Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa prieskumu trhu a prieskumu spokojnosti medzi veľkoobchodnými zákazníkmi.

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia
Opis a účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Rozsah a zdroj spracúvaných osobných údajov Doba spracúvania osobných údajov Príjemca (príjemcovia) prenášaných údajov Sprostredkovateľ a jeho spracovateľské činnosti
Zasielanie odkazu na online dotazníky e-mailom. Tieto dotazníky slúžia na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a všeobecný prieskum trhu s cieľom zlepšovať výrobky a služby prevádzkovateľa. Nadviazanie kontaktu telefonicky a e-mailom s cieľom dohodnúť si termín osobného alebo telefonického rozhovoru alebo rozhovoru prostredníctvom aplikácie Skype.

Telefonický prieskum trhu na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a všeobecného prieskumu trhu s cieľom zlepšovať výrobky a služby prevádzkovateľa.
Článok 6 odsek 1, písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely naplnenia oprávneného záujmu Spoločnosti - prevádzkovateľa).
Oprávnený záujem:
posúdenie spokojnosti zákazníkov Spoločnosti, zlepšovanie dobrého mena Spoločnosti a tým posilňovanie jej hospodárskych výsledkov a vylepšovanie jej výrobkov a služieb.

Test proporcionality si môžete prečítať tu.

V prípade, vypĺňania online dotazníka, článok 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia – slobodne poskytnutý súhlas dotknutej osoby udelený súčasne s vyplnením online dotazníka.

To znamená, že vyplnenie dotazníka predstavuje oprávnený záujem Spoločnosti, ale zákazníci alebo ich zástupcovia sa môžu slobodne rozhodnúť, či chcú dotazník vyplniť alebo nie, t. j. či chcú alebo nechcú poskytnúť svoj súhlas.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu [email protected]

Na údaje kontaktnej osoby spoločnosti sa vzťahuje článok 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely naplnenia oprávneného záujmu Spoločnosti).
Názov zákazníka, v prípade zákazníka právnickej osoby: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby, odpovede na otázky Prevádzkovateľ si ponechá e-maily do ukončenia platnosti zmluvy uzatvorenej s príslušným zákazníkom alebo pokiaľ to dotknutá osoba nezakáže, t. j. do uplatnenia práva namietať v zmysle článku 21 ods. 2 – 3 Nariadenia (podľa toho, čo nastane skôr).

Pre vyplnené dotazníky: Do odvolania súhlasu dotknutou osobou

Ak nebude odvolaný súhlas alebo ak si dotknutá osoba neuplatní právo namietať, spoločnosť IPSOS vykoná anonymizáciu údajov do 30 dní od vyplnenia dotazníka alebo dátumu telefonického rozhovoru, na základe čoho nebude možné údaje priradiť ku konkrétnej osobe.

V prípade kontaktných osôb: Do účinného uplatnenia práva namietať dotknutou osobou.
Na prieskume trhu a prieskume spokojnosti sa podieľajú nasledujúce spoločnosti patriace do skupiny MOL:

MOL Nyrt.
SLOVNAFT, a.s.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapešť, Szent István utca 14)

– poskytovanie informačných technológií a hostingu vo vzťahu k spracúvaniu údajov.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6) – organizovanie prieskumov spokojnosti vrátane zasielania dotazníkov, vyhodnocovania odpovedí a poskytnutia prístupu k celkovým výsledkom určeným zamestnancom spoločnosti MOL Nyrt. Telefonické kontaktovanie zákazníkov. Vedenie osobných rozhovorov.

Údaje spracúvané spoločnosťou IPSOS – meno zákazníka, v prípade zákazníkov právnických osôb: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby, odpovede na otázky.

Súhrnné výsledky, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov, zasiela spoločnosť MOL Nyrt. iným členom skupiny MOL.
Vyplnenie dotazníka s prieskumom trhu počas telefonického rozhovoru alebo osobného stretnutia
na účely zlepšovania výrobkov a služieb prevádzkovateľa.
Na základe článku 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia, slobodne poskytnutý súhlas dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu [email protected]

Na údaje kontaktnej osoby spoločnosti sa vzťahuje článok 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely naplnenia oprávneného záujmu Spoločnosti).
Názov zákazníka, adresa, meno, pozícia a telefónne číslo príslušnej kontaktnej osoby, ktorá zastupuje
spoločnosť,
odpovede na otázky v dotazníku alebo v prípade osobných rozhovorov záznam hlasu dotknutej osoby.

