Ukens tall #37: Over 7 av 10 kommuner subsidierer fastlegeordningen utover hovedmodellen

Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på oppdrag fra KS utført en nasjonal kartlegging av omfang og innretning av kommuners egenfinansiering og subsidiering av fastlegeordningen

uke 37 2021

For fjerde år på rad har Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra KS FoU utført en nasjonal kartlegging av omfang og innretning av kommuners egenfinansiering og subsidiering av fastlegeordningen, det vil si subsidiering utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen).
Ved egenfinansiering/subsidiering yter kommunene bidrag på en annen måte enn gjennom fastlegeordningens hovedmodell. Dette kan være kombinasjonsløsninger der kommunen beholder basistilskudd mot at den drifter f.eks. kontorlokaler, hjelpepersonell, utstyr, IT-støtte mv. («null-avtale»), fastlønnsdrift eller andre ordninger. Slike løsninger kan gi merkostnader for kommunene.
 
Vi anslår at 267 av landets 356 kommuner (75 %) subsidierer fastlegeordningen utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen). Subsidiering forekommer oftere blant mindre sentrale kommuner og mellomstore kommuner. Subsidiering har også blitt vanligere i de mest folkerike og mest sentrale kommunene i perioden 2018 til 2020. Vi estimerer de samlede merkostnadene for kommunesektoren til 591 millioner kroner i 2020. 

Les mer: Ny rapport: Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen med webinar opptak
 

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn