Wyniki kolejnej tury OBSER-CO, Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19

Wyniki najnowszej tury badania dla NIZP PZH PIB mogą napawać pewnym optymizmem. Już blisko 80% dorosłych mieszkańców Polski (20 lat i więcej) ma przeciwciała anty-sars-CoV-2. Może to dawać nadzieję, że – o ile nie pojawią się nowe okoliczności – najgorszy okres pandemii mamy już w Polsce za sobą.

W aktualnej turze zrealizowaliśmy łącznie 21 000 wywiadów telefonicznych, w tym aż 3/4 respondentów wyraziło zainteresowanie badaniem laboratoryjnym. To wskaźnik lepszy o 9 pp. względem poprzedniej tury. Nie wszyscy respondenci ostatecznie wykonali badania, ale i tak frekwencja okazała się wyższa niż w poprzednich turach – na badanie krwi zgłosiły się 6 802 osoby. Taka próba, przy odpowiednim zastosowaniu przeważeń, pozwala na precyzyjne określenie odsetka osób z przeciwciałami w populacji. 

Ostatecznie wyniki badania, realizowanego dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego, pozwoliły na oszacowanie, że przeciwciała ma już 78,1% dorosłych (20+) mieszkańców Polski. Dla porównania, w 1. turze wskaźnik ten wynosił 49,9% (realizacja 03-05.2021), a w 2. turze – 74,8% (realizacja 07-09.2021).

Na wzrost odsetka z pewnością wpłynął stały przyrost diagnozowanych w Polsce przypadków zakażeń, a także zakażeń bezobjawowych oraz kontynuacja programu darmowych szczepień. Wśród zaszczepionych trzema dawkami, odsetek osób z przeciwciałami wyniósł aż 99,3% (wśród niezaszczepionych – 45,7%). 

Jak mówi Paweł Predko, Dyrektor Operations w Ipsos, „Ze względu na skalę oraz dwuetapowość każdej tury projektu, analiza wyników jest długotrwała. Trzeba pamiętać, że wyniki odnoszą się do sytuacji z końca ubiegłego roku. Jednocześnie, patrząc na wyniki poprzednich tur projektu, widać, że odsetek osób z przeciwciałami stale wzrasta, choć z mniejsza dynamiką niż w 2021 r. Precyzyjne prognozy dotyczące zakończenia pandemii zostawiłbym epidemiologom, ale muszę przyznać, że wyniki badania realizowanego dla NIZP PZH PIB pozwalają patrzeć w przyszłość nieco bardziej pozytywnie”

To kolejna tura Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19, w której przeprowadzeniu brała udział firma badawcza Ipsos. Każda z tur składa się z 2 części – realizowanego przez nas badania ilościowego (metodą CATI) oraz badań laboratoryjnych, przeprowadzanych w placówkach Diagnostyki S.A.
 
Realizacja kolejnej tury badania rozpocznie się w połowie marca. 


NOTA METODOLOGICZNA

Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19,  N=21.000, próba dorosłych mieszkańców Polski (20+), reprezentatywna ze względu na wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania. Badanie telefoniczne (CATI) zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2021 r. 

Raport z tej oraz poprzednich tur badania do pobrania ze strony NIZP PZH PIB: https://www.pzh.gov.pl/projekty-i-programy/obserco/raporty/ 
 

Więcej informacji o Zdrowie