Adatkezelési Tájékoztató a nagykereskedelmi ügyfeleket érintő piackutatásról és elégedettségmérésről

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Adatkezelési Tájékoztató a nagykereskedelmi ügyfeleket érintő piackutatásról és elégedettségmérésről

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre és azok forrása Az adatkezelés időtartama Adattovábbítás címzettje Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység

Online kitölthető kérdőívek elérhetőségének küldése emailben elégedettségmérés és általános, az adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló piackutatás céljából.

 

Telefonos piackutatás elégedettségmérés és általános, az adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló piackutatás céljából.

 

(Mennyiségi kutatások)
 

.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése).
A jogos érdek: a Társaság vevői elégedettségének felmérése, a Társaság arculatának javítása, ezzel kapcsolatban gazdasági teljesítményének erősítése, termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztése céljából.

 

Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva.  


A kérdőív kitöltése a Társaság jogos érdeke, azonban az a Vevő vagy képviselőjének önkéntes döntése, hogy azt kitölti-e.

Céges kapcsolattartó adatai esetén GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése).
 

Az ügyfél neve, jogi személy ügyfél esetén a kapcsolattartó személy neve, email címe, telefonszáma, a kérdésekre adott válaszok

Céges kapcsolattartó esetén az érintett eredményes tiltakozási jogának gyakorlásáig.

 

A tiltakozási jog eredményes gyakorlásának hiányában az IPSOS az adatokat a kérdőív kitöltését vagy a telefonos megkeresést követő 90 napon belül anonimizálja, amely az érintetthez nem lesz köthető. 


 

A piackutatásban és elégedettségmérésben az alábbi, MOL-csoportba tartozó cégek vesznek részt:

 

MOL Nyrt.
MOL LUB Kft.
MOL PB-gáz Üzletág
 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) 

– az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (1139 Budapest Pap Károly utca 4-6.) – az elégedettségmérés megszervezése, ennek keretében a kérdőívek kiküldése és a válaszok értékelése és azok összesített eredményéhez hozzáférés biztosítása a MOL Nyrt. megjelölt munkavállalóinak. A telefonos megkeresések megvalósítása. A személyes interjúk megvalósítása.

 

Az IPSOS által kezelt adatok – az ügyfél neve, jogi személy ügyfél esetén a kapcsolattartó személy neve, email címe, telefonszáma, a kérdésekre adott válaszok

 

A személyazonosításra nem alkalmas összesített eredményeket a MOL Nyrt. továbbítja a többi, MOL-csoportba tartozó vállalat részére.

 


 

          A MOL felhőalapú Microsoft 365 szolgáltatásokat (pl. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) használ a személyes adatok tárolására. – Az IPSOS a Microsoft Teams-et használja az online interjúk készítésére.

Adatkezelő(k) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:
MOL Nyrt.,
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]
 

A MOL Nyrt. és a piackutatásban és elégedettségmérésben részt vevő MOL-csoportba tartozó vállalatok közös adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit együttesen határozzák meg, az adatkezelésért együttes felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők közös adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.

 

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
MOL Kiskereskedelemi Ügyfélszolgálat
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
+36 1 886 5000
[email protected]

 

Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: [email protected]

Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak (adatkezelési célonként): -

Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:


IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
1139 Budapest Pap Károly utca 4-6.
Telefonszáma: +3614767600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
1039 Budapest, Szent István utca 14
Telefonszáma: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
e-mail: [email protected]

 

A Microsoft 365 szolgáltatásokat üzemeltető szolgáltatók:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Írország

 

Microsoft Corporation

 

One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

 

Online kapcsolattartó: A Microsoft adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos kérdések – Microsoft adatvédelmi irányelvek
A Microsoft 365 szolgáltatások használata során lehetséges, hogy a személyes adatok kezelése EU-n kívüli országokban történik, amelyekben az adatvédelem szintje nem felel meg az ÁAR-ben előírtaknak. A személyes adatok gyűjtése, nem EU-tagállamokba történő továbbítása és ott történő kezelése tekintetében a Microsoft Corporation az EU-Bizottság 2021/914/EK jelű, 2021. június 4-i határozatában jóváhagyott általános szerződési feltételek útján biztosítja a személyes adatok védelmét.
További információ:
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
A Microsoft kötelezettségvállalása az általános adatvédelmi rendelettel, a személyes adatok védelmével és az ügyfelek saját adataik feletti ellenőrzésével összefüggésben – Microsoft On the Issues blog
Általános adatvédelmi rendelet egyszerűen. Útmutató kisvállalkozások részére – Microsoft 365 admin | Microsoft Docs


Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.- annamaria.fö[email protected]

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. és Microsoft Corporation, lásd fent

 

Az Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. és Microsoft Corporation, lásd fent

 

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  – rendszerüzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók
Microsoft Ireland Operations Ltd. és Microsoft Corporation, lásd fent

 

Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból:


Nem történik különleges személyes adatok kezelése. 

 

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: –

 

Adatbiztonsági intézkedések
 

Információbiztonság-kezelő rendszer A szervezeti információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása irányelvek, folyamatok, folyamatleírások, szervezeti struktúrák, szoftver- és hardverfunkciók megvalósításával.
Fizikai hozzáférés A MOL-csoport információit tartalmazó fizikai eszközök védelmének biztosítása céljából.
Logikai hozzáférés Annak biztosítása céljából, hogy kizárólag arra jogosult felhasználók férjenek hozzá a MOL-csoport vállalatai által használt információkhoz.
Adathozzáférés Annak biztosítása céljából, hogy kizárólag arra jogosult felhasználók férjenek hozzá a MOL-csoport vállalatainak adataihoz.
Adattovábbítás / -tárolás / - törlés Annak biztosítása céljából, hogy a MOL-csoport vállalatainak társasági adatait illetéktelenek ne továbbíthassák, olvashassák, módosíthassák vagy törölhessék a továbbítás vagy tárolás során. Továbbá a MOL-csoport társasági adatait azonnal törölni kell, amint megszűnik az adatkezelés célja.
Titoktartás és sértetlenség A MOL-csoport társasági adatai bizalmasságának és sértetlenségének megőrzése céljából.
Rendelkezésre állás A MOL-csoport társasági adatainak véletlen tönkretétel vagy elvesztés elleni védelmének biztosítása, illetve ha az mégis megtörténne, akkor a MOL-csoport lényeges vállalati adatainak mielőbbi visszaállítása céljából.
Adatok elkülönítése A MOL-csoport vállalati adatainak más ügyféladatoktól történő elkülönített kezelése céljából.
Incidenskezelés A MOL-csoport vállalati információinak illetéktelen kezekbe kerülése esetén a hatások minimálisra csökkentése és a MOL-csoport társasági információi tulajdonosainak azonnali értesítése.
Audit Annak biztosítása céljából, hogy az adatkezelő rendszeresen tesztelje, vizsgálja és értékelje a fenti technikai és szervezeti intézkedések hatásosságát.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:


Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. 

 

Tájékoztatáshoz való jog:


Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.


Hozzáférési jog:


Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad. 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: személyes adatait nem használjuk fel a fenti célokból.


Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 


Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)     ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)     ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.
Adathordozhatósághoz való jog:
 Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a)     az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozáshoz való jog:
 Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A jogok gyakorlásának keretei:
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH címe, telefonszáma, faxszáma, email címe és weboldala: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levélcím: 1373 Budapest, 9-es postafiók, telefon: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 fax: +36-1-391-1410, email: [email protected], website: http://naih.hu/.
Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.