Usability Tests

Главната цел е проверка на веб порталот или мобилната апликација со помош на анализата за предности и недостатоци, кога се во прашање: содржината, навигацијата, но и изгледот. Можно е да се анализира било кој тип на контекст (електронска трговија, медиуми, фирми/организации).

Зошто?

Комбинацијата од набљудување и интервју овозможува:

  • Проверка на однесувањето кога истото е во контакт со одреден интернет портал или апликација: спонтана навигација, двоумење или грешка;
  • Утврдување на причините за таквото однесување;
  • Процена на предностите и недостатоците;
  • Давање на изводливи препораки поврзани со содржината, дизајнот и навигацијата.

Како?

Методот ги комбинира фазите од интервјуто со директно набљудување на посетата на интернет порталот:

  • Набљудување на посетата на порталот ни дава објективни заклучоци  за вистинската употреба, корисничките патишта,  процесот на сознавање како и можните проблеми за разбирање;
  • Во интервјуто може да соберат спонтани коментари, длабинска анализа за мотивите како и податоци  од очекувањата на посетителите.

Зошто нашето решение е единствено?

Ние користиме специфична технологија за да го следиме однесувањето на потрошувачите на интернет "UX" аналитичка рамка, како би ги скенирале сите компоненти  на корисничкото искуство.