Brand Positioning and Growth | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Pozicioniranje i rast robne marke

OUR SOLUTIONS
Optimizirajte poziciju svoje robne marke, portfelj i prilike za rast.

Pomažemo klijentima da razumiju doživljaj robne marke i emocije i da potaknu rast kapitalizirajući na potrebama kategorije te prepoznavajući osebujna svojstva koja potiču rast robne marke.

Censydiam klijenti upotrebljavaju Censydiam za povezivanje s potrebama potrošača te kako bi im pomogao dobiti odgovore na poslovna pitanja kao što su: Kako da optimiziram pozicioniranje svoje robne marke? Kao mogu stvoriti što više prilika za svoj portfelj? Postoje li na tržištu neke nezadovoljene potrebe koje mogu iskoristiti za poticanje inovacija??

Tijekom proteklih 30 godina, Censydiam je primijenjen na više od 40 kategorija diljem svijeta i pružio je čvrsto razumijevanje emocionalnih i funkcionalnih potreba potrošača.

Censydiamove metafore Ipsos pomaže klijentima da razumiju potrebe i motivacije, kao i doživljaj robne marke tako što otkriva intuitivne procese kroz spontane reakcije na vizualne podražaje te koristeći se detaljnom analitikom teksta radi kodificiranja tih reakcija na Censydiamov okvir. Kao kvantitativan pristup, Censydiamove metafore mogu se dodati segmentiranjima, upotrebama i stavovima i nizu drugih istraživanja.

Upotrebljavamo projektivnu tehniku koja ispitanicima pomaže da izbjegnu racionalno razmišljanje i pruže intuitivne odgovore. Može se upotrebljavati i za bilježenje nezadovoljenih potreba, frustracija ili izazova.

Mentalna mreža robne marke naša usluga mentalne mreže robne marke osmišljena je kako bi klijentima pomogla da razumiju najskrivenije asocijacije uz svoju robnu marku; pomaže im ocijeniti je li marka pozicionirana na pravi način, postoje li prepreke za rast, koje razlikovne prednosti marka ima, prenose li se poruke putem kampanje itd.

Procjenitelj prednosti robne marke prepoznaje razlikovne prednosti koje potiču rast robne marke. Procjenitelj prednosti robne marke može se upotrebljavati za odgovor na poslovna pitanja kao što su: Podupiru li prednosti moje marke imidž moje marke? Jesu li moje prednosti primamljive potrošačima i jedinstvene u odnosu na konkurenciju? Koje bismo specifične korake trebali poduzeti da optimiziramo portfelj prednosti naše marke? Procjenitelj prednosti robne marke upotrebljava implicitno vrijeme reakcije za bilježenje nesvjesnih asocijacija koje potrošači stvaraju s prednostima marke.