Równość płci? Jeszcze nie w Polsce

Kobiety i mężczyźni nie cieszą się w Polsce takimi samymi prawami. Według badania stosunku do równouprawnienia w Polsce i na świecie, przeprowadzonego z okazji Dnia Kobiet, widać podział między Polkami a Polakami w temacie dyskryminacji. W polityce i biznesie w dużej mierze preferowani są męscy przywódcy, a znacząca grupa badanych dostrzega gorsze traktowanie kobiet przez najważniejsze instytucje państwowe.

Wyniki badania Ipsos z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pokazują, że większość ludzi (53%) uważa, że w ich krajach zrównywanie praw kobiet z prawami mężczyzn zaszło wystarczająco daleko. W Polsce odsetek ten jest jednak wyraźnie mniejszy (28%). Jednocześnie podczas gdy 64% badanych we wszystkich krajach uważa, że może podejmować działania, które doprowadzą do równości płci, tylko 49% Polek i Polaków podziela ten pogląd. Bardziej pesymistyczne nastroje w Polsce, jeśli chodzi o równość płci, nie przekładają się jednak na szerokie poparcie dla feminizmu – jedynie co trzeci polski badany określa się jako feminista/feministka (27% mężczyzn i 39% kobiet).

Co ciekawe, połowa Polek i Polaków (53%) uważa, że za dużo oczekuje się od mężczyzn w kwestii wspierania równości płci. Równocześnie aż 35% badanych twierdzi, że promocja równości kobiet zaszła w Polsce tak daleko, że obecnie dyskryminuje się mężczyzn. Te ostatnie wyniki stają się bardzo interesujące, jeśli spojrzeć na nie z perspektywy podziału na płcie. O dyskryminacji mężczyzn przekonanych jest tylko 24% Polek i aż 46% Polaków. Jednocześnie jedynie 13% polskich badanych zgadza się, że mężczyzna pozostający w domu do opieki nad dziećmi jest mniej męski. To jeden z najniższych wyników wśród wszystkich krajów.

W obszarze polityki wciąż jest wiele do zrobienia. Wprawdzie połowa polskich badanych deklaruje, że nie ma preferencji związanych z płcią przy wyborze swoich politycznych liderów i liderek, ale 28% preferuje mężczyzn w tej roli. Stanowi to piąty najwyższy wynik w całym badaniu. Podobne wyniki można zaobserwować przy pytaniu o preferencje w kwestii płci przełożonych w pracy. Co więcej, co czwarty badany z Polski przyznaje, że ma doświadczenie pracy jedynie z mężczyznami na stanowiskach kierowniczych. Takie samo doświadczenie wyłącznie z kobietami ma 6% Polek i Polaków. 59% deklaruje, że pracowało zarówno z mężczyznami jak i kobietami jako przełożonymi.

A czy poszczególne instytucje w Polsce dopuszczają się różnego traktowania ze względu na płeć? Co piąty badany (21%) uważa, że polskie szkoły oraz uniwersytety gorzej traktują kobiety niż mężczyzn. Podobny odsetek uważa tak w temacie ochrony zdrowia (19%). Aż 38% jest zdania, że kobiety są gorzej traktowane przez rząd, a 28% przyznaje tak w odniesieniu do policji. W miejscu pracy gorsze traktowanie kobiet obserwuje 37% polskich respondentów.

„Polki i Polacy dostrzegają nierówności ze względu na płeć, niestety stosunkowo często deklarują też brak wpływu na zmiany w tym temacie. Widoczny jest podział pomiędzy mężczyznami a kobietami w kwestii równouprawnienia. Mężczyźni mogą się czuć pominięci w debacie na temat równych szans. Zdecydowanie częściej zgadzają się, że promocja praw kobiet odbywa się kosztem ich samych, a także rzadziej określają się jako feminiści. Badanie wskazuje na potrzebę szukania nowych sposobów promocji idei równouprawnienia, szczególnie wśród mężczyzn.”
– Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska


Źródło danych:

IPSOS International Women’s Day 2024, badanie przeprowadzone metodą CAWI w 31 wybranych krajach w dniach od 22 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 roku, N=24.269 (w Polsce reprezentatywna próba licząca 500 osób w wieku od 16 do 74 lat). Badanie prowadzone w ramach cyklicznych pomiarów Ipsos Global Advisor.