Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa prieskumu trhu a prieskumu spokojnosti medzi veľkoobchodnými zákazníkmi.

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia
Opis a účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Rozsah a zdroj spracúvaných osobných údajov Doba spracúvania osobných údajov Príjemca (príjemcovia) prenášaných údajov Sprostredkovateľ a jeho spracovateľské činnosti

Zasielanie odkazu na online dotazníky na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a realizácie všeobecného prieskumu trhu s cieľom zlepšovať výrobky a služby prevádzkovateľov, ako aj nadviazanie kontaktu e-mailom alebo telefonicky s cieľom dohodnúť si termín osobného stretnutia, telefonického rozhovoru alebo rozhovoru prostredníctvom aplikácie Skype.

Telefonický prieskum trhu  na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a všeobecného prieskumu trhu s cieľom zlepšovať výrobky a služby prevádzkovateľov.

 

(Kvantitatívne prieskumy)


Vyplnenie dotazníka s prieskumom trhu počas telefonického rozhovoru, online stretnutia alebo osobného stretnutia na účely zlepšovania výrobkov a služieb prevádzkovateľa.

 

(Kvalitatívne prieskumy)


 

Článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR (spracovanie je potrebné na napĺňanie oprávneného záujmu spoločnosti)
Oprávnený záujem: posúdenie spokojnosti zákazníkov spoločnosti, zlepšovanie povesti spoločnosti, a teda posilnenie jej hospodárskej výkonnosti a zlepšovanie jej výrobkov a služieb.

 

Vyvažovací test si môžete prečítať tu.  


Vyplnenie dotazníka predstavuje oprávnený záujem spoločnosti, ale zákazníci alebo ich zástupcovia sa môžu slobodne rozhodnúť, či chcú dotazník vyplniť alebo nie.

Na údaje kontaktnej osoby spoločnosti sa vzťahuje článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely naplnenia oprávneného záujmu spoločnosti).


Na údaje kontaktnej osoby spoločnosti sa vzťahuje článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely naplnenia oprávneného záujmu spoločnosti).

 

V prípade hlasového záznamu sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR, slobodne poskytnutý súhlas daný dotknutou osobou.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Toto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.


 

Názov zákazníka v prípade zákazníka právnickej osoby: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby, odpovede na otázky

Adresa a telefónne číslo príslušnej kontaktnej osoby, ktorá zastupuje spoločnosť, odpovede na otázky v dotazníku alebo v prípade osobných rozhovorov záznam hlasu dotknutej osoby.

Počas osobného rozhovoru osoba realizujúca prieskum zaznamenáva rozhovor a následne z neho vyhotoví textový prepis.

 

Zdroj údajov: 
Vyplnený dotazník prieskumu trhu získaný od dotknutých osôb.
 

V prípade právnických kontaktných osôb až dovtedy, kým dotknutá osoba účinne neuplatní svoje právo na námietku.

Ak si dotknutá osoba neuplatní právo na námietku, spoločnosť IPSOS vykoná anonymizáciu údajov do 90 dní od vyplnenia dotazníka alebo dátumu telefonického rozhovoru, na základe čoho nebude možné údaje priradiť ku konkrétnej osobe (vzťahujúce sa k jednotlivcovi). 

V prípade právnických kontaktných osôb až dovtedy, kým dotknutá osoba účinne neuplatní svoje právo na námietku.


Ak dotknutá osoba neuplatní právo namietať, spoločnosť IPSOS vypracuje prepis hlasového záznamu a vymaže tieto hlasové záznamy do 30 dní od osobného rozhovoru. V prepise nebudú údaje individualizované (nebudú sa vzťahovať na jednotlivca). 


 

Na prieskume trhu a prieskume spokojnosti sa podieľajú nasledujúce spoločnosti patriace do skupiny MOL:

 

MOL Nyrt.
SLOVNAFT, a.s.

 

Na prieskume trhu a prieskume spokojnosti sa podieľajú nasledujúce spoločnosti patriace do skupiny MOL:

 

MOL Nyrt.
SLOVNAFT, a.s.
 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) 

– poskytovanie informačných technológií a hostingových služieb v súvislosti so spracúvaním údajov.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizovanie prieskumov spokojnosti vrátane zasielania dotazníkov, vyhodnocovania odpovedí a poskytnutia prístupu k celkovým výsledkom určeným zamestnancom spoločnosti MOL Nyrt. Telefonické kontaktovanie zákazníkov. Vedenie osobných rozhovorov.

 

Údaje spracúvané spoločnosťou IPSOS – meno zákazníka, v prípade právnických osôb: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby, odpovede na otázky.

