MOL obrazac za obradu podataka

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Obaveštenje o privatnosti u vezi sa istraživanjem tržišta i ispitivanjem zadovoljstva veleprodajnih kupaca

Opis i svrha obrade Pravni osnov obrade podataka Obim i izvor podataka o ličnosti koji su predmet obrade Trajanje obrade podataka Primalac/primaoci prenosa podataka Obrađivač podataka i aktivnost obrade istog
Slanje, putem elektronske pošte, linka sa online upitnicima u svrhu ispitivanja zadovoljstva kupaca i obavljanja opših istraživanja tržišta kako bi se poboljšali proizvodi i usluge rukovalaca, kao i upućivanje upita elektronskom poštom ili telefonom radi zakazivanja sastanaka za lične, telefonske ili razgovore putem Skype-a.

Istraživanje tržišta putem telefona u cilju ispitivanja zadovoljstva kupaca i sprovođenja opšteg istraživanja tržišta radi poboljšanja proizvoda i usluga rukovalaca.
Saglasno Članu 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Sl. glasnik RS", br. 87/2018- u daljem tekstu: “Zakon” I članu 6 (1) (f) Opšte uredbe o obradi podataka (obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva)
Legitiman interes: procena zadovoljstva kupaca Društva, poboljšanje korporativnog imidža Društva, i na taj način jačanje ekonomskih rezultata istog i poboljšanje proizvoda i usluga Društva.

Pritiskom na ovaj link možete pročitatitest uravnoteženosti


Kod popunjavanja online upitnika, prema članu 12 stav 1 tačka 1 Zakona i članu 6 (1) (a) Opšte uredbe o obradi podataka - lice na koje se podaci odnose je dalo pristanak za obradu podataka o ličnosti, a koji se daje istovremeno sa popunjavanjem online upitnika.

To znači da je popunjavanje upitnika legitiman interes Društva, mada, kupci ili njihovi predstavnici mogu slobodno odlučiti da li će popuniti upitnik, odnosno da li će dati svoj pristanak ili ne.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da povuče pristanak u svako doba. Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade podataka koja se vrši na osnovu pristanka pre samog povlačenja.

Za podatke o kontakt osobi društva, prema članu 12 stav 1 tačka 6 Zakona i članu 6 (1) (f) Opšte uredbe o obradi podataka (obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva).
Naziv kupca, za pravna lica: ime, elektronska adresa i broj telefona osobe za kontakt, odgovori na pitanja Rukovalac čuva elektronsku poštu do raskida ugovora zaključenog sa određenim kupcem ili do zabrane od strane lica na koje se podaci odnose, tj. dok to lice ne ostvari svoje pravo na prigovor, kako je predviđeno članom 37 Zakona i članom 21, stav (2) - (3) Opšte uredbe o obradi podataka GDPR (u zavisnosti od toga šta nastupi pre).

Za popunjene upitnike: Do povlačenja pristanka lica na koje se podaci odnose.

Osim u slučaju povlačenja pristanka ili stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose, IPSOS će anonimizirati podatke u roku od 30 dana od popunjavanja upitnika ili telefonskog poziva, tako da podaci neće biti individualizovani (navedeno se odnosi na fizička lica).

Za kontakt osobe pravnih lica, sve do stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose.
U istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu uključena su sledeća društva MOL Grupe:

MOL Nyrt.
MOL Serbia d.o.o.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(Mađarska - 1039 Budimpešta, Szent István utca 14)
– pružanje usluga IT i smeštaja stranice na globalnoj mreži (hosting) usko povezanih sa obradom.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (Mađarska - 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) –organizovanje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, ocenu odgovora i pružanje pristupa objedinjenim rezultatima zaposlenima u MOL Nyrt-u. Kontaktiranje kupaca putem telefona. Vođenje ličnih razgovora.

Podaci obrađeni od strane IPSOS-a - naziv kupca, za pravna lica: naziv, elektronska adresa i broj telefona kontakt osobe, odgovori na pitanja

MOL Nyrt. prosleđuje objedinjene rezultate, koji ne omogućavaju identifikaciju lica, drugim članovima MOL Grupe.
Popunjavanje upitnika za istraživanje tržišta tokom telefonskog razgovora ili ličnog sastanka u cilju poboljšanja proizvoda i usluga rukovalaca. Prema članu 12 stav 1 tačka 1 Zakona i člana 6 (1) (a) Opšte uredbe o obradi podataka, lice na koje se podaci odnose je dalo pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da povuče pristanak u svako doba.

Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade podataka koja se vrši na osnovu pristanka pre samog povlačenja.

Za podatke o kontakt osobi društva, prema članu 12. stav 1 tačka 6 i članu 6 (1) (f) Opšte uredbe o obradi podataka (u slučajevima kada je obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva).
Adresa i broj telefona osobe za kontakt,
kompanija koju on ili ona predstavlja,
odgovori na pitanja iz upitnika, ili za lične razgovore, glas lica na koje se podaci odnose.

Tokom ličnog razgovora, lice koje sprovodi ispitivanje tržišta snima razgovor, a zatim priprema zapis snimaka.

Izvor podataka:
Popunjen upitnik o istraživanju tržišta od strane lica na koja se podaci odnose.
Do povlačenja pristanka lica na koje se podaci odnose.

Osim u slučaju povlačenja pristanka ili stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose, IPSOS će anonimizirati podatke pomoću zapisa u roku od 30 dana od ličnog razgovora, tako da podaci neće biti individualizovani (navedeno se odnosi na fizička lica).

IPSOS će obrisati audio snimke nakon izrade zapisa (transkripta).

Za kontakt osobe pravnih lica, do stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose.
U istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu uključena su sledeća društva MOL Grupe:

MOL Nyrt.
MOL Serbia d.o.o.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(Mađarska - 1039 Budimpešta, Szent István utca 14)

– pružanje usluga IT i smeštaja stranice na globalnoj mreži (hosting) usko povezanih sa obradom.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (Mađarska - 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) –organizovanje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, ocenu odgovora i pružanje pristupa objedinjenim rezultatima zaposlenima u MOL Nyrt-u. Kontaktiranje kupaca putem telefona. Vođenje ličnih razgovora.


Podaci obrađeni od strane IPSOS-a - naziv kupca, za pravna lica: naziv, elektronska adresa i broj telefona kontakt osobe, odgovori na pitanja

MOL Nyrt. prosleđuje objedinjene rezultate, koji ne omogućavaju identifikaciju lica, drugim članovima MOL Grupe.
Obavljanje razgovora putem Skype-a sa licima na koja se podaci odnose u cilju ispitivanja zadovoljstva kupaca i sprovođenja opšteg istraživanja tržišta radi poboljšanja proizvoda i usluga rukovalaca. Prema članu 12. stav 1 tačka 1 Zakona i članu 6 (1) (a) Opšte uredbe o obradi podataka, lice na koje se podaci odnose je dalo pristanak za obradu podataka o ličnosti putem elektronske pošte pre predmetnog razgovora.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da povuče pristanak u svako doba.

Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade podataka koja se vrši na osnovu pristanka pre samog povlačenja.

Za podatke o kontakt osobi društva, prema članu 12. stav 1 tačka 6 i člana 6 (1) (f) Opšte uredbe o obradi podataka (obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva).

Legitiman interes: procena zadovoljstva kupaca koji su udaljeni od sedišta Društva, poboljšanje korporativnog imidža Društva, i na taj način jačanje ekonomskih rezultata istog i poboljšanje proizvoda i usluga Društva.
Adresa, broj telefona i glas osobe za kontakt,
kompanija koju on ili ona predstavlja,
odgovori na pitanja iz upitnik.

Lice koje sprovodi ispitivanje tržišta snima razgovor, a zatim priprema zapis snimaka.

Izvor podataka:
lica na koja se podaci odnose.
Do povlačenja pristanka lica na koje se podaci odnose.

Osim u slučaju povlačenja pristanka ili stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose, u roku od 30 dana od razgovora (u zavisnosti od toga šta nastupi pre).

Za kontakt osobe pravnih lica, do stvarnog ostvarenja prava na prigovor lica na koje se podaci odnose.
U slučaju razgovora putem Skype-a, Vaši podaci o ličnosti prenose se sledećim društvima:
Microsoft Corporation

Kontakt podaci:
Microsoft Magyarország Kft.
Mađarska - 1031 Budimpešta, Graphisoft Park 3
+36 1 267 4636
https://www.microsoft.com/hu-hu

Izjava o privatnosti Microsoft-a dostupna je ovde:
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (Mađarska - 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) –organizovanje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, ocenu odgovora i pružanje pristupa objedinjenim rezultatima zaposlenima u MOL Nyrt-u. Upiti putem telefona, vođenje ličnih i razgovora putem Skype-a.

Podaci obrađeni od strane IPSOS-a - naziv kupca, za pravna lica: naziv, elektronska adresa, broj telefona, prepis i glas kontakt osobe, njegovi ili njeni odgovori na pitanja.

MOL Nyrt. prosleđuje objedinjene rezultate, koji ne omogućavaju identifikaciju lica, drugim članovima MOL Grupe.

 

Naziv, sedište, broj telefona, internet stranica (na kojoj su dostupna obaveštenja o privatnosti) i elektronska adresa rukovaoca/rukovalaca:
MOL Nyrt.,
Mađarska - 1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]

MOL SERBIA d.o.o. Beograd,
Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd,
+381 11 2096 900
www.molserbia.rs

MOL Nyrt. i društva koja čine MOL Grupu uključena u istraživanje tržišta i ispitivanje zadovoljstva smatraju se zajedničkim rukovaocima, i u tom kontekstu, zajednički određuju svrhu i okvir obrade podataka i snose zajedničku odgovornost za obradu. Rukovaoci imaju zajedničko Obaveštenje o privatnosti.

Kontakt osoba(e) rukovaoca/rukovalaca
MOL Briga o veleprodajnim kupcima
Mađarska - 1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

MOL SERBIA d.o.o. Beograd,
Odeljenje operativne podrške prodaji
Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd,
+381 11 2096 900
www.molserbia.rs
Jelena Zlatanovics
[email protected]
Emese Halászi
+36-20-281-4723
[email protected]

Ime i kontakt podaci Lica za zaštitu podataka o ličnosti rukovaoca: [email protected] i [email protected]

Lica kod rukovaoca koja su ovlašćena za pristup podacima (prema svrsi obrade podataka):
Osoblje brige o kupcima Grupe i pojedinačnih zavisnih društava.

Naziv, sedište, broj telefona, internet stranica (na kojoj su dostupna obaveštenja o privatnosti) i elektronska adresa obrađivača i primaoca/primalaca drugog rukovaoca:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
Mađarska - 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6
Broj telefona: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
Mađarska - 1039 Budimpešta, Szent István utca 14
Broj telefona: +36-70-373-2005
Internet stranica: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
Elektronska adresa: [email protected]

Kontakt osoba(e) obrađivača i primaoca/primalaca drugog rukovaoca:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Lica kod obrađivača koja su ovlašćena za pristup podacima:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL GBS Magyarország Kft.
Osoblje angažovano u radu sistema

Obrada osetljivih podataka o ličnosti u svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti:
Bez obrade osetljivih podataka o ličnosti (posebnih kategorija podataka).

Prenos podataka o ličnosti u treću zemlju: -

Mere za osiguranje bezbednosti podataka

Vaša prava na zaštitu podataka:

Kako da ostvarite Vaša prava:

Rukovalac će pružiti informacije o preduzetim merama na osnovu zahteva prema iznad navedenim pravima bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od jednog meseca od prijema zahteva. Taj period se može produžiti za još dva meseca, ukoliko je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Rukovalac će Vas obavestiti o svakom produženju u roku od jednog meseca od prijema zahteva, zajedno sa razlozima za odlaganje. Ukoliko rukovalac ne postupi po Vašem zahtevu, rukovalac će Vas bez odlaganja, a najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva obavestiti o razlozima za nepreuzimanje mera i mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka Srbija - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120, Tel: +38111 3408 900, Faks: +38111 3343 379, e-mail: [email protected](u Mađarskoj: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / Nacionalna uprava za zaštitu podataka i slobodu informacija, skraćeno ,,NAIH”) i traženja pravnog leka. Kontakt podaci NAIH-a: Mađarska - 1125 Budimpešta Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Faks: +36-1-391-1410, Elektronska adresa: [email protected], Website: http://naih.hu/

U slučaju kršenja Vaših prava, možete podneti tužbu, pri čemu rešavanje iste spada u nadležnost sudova opšte nadležnostiPo zahtevu lica na koje se podaci odnose, tužba se može pokrenuti pred nadležnim sudom na osnovu prebivališta ili mesta boravka lica na koje se podaci odnose. Sud može naložiti rukovaocu da dostavi informacije, izvrši ispravku, blokadu ili brisanje predmetnih podataka, poništi odluku usvojenu automatskom obradom podataka ili da poštuje Vaše pravo na prigovor. Sud može naložiti objavu presude na način kojim se jasno utvrđuje rukovalac ili drugi rukovaoci i povreda koju su načinili.

Možete tražiti naknadu štete koja je nastala u vezi sa nezakonitom obradom Vaših podataka (uključujući i propust u preduzimanju mera za osiguranje bezbednosti podataka) od rukovaoca odgovornog za štetu. Ukoliko rukovalac prekrši Vaša lična prava kao rezultat nezakonite obrade Vaših podataka ili povredom zahteva za sigurnost podataka, imate pravo da zatražite povraćaj od predmetnog rukovaoca. Rukovalac može biti oslobođen odgovornosti ako može dokazati da je šteta prouzrokovana odnosno da se kršenje ličnih prava lica na koje se podaci odnose može pripisati neizbežnim razlozima izvan njegove kontrole.
Nikakva nadoknada neće biti isplaćena i ne može se tražiti povraćaj u slučaju da je šteta prouzrokovana odnosno da se kršenje ličnih prava može pripisati nameri ili gruboj nepažnji oštećene strane.