim on-line të caktuar , në qoftë se për të njejtën është zgjedhur si një respodent.

Respodenti angazhohet që nuk do t'i transmetojë informacionet me të cilat ka ardhur gjatë plotësimit të pyetësorit on-line.

Në rast të shkeljes së këtyre detyrimeve, Ipsos Adria ruan të drejtën që menjëherë të përjashtojë respodentin nga hulumtimi ose të pengojë pjesëmarrjen (bllokojë), në kohë të caktuar.

Përgjegjësitë e Ipsos Adria në panelin on-line

Ipsos Adria nuk është përgjegjës për barrierat teknike, me kusht që ato nuk janë nën juridiksionin e saj, të tilla si dëmet e shkaktuara nga forcat madhore ose situata të tjera të paparashikuara, si dhe dëmet e shkaktuara nga personat e tretë.

Ipsos Adria ka të drejtë të ndërpresë shërbimet e tyre në kohë të pacaktuar nga shkaqe të brendshme (p.sh. për mirëmbajtje), në rast të tillë anëtari nuk ka të drejtë të kërkoj dëmshpërblim.

Nëse Ipsos Adria, me urdhër të personi i tretë të tilla si agjencitë për hulumtime të caktuara të opinionit publik, kryejnë një hulumtim dhe ftojnë anëtarin për të marrë pjesë për të njejtën gjë, në rast të tillë Ipsos Adria nuk garanton për përmbajtjen e informacionit të kërkuar nga përgjegjësit kryesor. Në qoftë se Ipsos Adria kupton që hulumtimi nuk është në përputhje me ligjin, menjëherë do të përfundojë hulumtimin dhe do ta largojë nga faqja e saj.

Përgjigjet e respondentëve të mbledhura me atë hulumtim nuk do ti marrim në konsideratë, as nuk do të përcillen deri te klienti.

Ipsos Adria nuk është përgjegjës për saktësinë, plotësinë, drejtësinë, besueshmërinë dhe aktualitetin e përmbajtjes dhe mendimet e faqes së internetit që mund të arrihen nëpërmjet lidhjeve të vendosura në anën e Ipsos Adria.

Në rast të dëmtimit duke përdorur këto faqe dhe lidhje, përgjegjësia për kompensimin e dëmit të anëtarit e bart pronari ekskluziv i vendit dhe lidhjes.

Ipsos Adria menjëherë do të largojë lidhjet e tilla në faqet e internetit nëse ato nuk janë në përputhje me ligjin.

Ndalimi i mbarështimit të Ipsos Adria në panelin on-line

Pyetësorët dhe përmbajtjet e tyre të cilat janë dërguar deri te anëtarëve janë të mbrojtura me ligj.

Ndalohet mbarështimi, përpunimi, modifikimi dhe përcjellja e tyre deri te palët e treta.

Pyetësorët nuk duhet të jenë të favorizuar në dispozicion ose të jetë në dispozicion të publikut, edhe kur ajo zbatohet për pjesët e pyetësorit. Për të gjithë gjërat e theksuara mësipër duhet të fitoni një shkrim në pajtim nga Ipsos Adria.

Lejohet vetëm kopjimi i të dhënave që Ipsos Adria ka vënë në dispozicion në faqen e saj të internetit (jo përmbajtjen e plotë të hulumtimit) dhe vetëm për privat dhe jo për për qëllime të biznesit, me kusht që ajo është e dukshme se po punohet për përmbajtjen se po punohet për përmbajtjen e marrë nga Ipsos Adria në panelin on-line.

Ipsos Adria ndalon çdo formë tjetër të riprodhimit, shpërndarjes ose publikimit të përmbajtjes së pa autorizuar paraprak me shkrim e cila mund të të kërkohet në adresën e mëposhtme [email protected]

Kohëzgjatja e kontratës, ndërprerja e anëtarësimit dhe pasojat ligjore

Anëtarësimi në Ipsos Adria është falas dhe në kohë të pacaktuar.

Anëtarësimi mund të përfundojë në çdo kohë duke dërguar një mesazh të ç'kyçjes në e-mail adresën [email protected] pa deklaruar arsyet specifike.

Anulimi i anëtarësimit hyn në fuqi sapo Ipsos Adria të njejtën do ta pranojë.

Tjetra, Ipsos Adria ka çregjistruar anëtar nga baza e saj. Anëtari më nuk pranon thirrje për pjesëmarrje në hulumtim dhe të dhënave personale që anëtari i ka vendosur gjatë regjistrimit fshihen brenda 60 diteve.

Pasi anëtarësimi do të ndërpritet, pikët që anëtarii ka të mbledhura deri në atë moment mund të shfrytëzohen brenda 14 ditëve,pas së cilës ata janë anuluar.

Nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se anëtari ka shkelur rregullat e funksionimit ,Ipsos Adria mundet pa specifikuar arsyet të mos vazhdoj bashkëpunimin dhe me shkrim, me faks ose me e-mail.

Në këtë rast, rezultatet e hulumtimit aktual në lidhje me nenin përkatës nuk do të merren parasysh.

Ipsos Adria gjithashtu ruan të drejtën e shfuqizimit të të gjitha pikave që anëtari i ka mbledhur e që nuk janë paguar.

Nëse ka ardhur deri në nderprerje të anëtarësimit ,riregjistrimi është i mundur pas 2(dy) muajve.

Anëtarët me postë elektronike, do të informohen rregullisht për ndryshimet e kushteve të punës.

Nëse brenda 14 ditëve nga marrja e-mailit, me të cilën Ipsos Adria informon anëtarin në lidhje me ndryshimet që kanë ndodhur i njejti ka dërguar një vërejtje me shkrim, ajo konsiderohet se pajtohet me ndryshimet në kushtet e punës.

Në të kundërtën kushtet e ndryshuara të punës hyjnë në fuqi në ditën në vijim.