 

Súhrnné výsledky, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov, zasiela spoločnosť MOL Nyrt. ďalším členom skupiny MOL.

 

Spoločnosť MOL využíva na uchovávanie osobných údajov cloudové služby Microsoft 365 (napr. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook). – Spoločnosť IPSOS využíva na online rozhovory službu Microsoft Teams. 

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapešť, Szent István utca 14)
– poskytovanie informačných technológií a hostingových služieb v súvislosti so spracúvaním údajov.

IPSOS  Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6) – organizovanie prieskumov spokojnosti vrátane zasielania dotazníkov, vyhodnocovania odpovedí a poskytnutia celkových výsledkov určeným zamestnancom spoločnosti MOL Nyrt. Telefonické kontaktovanie zákazníkov. Vedenie osobných rozhovorov.

 

Údaje spracúvané spoločnosťou IPSOS – meno zákazníka, v prípade zákazníkov právnických osôb: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby, odpovede na otázky.

 

Súhrnné výsledky, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov, zasiela spoločnosť MOL Nyrt. ďalším členom skupiny MOL.

 

Spoločnosť MOL využíva na uchovávanie osobných údajov cloudové služby Microsoft 365 (napr. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook). – Spoločnosť IPSOS využíva na online rozhovory službu Microsoft Teams.

.          

 

Názov, sídlo, telefónne číslo, webové sídlo (kde sa nachádzajú vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov) a e-mailová adresa prevádzkovateľa(ov):  
MOL Nyrt., 
HU-1117 Budapešť, Dombóvári út 28.
+36 1 886 5000
www.mol.hu; 
[email protected]

 

Spoločnosť MOL Nyrt. a spoločnosti skupiny MOL, ktoré sa podieľajú na prieskume trhu a prieskume spokojnosti, sa považujú za spoločných prevádzkovateľov a v tomto kontexte spoločne určujú účely a rámec spracúvania osobných údajov a nesú za toto spracúvanie spoločnú zodpovednosť. Prevádzkovatelia vydali spoločné vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.

 

Kontaktná(é) osoba(y) prevádzkovateľa(ov): 
MOL Wholesale Customer Care
HU-1117 Budapešť, Dombóvári út 28.
+36 1 886 5000
[email protected]

 

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: [email protected]

 

Osoby prevádzkovateľa, ktoré majú prístup k údajom (na základe účelu spracovania):

 

Pracovníci starostlivosti o zákazníkov skupiny pre jednotlivé pobočky.

 

Názov, sídlo, telefónne číslo, webové sídlo (kde sa nachádzajú vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov) a e-mailová adresa prevádzkovateľa(ov) a iného(ých) príjemcu(ov) prevádzkovateľa(ov):

 

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6 
Telefónne číslo: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
HU-1039 Budapešť, Szent István utca 14
Telefónne číslo: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-mail: [email protected]

 

Poskytovateľmi služieb, ktorí prevádzkujú služby Microsoft 365, sú:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.


One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Írsko

 

Microsoft Corporation

 

One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

 

Online kontakt: otázky týkajúce sa ochrany súkromia spoločnosťou Microsoft– Microsoft privacy
Počas využívania služieb Microsoft 365 sa osobné údaje môžu spracúvať v krajinách mimo EÚ, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov stanovenú v nariadení GDPR. Pokiaľ ide o zber, prenos a spracúvanie osobných údajov v krajinách mimo EÚ, Microsoft Corporation zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom štandardných zmluvných ustanovení, ktoré schválila Komisia EÚ v rozhodnutí 2021/914/ED zo 4. júna 2021.
Viac informácií:
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
Záväzok spoločnosti Microsoft v súvislosti s dodržiavaním nariadenia GDPR, ochrana súkromia a prenechanie kontroly zákazníkom nad ich vlastnými údajmi – Microsoft On The Issues
GDPR zjednodušene Sprievodca pre vašu malú firmu – Microsoft 365 admin | Microsoft Docs


Kontaktná(é) osoba(y) sprostredkovateľa(ov) a iných príjemcov prevádzkovateľa(ov):
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.- annamaria.fö[email protected]

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. a Microsoft Corporation pozri vyššie

 

Meno a kontaktné údaje zodpovednej(ých) osoby(osôb) sprostredkovateľa:


IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. a Microsoft Corporation pozri vyššie

 

Osoby sprostredkovateľa, ktoré majú prístup k osobným údajom:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - Pracovníci zapojení do obsluhy systémov
Microsoft Ireland Operations Ltd. a Microsoft Corporation pozri vyššie

 

Spracúvanie citlivých osobných údajov na účely stanovené v tomto vyhlásení o spracúvaní osobných údajov:
Nespracúvajú sa žiadne citlivé osobné údaje (osobitné kategórie údajov). 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín: –

 

Opatrenia na zabezpečenie údajov
 

Systém riadenia informačnej bezpečnosti Zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť organizačných informácií zavedením politík, procesov, opisov procesov, organizačných štruktúr, softvérových a hardvérových funkcií.
Fyzický prístup Zabezpečiť fyzickú ochranu majetku obsahujúceho údaje skupiny MOL.
Logický prístup Zabezpečiť, aby k údajom, ktoré používajú spoločnosti skupiny MOL, mali prístup iba schválení a autorizovaní používatelia.
Prístup k údajom Zabezpečiť, aby k údajom spoločností skupiny MOL mali prístup iba autorizovaní používatelia systémov.
Prenos/uchovávanie/výmaz údajov Zabezpečiť, aby údaje spoločností skupiny MOL počas ich prenosu alebo uchovávania neprenášala, nečítala, neupravovala a nevymazávala neoprávnená osoba. Navyše je potrebné údaje spoločností skupiny MOL bezodkladne vymazať, keď zanikne účel ich spracovania.
Dôvernosť a integrita Zabezpečiť dôvernosť a aktuálnosť údajov spoločností skupiny MOL, ako aj ochranu ich integrity.
Dostupnosť Zabezpečiť, aby boli údaje spoločností skupiny MOL chránené pred náhodným zničením alebo stratou a v prípade takejto udalosti zaistiť prístup a včasné obnovenie príslušných údajov spoločností skupiny MOL.
Oddelenie údajov Zabezpečiť, aby sa s údajmi spoločností skupiny MOL narábalo oddelene od údajov iných zákazníkov.
Riadenie incidentov V prípade narušenia dôvernosti údajov spoločností skupiny MOL sa musí účinok tohto narušenia minimalizovať, pričom sa musia ihneď informovať vlastníci údajov spoločností skupiny MOL.
Audit Zabezpečiť, aby sprostredkovateľ pravidelne preveroval a vyhodnocoval účinnosť technických a organizačných opatrení uvedených vyššie.

 

Vaše práva na ochranu osobných údajov:


V nariadení GDPR sa podrobne uvádzajú vaše práva na ochranu osobných údajov, vaše možnosti uplatnenia nápravných opatrení a príslušné obmedzenia (najmä v odsekoch 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 nariadenia GDPR). Môžete kedykoľvek požiadať o informácie o svojich spracúvaných osobných údajoch, môžete požiadať o opravu a výmaz osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracovania. Môžete zároveň namietať voči spracúvaniu týchto údajov na základe oprávneného záujmu aj voči posielaniu priamej reklamy a máte zároveň právo na prenosnosť údajov. Nižšie uvádzame zhrnutie najdôležitejších ustanovení. 

 

Právo na informácie:
Ak prevádzkovateľ údajov spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie týkajúce sa údajov, ktoré sa na vás vzťahujú – aj bez vašej osobitnej žiadosti – vrátane hlavných vlastností spracúvania údajov, akými je účel, základ a doba trvania prevádzkovania, meno a adresa prevádzkovateľa údajov a jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu údajov do tretích krajín s uvedenými primeranými a vhodnými zárukami), oprávnené záujmy prevádzkovateľa údajov a/alebo tretích strán v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu, a zároveň vašich práv na ochranu údajov a možností uplatnenia nápravných opatrení (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ak ste doteraz takéto informácie nedostali. V prípade automatizovaného rozhodovania alebo profilovania musí byť dotknutá osoba zrozumiteľným spôsobom informovaná o postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania údajov. Prevádzkovateľ údajov vám poskytne vyššie uvedené informácie sprístupnením tohto vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov.


Právo na prístup:
Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa na vás vzťahujúce údaje spracúvajú alebo nie, a ak áno, prístup k osobným údajom a určité informácie súvisiace so spracúvaním údajov, ako napríklad účel ich spracúvania, kategórie spracúvaných osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, (plánovaná) doba trvania spracúvania údajov, práva na ochranu údajov dotknutej osoby a možnosti uplatnenia nápravných opatrení (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), a zároveň informácie o zdroji údajov, ak sa zbierajú od dotknutej osoby. Na základe žiadosti vám prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré podliehajú spracúvaniu. Za ďalšie požadované kópie si prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok súvisiaci s administratívnymi nákladmi. Prevádzkovateľ údajov vám po prijatí žiadosti poskytne informácie o možnosti, postupe, prípadných nákladoch a iné podrobnosti o poskytovaní kópie. 


V prípade automatizovaného rozhodovania a profilovania má dotknutá osoba prístup k týmto informáciám: postup ako aj význam a predpokladané dôsledky takéhoto spracúvania.


Právo na opravu:
Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov vrátane poskytnutia s tým súvisiaceho dodatočného vyhlásenia.


Právo na vymazanie:
Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný ich bez zbytočného odkladu z určitých dôvodov a za určitých podmienok vymazať. Medzi takéto dôvody patrí aj to, že prevádzkovateľ je povinný na vašu žiadosť vymazať vaše osobné údaje, napríklad ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zbierané alebo inak spracované; ak odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli vaše údaje spracované, a ak neexistuje žiadny iný právny základ na ich spracovanie; ak boli osobné údaje spracované nezákonne; alebo ak namietate voči spracúvaniu, pričom na toto spracúvanie neexistujú žiadne oprávnené dôvody; ak majú byť osobné údaje vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v Únii alebo jej členskom štáte, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje; alebo ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Ak sa spracovanie údajov zakladá na vašom súhlase, dôsledkom odvolania súhlasu je, že nebudete mať možnosť zúčastniť sa na prieskume trhu.


Oznamujeme vám, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonávalo pred odvolaním na základe vášho súhlasu.


Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a)     napadnete správnosť osobných údajov na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní ich správnosť overiť;
b)     spracúvanie je nezákonné, namietate voči vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich používania;
c)     prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d)     namietali ste voči spracúvaniu, kým sa overí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo z vyššie uvedených dôvodov, takéto údaje sa budú spracúvať, s výnimkou uchovávania, s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie či obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov významného verejného záujmu Únie alebo jej členského štátu.
Prevádzkovateľ vás bude informovať pred zrušením obmedzenia spracúvania.


Právo na prenosnosť údajov:
Máte právo prijať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a)     je spracúvanie založené na vašom súhlase alebo na plnení zmluvy (ktorej ste zmluvnou stranou); a
b)    sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
V rámci vykonávania práva na prenosnosť údajov máte právo na prenesenie osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému, ak je to technicky možné.
Právom na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia, ktorými sa riadi právo na vymazanie, ani ním nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.


Právo podať námietku:
Máte kedykoľvek právo namietať – z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie – proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, hoci sa takéto spracúvanie vykonáva na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody odôvodňujúce vznik, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Ako uplatniť svoje práva:
Prevádzkovateľ poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti založenej na vyššie uvedených právach, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť a počet žiadostí. Prevádzkovateľ vás musí informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi nesplnenia lehoty. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás musí informovať o dôvodoch neprijatia požadovaných opatrení, o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (v Maďarsku: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národný úrad na ochranu údajov a slobodu informácií – „NAIH“) a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Adresa, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a webové sídlo NAIH: 1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11., poštová adresa: 1373 Budapešť, PO boksz 9., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 alebo +36 (30) 549-6838 Fax: +36-1-391-1410, e-mail: [email protected], webová stránka: http://naih.hu/


V prípade akéhokoľvek porušenia vašich práv môžete podať súdnu žalobu. Takáto žaloba spadá do kompetencie všeobecného súdu (Törvényszék, General Court). Na žiadosť dotknutej osoby môže byť žaloba podaná na súde v mieste jej bydliska alebo trvalého pobytu. Súd môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby poskytol príslušné informácie, aby ich opravil, zablokoval alebo vymazal, aby zrušil rozhodnutie prijaté prostriedkami automatizovaného spracovania údajov alebo aby vyhovel právu dotknutej osoby namietať. Súd môže zároveň nariadiť zverejnenie svojho rozsudku, na základe ktorého bude možné identifikovať prevádzkovateľa alebo iných prevádzkovateľov, ako aj porušenie, ktorého sa dopustili.
Prevádzkovateľ je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré dotknutej osobe vznikli v súvislosti s nezákonným spracúvaním alebo porušením požiadaviek na ochranu údajov. Ak niektorý prevádzkovateľ v dôsledku nezákonného spracúvania údajov alebo nesplnením požiadaviek na ochranu osobných údajov poruší osobné práva dotknutej osoby, táto osoba je oprávnená požadovať od neho náhradu škody. Prevádzkovateľ môže byť zbavený zodpovednosti za škodu alebo zaplatenie náhrady, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá škodu spôsobila, alebo bolo porušenie práv dotknutej osoby zapríčinené nevyhnutnými okolnosťami mimo jeho dosah.
Ak boli škoda alebo porušenie osobnostných práv spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou poškodeného, nebude vyplatená žiadna náhrada a nebude možné požadovať odškodnenie.