Ny rapport om kommunenes erfaringer med innløsning/overdragelse av fastlegehjemler

Tidsbruk ved rekruttering av nye fastleger i tillegg til vikarbruk og krav om dekning av driftsutgifter ved legekontoret er kommunenes hyppigst opplevde utfordringene med dagens situasjon ved innløsning/overdragelse av fastlegehjemler. Resultatene ble lansert på et KS-arrangement 31. mai 2021 der Ipsos sammen med Helseøkonomisk analyse innledet til politisk debatt om finansiering av fastlegeordningen.

rapport forside

Forfatter(e)

  • Lene Rathe Senior Research Manager
Get in touch

På oppdrag fra KS har Ipsos gjennomført et FoU-prosjekt om kommunenes erfaringer forbundet med innløsning eller overdragelse av fastlegehjemler.Rapport front Oppdraget er utført med bakgrunn i at kommuner av ulik størrelse og sentralitet har utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger.

Over 8 av 10 kommuner subsidierer fastlegeordningen utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen med privat næringsdrift), jf. Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (2020), Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen – andre oppfølgingsundersøkelse. Bruk av fastlønn er den oftest benyttede subsidieringsløsningen.


I kartleggingen fra 2020 fant vi at 17 % av norske kommuner ga økonomisk kompensasjon til leger ved overdragelse av hjemmel i løpet av 2019. Ipsos har nå gjort en oppfølgings- og dybdestudie om innløsning/overdragelse av fastlegehjemler gjennom en spørreundersøkelse med rekontakt med kommunene som ga slik kompensasjon i 2019 (17 % av kommunene). Vi har også utført ti dybdeintervju med kommuner med erfaring og uten erfaring med økonomisk kompensasjon til leger ved overdragelse av hjemler.

 

Hovedfunn:

  • Tidsbruk ved rekruttering av nye fastleger i tillegg til vikarbruk og krav om dekning av driftsutgifter ved legekontoret er de hyppigst opplevde utfordringene med dagens situasjon ved innløsning/overdragelse av fastlegehjemler.
  • Den kvalitative studien viser at kommunene er tydelige på at situasjonen ikke kan løses av de enkelte kommunene eller i samarbeid med enkelte andre kommuner.
  • Det ser ut til å være et klart behov for en hybridmodell som legger til rette for at fastleger kan være fast ansatt i kommunen eller drive næringsvirksomhet etter egne preferanser.
  • Det etterspørres sentrale retningslinjer og råd for hvordan kommunene kan legge til rette for en hybridløsning og konkret tilnærming ved innløsing/overdragelse/kjøp og gjenkjøp av fastlegehjemler.
  • Videre er det ønskelig med etablering av et felles prisnivå på innløsing/overdragelse/kjøp av fastlegehjemler for å unngå en konkurransesituasjon kommunene imellom.
  • Ikke minst er det behov for statlige overførsler for å dekke kommunenes merkostnader knyttet til fast ansettelse, kjøp/gjenkjøp av hjemler, driftstilskudd, rekruttering, vikarbruk mv. 

 

Mer informasjon:

Last gjerne ned rapporten i artikkelen.

Les KS sin nettsak her og deres pressemelding om ordningen.

Les tidligere artikler på Ipsos sine sider publisert 3.12.20: Ny rapport: Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen og artikkelen publisert 12.6.2018.

Forfatter(e)

  • Lene Rathe Senior Research Manager

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn