Obaveštenje o privatnosti u vezi sa istraživanjem tržišta i ispitivanjem zadovoljstva veleprodajnih kupaca

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Obaveštenje o privatnosti u vezi sa istraživanjem tržišta i ispitivanjem zadovoljstva veleprodajnih kupaca

Opis i svrha obrade Pravni osnov obrade podataka Obim i izvor podataka o ličnosti koji su predmet obrade Trajanje obrade podataka Primalac/primaoci prenosa podataka Obrađivač podataka i aktivnost obrade istog

Slanje, putem elektronske pošte, linka sa online upitnicima u svrhu ispitivanja zadovoljstva kupaca i obavljanja opših istraživanja tržišta kako bi se poboljšali proizvodi i usluge rukovalaca, kao i upućivanje upita elektronskom poštom ili telefonom radi zakazivanja sastanaka za lične, telefonske ili razgovore putem Skype-a.

Istraživanje tržišta putem telefona u cilju ispitivanja zadovoljstva kupaca i sprovođenja opšteg istraživanja tržišta radi poboljšanja proizvoda i usluga rukovalaca.

 

(Kvantitativna istraživanja)


Istraživanje tržišta putem telefonskog razgovora, onlajn sastanka ili sastanka uživo u svrhu unapređenja proizvoda i usluga rukovalaca.

 

(Kvalitativna istraživanja)

Član 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) (obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva)
Legitiman interes: procena zadovoljstva kupaca Društva, poboljšanje korporativnog imidža Društva, i na taj način jačanje ekonomskih rezultata istog i poboljšanje proizvoda i usluga Društva.

 

Pritiskom na ovaj link možete pročitati test uravnoteženosti 


Popunjavanje upitnika je legitiman interes Društva, mada, kupci ili njihovi predstavnici mogu slobodno odlučiti da li će popuniti upitnik.

Za podatke o kontakt osobi društva, prema članu 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva).


Za podatke o kontakt osobi društva, prema članu 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva).

Lice na koje se podaci odnose svojevoljno daje pristanak za snimanja glasa u skladu sa Članom 6 (1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da povuče svoj pristanak u svakom trenutku.

Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade po osnovu pristanka pre povlačenja.


 

Naziv kupca, za pravna lica: ime, elektronska adresa i broj telefona osobe za kontakt, odgovori na pitanja

 

Adresa i broj telefona osobe za kontakt,
kompanija koju on ili ona predstavlja,
odgovori na pitanja iz upitnika, ili za lične razgovore, glas lica na koje se podaci odnose.

 

Tokom ličnog razgovora, lice koje sprovodi ispitivanje tržišta snima razgovor, a zatim priprema zapis snimaka.

Izvor podataka:
Popunjen upitnik o istraživanju tržišta od strane lica na koja se podaci odnose.

Za kontakt osobe korporativnih entiteta do stvarnog ostvarenja prava na primedbu lica na koje se podaci odnose.

Osim u slučaju stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose IPSOS će anonimizirati podatke pomoću zapisa u roku od 90 dana od ličnog razgovora, tako da podaci neće biti individualizovani (navedeno se odnosi na fizička lica).


Za kontakt osobe korporativnih entiteta do stvarnog ostvarenja prava na primedbu lica na koje se podaci odnose.


Osim u slučaju stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose, IPSOS će pripremiti zapis snimaka glasa i izbrisati snimke glasa u roku od 30 dana od razgovora.  U zapisu podaci neće biti individualizovani (u odnosu na pojedinca). 


 

U istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu uključena su sledeća društva MOL Grupe:

MOL Nyrt.
MOL Serbia d.o.o.

U istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu uključena su sledeća društva MOL Grupe:

MOL Nyrt.
MOL Serbia d.o.o.
 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(Mađarska - 1039 Budimpešta, Szent István utca 14)

– pružanje usluga IT i smeštaja stranice na globalnoj mreži (hosting) usko povezanih sa obradom.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (Mađarska - 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) –organizovanje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, ocenu odgovora i pružanje pristupa objedinjenim rezultatima zaposlenima u MOL Nyrt-u. Kontaktiranje kupaca putem telefona. Vođenje ličnih razgovora.

 

Podaci obrađeni od strane IPSOS-a - naziv kupca, za pravna lica: naziv, elektronska adresa i broj telefona kontakt osobe, odgovori na pitanja

MOL Nyrt. prosleđuje objedinjene rezultate, koji ne omogućavaju identifikaciju lica, drugim članovima MOL Grupe.

 

MOL koristi Microsoft 365 usluge zasnovane na oblaku (npr. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) za skladištenje podataka o ličnosti. –  IPSOS koristi Microsoft Teams za obavljanje onlajn razgovora. 

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(Mađarska - 1039 Budimpešta, Szent István utca 14)
– pružanje usluga IT i hostinga usko povezanih sa obradom.

 

IPSOS  Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (Mađarska - 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) –organizovanje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, ocenu odgovora i pružanje pristupa objedinjenim rezultatima zaposlenima u MOL Nyrt-u. Kontaktiranje kupaca putem telefona. Vođenje ličnih razgovora.

 

Podaci obrađeni od strane IPSOS-a - naziv kupca, za pravna lica: naziv, elektronska adresa i broj telefona kontakt osobe, odgovori na pitanja

 

MOL Nyrt. prosleđuje objedinjene rezultate, koji ne omogućavaju identifikaciju lica, drugim članovima MOL Grupe.

MOL koristi Microsoft 365 usluge zasnovane na oblaku (npr. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) za skladištenje podataka o ličnosti. –  IPSOS koristi Microsoft Teams za obavljanje onlajn razgovora. 


 

           

 

Naziv, sedište, broj telefona, internet stranica (na kojoj su dostupna obaveštenja o privatnosti) i elektronska adresa rukovaoca/rukovalaca: 
MOL Nyrt., 
Mađarska - 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu; 
[email protected]

 

MOL Nyrt. i društva koja čine MOL Grupu uključena u istraživanje tržišta i ispitivanje zadovoljstva smatraju se zajedničkim rukovaocima, i u tom kontekstu, zajednički određuju svrhu i okvir obrade podataka i snose zajedničku odgovornost za obradu. Rukovaoci imaju zajedničko Obaveštenje o privatnosti.

 

Kontakt osoba(e) rukovaoca/rukovalaca:
MOL Wholesale Customer Care
Mađarska - 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

 

Ime i kontakt podaci Lica za zaštitu podataka o ličnosti rukovaoca: [email protected]

 

Lica kod rukovaoca koja su ovlašćena za pristup podacima (prema svrsi obrade podataka):

 

Osoblje brige o kupcima Grupe i pojedinačnih zavisnih društava.
Naziv, sedište, broj telefona, internet stranica (na kojoj su dostupna obaveštenja o privatnosti) i elektronska adresa obrađivača i primaoca/primalaca drugog rukovaoca:

 

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
Mađarska - 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6 
Broj telefona: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
Mađarska - 1039 Budapest, Szent István utca 14
Broj telefona: +36-70-373-2005
Internet stranica: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
Elektronska adresa: [email protected]

 

Pružaoci usluga koji pružaju usluge Microsoft 365 su:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irska

 

Microsoft Corporation

 

One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 SAD

 

Onlajn kontakt: Postavite pitanja o privatnosti kompanije Microsoft – Privatnost kompanije Microsoft
Tokom korišćenja usluga Microsoft 365 podaci o ličnosti se takođe mogu obrađivati u državama izvan EU koje ne obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka koji definiše Opšta uredba o zaštiti podataka. U pogledu sakupljanja, prenosa i obrade podataka o ličnosti u državama koje nisu članice EU kompanija Microsoft Corporation obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti kroz standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije u okviru odluke 2021/914/EC, od 4. Juna 2021.
Dodatne informacije:
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
Posvećenost kompanije Microsoft Opštoj uredbi o zaštiti podataka, zaštiti privatnosti i omogućavanju klijentima da upravljaju svojim podacima – Microsoft o problemima
Pojednostavljena Opšta uredba o zaštiti podataka: Vodič za vaše malo poslovanje – Microsoft 365 admin.| Microsoft Docs


Kontakt osoba(e) obrađivača i primaoca/primalaca drugog rukovaoca:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.- annamaria.fö[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. i Microsoft Corporation, videti iznad

 

Ime i podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka obrađivača:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. i Microsoft Corporation, videti iznad

 

Lica kod obrađivača koja su ovlašćena za pristup podacima o ličnosti:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - Osoblje angažovano u radu sistema
Microsoft Ireland Operations Ltd. i Microsoft Corporation, videti iznad

 

Obrada osetljivih podataka o ličnosti u svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti:
Bez obrade osetljivih podataka o ličnosti (posebnih kategorija podataka). 

 

Prenos podataka o ličnosti u treću zemlju: –

 

Mere za osiguranje bezbednosti podataka

Sistem za upravljanje bezbednošću podataka Da bi se obezbedili poverljivost, integritet i dostupnost organizacionih podataka kroz primenu politika, procesa, opisa procesa, organizacionih struktura, softverskih i hardverskih funkcija.
Fizički pristup Da bi se obezbedila zaštita fizičkih resursa koji sadrže informacije o MOL Grupe.
Logički pristup Da bi se obezbedilo da samo odobreni i ovlašćeni korisnici imaju pristup podacima koje koriste društva MOL Grupe.
Pristup podacima Da bi se obezbedilo da samo ovlašćeni korisnici sistema imaju pristup podacima o društvu MOL Grupe.
Prenos/skladištenje/brisanje podataka Da bi se obezbedilo da se korporativni podaci društva MOL Grupe ne prenose, čitaju, modifikuju ili brišu od strane neovlašćenog lica tokom njihovog prenosa ili skladištenja. Pored toga, podaci o društvu MOL Grupe moraju da se izbrišu odmah nakon što svrha obrade prestane da postoji.
Poverljivost i integritet Da bi se obezbedilo održavanje poverljivosti i ažuriranosti korporativnih podataka MOL Grupe, takođe se očuvava integritet.
Dostupnost Da bi se obezbedila zaštita podataka o društvu MOL Grupe od slučajnog uništenja ili gubitka i, u slučaju takvih događaja, pravovremeni pristup i oporavak relevantnih podataka o društvu MOL Grupe.
Razdvajanje podataka Da bi se obezbedilo da se podacima o društvu MOL Grupe rukuje odvojeno od podataka drugih klijenata.
Upravljanje incidentima U slučaju povrede korporativnih podataka MOL Grupe, efekat povrede se svodi na minimum, a vlasnici podataka o društvu MOL Grupe odmah bivaju obavešteni.
Revizija Da bi se obezbedilo da obrađivač periodično testira, ispituje i procenjuje efikasnost gorenavedenih tehničkih i organizacionih mera.

Vaša prava na zaštitu podataka:


Opšta uredba o zaštiti podataka detaljno navodi vaša prava na zaštitu podataka, vaše mogućnosti potraživanja pravnog leka, kao i ograničenja (posebno odeljci 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 i 82 Opšte uredbe o zaštiti podataka). U svakom trenutku možete da zatražite informacije o obrađenim podacima o ličnosti, možete da zatražite ispravljanje i brisanje podataka o ličnosti ili ograničenje njihove obrade; pored toga, možete da uložite prigovor na obradu podataka po osnovu legitimnog interesa, kao i na slanje direktnih marketinških poruka, a imate pravo i na prenosivost podataka. U nastavku navodimo sažeti prikaz najvažnijih odredbi. 

 

Pravo na informacije:
Ako rukovalac podataka obrađuje vaše podatke o ličnosti, mora da vas obavesti o podacima koji se tiču vas – čak i bez vašeg posebnog zahteva za to – uključujući glavne karakteristike obrade podataka kao što su svrha, osnov i trajanje rukovanja, ime i prezime i adresa rukovaoca podataka i njegovog zastupnika, primalaca podataka o ličnosti (u slučaju prenosa podataka u treće države, što podrazumeva adekvatne i odgovarajuće garancije), legitimni interesi rukovaoca podacima i/ili trećih strana u slučaju obrade podataka zasnovane na legitimnom interesu, zatim vaša prava na zaštitu podataka i vaše mogućnosti traženja pravnog leka (uključujući pravo na prilaganje žalbe kod nadzornog organa), u slučaju da još uvek nemate ove informacije. U slučaju automatskog donošenja odluka ili profilisanja lice na koje se podaci odnose mora da bude obavešteno na razumljiv način o primenjenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posledicama takve obrade za lice na koje se podaci odnose. Rukovalac podataka obezbeđuje vam gorenavedene informacije tako što vam prilaže ovo obaveštenje o privatnosti.


Pravo pristupa:
Imate pravo da od rukovaoca dobijete potvrdu da li se podaci o ličnosti koji se odnose na vas obrađuju i, ukoliko je tako, pristup podacima o ličnosti i određenim informacijama koje se tiču obrade podataka kao što su svrha obrade podataka, kategorije obrađenih podataka o ličnosti, primaoci podataka o ličnosti, (zakazano) trajanje obrade podataka, prava na zaštitu podataka lica na koje se podaci odnose i mogućnosti traženja pravnog leka (uključujući pravo na prilaganje žalbe nadzornom organu), zatim informacije o izvoru podataka gde su sakupljeni od lica na koje se podaci odnose. Na vaš zahtev rukovalac obezbeđuje kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje zatražite, rukovalac može da naplati opravdanu naknadu na osnovu administrativnih troškova. Pravo na dobijanje kopije ne utiče negativno na prava i slobode drugih. Rukovalac podataka pruža vam informacije o mogućnosti, proceduri, potencijalnim troškovima i drugim detaljima o obezbeđivanju kopije nakon prijema vašeg zahteva. 
U slučaju automatskog donošenja odluka i profilisanja lice na koje se podaci odnose ima pristup sledećim informacijama: primenjenoj logici i značaju i predviđenim posledicama takve vrste obrade za lice na koje se podaci odnose.


Pravo na ispravljanje:
Imate pravo da vam rukovalac bez nepotrebnog odlaganja obezbedi ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo na dopunjavanje nepotpunih podataka o ličnosti, uključujući kroz obezbeđivanje dopunske izjave.


Pravo na brisanje:
Imate pravo da vam rukovalac obezbedi brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na vas bez nepotrebnog odlaganja, a rukovalac je dužan da izbriše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja kada su prisutni određeni razlozi ili uslovi. Između ostalog, rukovalac podataka je u obavezi da izbriše vaše podatke o ličnosti na vaš zahtev na primer ako podaci o ličnosti vise nisu neophodni u odnosu na svrhe zbog koje su sakupljeni ili na drugi način obrađeni; ako povučete pristanak koji je bio osnov za obradu, i kada više ne postoji pravni osnov za obradu; ako su podaci o ličnosti nezakonito obrađivani; ili ako priložite prigovor na obradu i nema važnijih legitimnih osnova za obradu; ako podaci o ličnosti moraju da se izbrišu zbog usaglašenosti sa pravnom obavezom koju propisuje zakon Evropske unije ili države članice kom podleže rukovalac; ili ako su podaci o ličnosti sakupljeni u vezi sa obezbeđivanjem usluga informacionog društva. 
Ako je obrada podataka zasnovana na vašoj saglasnosti sa posledicama povlačenja pristanka: lice na koje se podaci odnose nema priliku da učestvuje u istraživanju tržišta.


Obaveštavamo vas da povlačenje vaše saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka obavljene pre povlačenja, po osnovu vaše saglasnosti. 


Pravo na ograničenje obrade:
Imate pravo da zatražite od rukovaoca ograničenje obrade kada važi jedan od sledećih uslova:
(a)     vi osporavate tačnost podataka o ličnosti, za period za koji rukovalac može da proveri tačnost podataka o ličnosti;
(b)     obrada je nezakonita i protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
(c)     rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za svrhe obrade, ali potrebni su vama za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva;
(d)     priložili ste prigovor na obradu i čekate potvrdu da li legitimni osnovi rukovaoca nadmašuju vaše legitimne osnove.
Kada je obrada ograničena u skladu sa gorenavedenim razlozima, dati podaci o ličnosti, sa izuzećem skladištenja, obrađuju se samo uz vašu saglasnost ili sa svrhom uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva ili zbog zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili zbog razloga važnog javnog interesa Evropske unije ili države članice.
 Rukovalac vas obaveštava pre ukidanja ograničenja obrade.


Pravo na prenosivost podataka:
 Imate pravo na prijem podataka o ličnosti koji se odnose na vas, koje ste priložili rukovaocu, u strukturisanom, standardnom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da prenesete te podatke drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kom su podaci o ličnosti priloženi kada:
(a)     obrada je zasnovana na vašoj saglasnosti ili na izvršavanju ugovora (čija ste ugovorna strana); i
(b)    obrada se obavlja automatski.
U sklopu ostvarivanja prava na prenosivost podataka, imate prava na direktan prenos podataka o ličnosti direktno od jednog rukovaoca do drugog, kada je to tehnički izvodljivo.
Pravo na prenosivost podataka ne dovodi u pitanje odredbe koje regulišu pravo na brisanje, a pored toga ne utiče negativno na prava i slobode drugih.


Pravo na prigovor:
 Imate prava da u svakom trenutku priložite prigovor, po osnovu koji je povezan sa vašom konkretnom situacijom, na obradu podataka o ličnosti koji se tiču vas, koja je zasnovana na legitimnim interesima rukovaoca podataka. Rukovalac prestaje da obrađuje podatke o ličnosti osim ukoliko rukovalac priloži obavezujuće legitimne razloge za obradu koji su važniji od vaših interesa, prava i sloboda ili sa ciljem uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.


Kako da ostvarite svoja prava:
Rukovalac će pružiti informacije o preduzetim merama na osnovu zahteva prema iznad navedenim pravima bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od jednog meseca od prijema zahteva. Taj period se može produžiti za još dva meseca, ukoliko je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Rukovalac će vas obavestiti o svakom produženju u roku od jednog meseca od prijema zahteva, zajedno sa razlozima za odlaganje. Ukoliko rukovalac ne postupi po vašem zahtevu, rukovalac će vas bez odlaganja, a najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva obavestiti o razlozima za nepreuzimanje mera i mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka (u Mađarskoj: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / Nacionalna uprava za zaštitu podataka i slobodu informacija, skraćeno ,,NAIH”) i traženja pravnog leka. Adresa, broj telefona, broj faksa, e-adresa i veb-sajt NAIH-a: 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11., poštanska adresa: 1373 Budapest, poštansko sanduče 9., Tel.: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 Faks: +36-1-391-1410, e-adresa: [email protected], veb-sajt: http://naih.hu/.

 

U slučaju kršenja vaših prava, možete podneti tužbu sudu. Rešavanje iste spada u nadležnost Törvényszék (sudova opšte nadležnosti). Po zahtevu lica na koje se podaci odnose, tužba se može pokrenuti pred nadležnim sudom na osnovu prebivališta ili mesta boravka lica na koje se podaci odnose. Sud može naložiti rukovaocu da dostavi informacije, izvrši ispravku, blokadu ili brisanje predmetnih podataka, poništi odluku usvojenu automatskom obradom podataka ili da poštuje prigovor lica na koje se podaci odnose. Sud može naložiti objavu presude na način kojim se jasno utvrđuje rukovalac ili drugi rukovaoci i povreda koju su načinili.

Predmetni rukovalac podataka snosi odgovornost za svu štetu nanetu licu na koje se podaci odnose kao rezultat nezakonite obrade ili povrede zahteva za sigurnost podataka. Ukoliko rukovalac podataka prekrši lična prava lica na koje se podaci odnose kao rezultat nezakonite obrade ili povredom zahteva za sigurnost podataka, lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži povraćaj od predmetnog rukovaoca podacima. Rukovalac podataka može biti oslobođen odgovornosti za štete ili za plaćanja restitucije ako može dokazati da je šteta prouzrokovana odnosno da se kršenje ličnih prava lica na koje se podaci odnose može pripisati neizbežnim razlozima izvan njegove kontrole.
Nikakva nadoknada neće biti isplaćena i ne može se tražiti povraćaj u slučaju da je šteta prouzrokovana odnosno da se kršenje ličnih prava može pripisati nameri ili nemaru lica na koje se podaci odnose.