Патот до купувањето

Разберете ја динамиката во текот на патувањето на потрошувачите, за да ја усовршите стратегијата која го контролира односот со брендот; кој медиум, за која функција и кога.

Зошто?

Го откриваме патот на потрошувачот до одлуката, со посебно акцентирање на емоциите, однесувањето и предизвикувачите на истите.

Како?

Во текот на обемните двочасовни интервјуа, го следиме индивидуалното искуство на секој потрошувач на патот до донесување одлука.

Сите фази од интервјуто детално се истражуваат : функција? можни проблеми? ефект на брендот? можности на брендот?.

За секое интервју правиме детална мапа од патувањето.

Овие мапи, потоа се анализираат и се составуваат во мапа од патот на донесување одлука, која пак ги илустрира  главните заклучоци од истражувањата и која  лесно се споделува со останатите членови од тимот.

Зошто нашето решение е единствено?

Нашето интервју кое повеќе личи на игра, има голем потенцијал да го заинтересира испитаникот, заради кое добиваме богати и детални заклучоци.