Počas osobného rozhovoru osoba realizujúca prieskum zaznamenáva rozhovor a následne z neho vyhotoví textový prepis.

Zdroj údajov:
Vyplnený dotazník prieskumu trhu získaný od dotknutých osôb.
Do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Ak nebude odvolaný súhlas alebo ak si dotknutá osoba neuplatní právo namietať, spoločnosť IPSOS vykoná anonymizáciu údajov ich prepisom do 30 dní od osobného rozhovoru, na základe čoho nebude možné údaje priradiť konkrétnej osobe.

Spoločnosť IPSOS následne vymaže hlasové záznamy, na základe ktorých bol prepis vyhotovený.

V prípade kontaktných osôb: Do účinného uplatnenia práva namietať dotknutou osobou.
Na prieskume trhu a prieskume spokojnosti sa podieľajú nasledujúce spoločnosti patriace do skupiny MOL:

MOL Nyrt.
SLOVNAFT, a.s.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapešť, Szent István utca 14)
– poskytovanie informačných technológií a hostingu vo vzťahu k spracúvaniu údajov.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6) – organizácia prieskumov spokojnosti vrátane zasielania dotazníkov, vyhodnocovania odpovedí a poskytnutia celkových výsledkov určeným zamestnancom spoločnosti MOL Nyrt. Telefonické kontaktovanie zákazníkov. Vedenie osobných rozhovorov.

Údaje spracúvané spoločnosťou IPSOS – meno zákazníka, v prípade zákazníkov právnických osôb: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby, odpovede na otázky

Súhrnné výsledky, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov, zasiela spoločnosť MOL Nyrt. iným členom skupiny MOL.
Rozhovory s dotknutými osobami cez aplikáciu Skype na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a všeobecného prieskumu trhu s cieľom zlepšovať výrobky a služby prevádzkovateľa. Na základe Článku 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia, slobodne poskytnutý súhlas dotknutej osoby daný dotknutou osobou e-mailom pred uskutočnením rozhovoru.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu [email protected]

Na údaje kontaktnej osoby spoločnosti sa vzťahuje článok 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely naplnenia oprávneného záujmu Spoločnosti).
Oprávnený záujem:
posúdenie spokojnosti zákazníkov Spoločnosti, ktorí sa nachádzajú ďaleko od sídla Spoločnosti, zlepšovanie dobrého mena Spoločnosti a tým posilňovanie jej hospodárskych výsledkov a vylepšovanie jej výrobkov a služieb.
Názov zákazníka, adresa, meno, pozícia a telefónne číslo príslušnej kontaktnej osoby, ktorá zastupuje
spoločnosť,
odpovede na otázky z dotazníka.

Počas rozhovoru osoba realizujúca prieskum zaznamenáva rozhovor a následne z neho vyhotoví textový prepis.

Zdroj údajov:
dotknuté osoby.
Do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Ak nebude odvolaný súhlas alebo ak si dotknutá osoba neuplatní právo namietať, do 30 dní od rozhovoru (podľa toho, čo nastane skôr).

V prípade kontaktných osôb: Do účinného uplatnenia práva namietať dotknutou osobou.
V prípade rozhovorov cez Skype sú vaše osobné údaje prenášané do nasledujúcich spoločností:
Microsoft Corporation

Kontaktné údaje:
Microsoft Magyarország Kft.
HU-1031 Budapešť, Graphisoft Park 3
+36 1 267 4636
https://www.microsoft.com/hu-hu

Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov nájdete tu:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

https://privacy.microsoft.com/sk-sk
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6) – organizácia prieskumov spokojnosti vrátane zasielania dotazníkov, vyhodnocovania odpovedí a poskytnutia celkových výsledkov určeným zamestnancom spoločnosti MOL Nyrt.

Kladenie otázok prostredníctvom telefónu, vedenie osobných rozhovorov a rozhovorov prostredníctvom aplikácie Skype.

Údaje spracúvané spoločnosťou IPSOS – meno zákazníka, v prípade zákazníkov právnických osôb: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a hlas kontaktnej osoby a jej odpovede na otázky.

Súhrnné výsledky, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov, zasiela spoločnosť MOL Nyrt. iným členom skupiny MOL.

 

Názov, sídlo, telefónne číslo, webové sídlo (kde sa nachádzajú vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov) a e-mailová adresa prevádzkovateľa(ov):

1. MOL Nyrt.,
    HU-1117 Budapešť, Október huszonharmadika utca 18, Maďarsko
    Registračné číslo spoločnosti: 01-10-041683
    Tel: +36 1 886 5000
    www.mol.hu; [email protected]l.hu

2. SLOVNAFT, a. s.,
    Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
    Zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B
    IČO: 31 322 832
    Tel.: 0800 111 811, +421 2 4055 7800,
    www.slovnaft.sk, [email protected]

Spoločnosti MOL Nyrt. a SLOVNAFT, a. s., ktoré sa podieľajú na prieskume trhu a prieskume spokojnosti, sú považované za spoločných prevádzkovateľov a v tomto kontexte spoločne určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a nesú za spracúvanie spoločne zodpovednosť. Prevádzkovatelia vydali spoločné Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovatelia sa dohodli, že spoločnosť MOL Nyrt. bude odpovedať na žiadosti dotknutých osôb týkajúce sa spracúvania osobných údajov špecifikovaných v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorých si dotknuté osoby uplatňujú svoje práva, predovšetkým právo na informácie, prístup k údajom, opravu a vymazanie údajov, právo na zabudnutie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať a právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovatelia sa dohodli, že kontaktným miestom pre dotknuté osoby bude adresa: [email protected].

Bez ohľadu na podmienky dohody uvedenej vyššie, môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva podľa Nariadenia u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Kontaktné osoby prevádzkovateľa(ov):

1. MOL Nyrt.: MOL Wholesale Customer Care
   HU-1117 Budapešť, Október huszonharmadika utca 18
   Tel:+36 1 886 5000
   [email protected]

2. SLOVNAFT, a.s.: Biznis linka, SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
   Tel: 0800 111 811, +421 2 4055 7800
   [email protected]

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa (ov):

1. MOL Nyrt.: [email protected]

2. SLOVNAFT, a.s.: [email protected]

Osoby prevádzkovateľa, ktoré majú prístup k údajom (na základe účelu spracúvania):

MOL Nyrt: Zamestnanci útvaru Starostlivosti o zákazníkov v rámci skupiny (Group Customer Care)
SLOVNAFT, a.s.: Zamestnanci útvaru Produktový manažment a starostlivosť o zákazníka

Názov, sídlo, telefónne číslo, webové sídlo (kde sa nachádzajú vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov) a e-mailová adresa sprostredkovateľa (sprostredkovateľov) alebo iných príjemcov prevádzkovateľa(ov):

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6
Telefónne číslo: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
HU-1039 Budapešť, Szent István utca 14
Telefónne číslo: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu
E-mail: [email protected]

Kontaktné osoby sprostredkovateľa (sprostredkovateľov) alebo iných príjemcov prevádzkovateľa (prevádzkovateľov):

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
annamaria.fö[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby (zodpovedných osôb) sprostredkovateľa:

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
annamaria.fö[email protected]ipsos.com
HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Osoby sprostredkovateľa, ktoré majú prístup k osobným údajom:

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
annamaria.fö[email protected]
HU-1139 Budapešť, Pap Károly utca 4-6

MOL GBS Magyarország Kft.
Zamestnanci podieľajúci sa na prevádzke systému

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov na účely uvedené v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov:

Nie sú spracúvané žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: -

Opatrenia na zabezpečenie osobných údajov

Vaše práva týkajúce sa ochrany údajov

Ako si uplatniť svoje práva:
Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti založenej na vyššie uvedených právach, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ vás musí informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi nesplnenia lehoty. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás musí informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v Maďarsku: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Národný úrad na ochranu údajov a slobodu informácií/, (NAIH)) a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Kontaktné údaje úradu NAIH: HU-1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel.: +36 1 391 1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: [email protected], webové sídlo: http://naih.hu/, kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.

V prípade porušenia vašich práv môžete podať žalobu na súd. Na žiadosť dotknutej osoby môže byť žaloba podaná na súde jej obvyklého pobytu (bydliska). Súd môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby poskytol príslušné informácie, aby ich opravil, zablokoval alebo vymazal, aby zrušil rozhodnutie prijaté prostriedkami automatizovaného spracovania údajov alebo aby vyhovel vášmu právu namietať. Súd môže tiež nariadiť zverejnenie svojho rozsudku spôsobom, na základe ktorého bude možné identifikovať prevádzkovateľa alebo iných prevádzkovateľov, ako aj porušenie, ktorého sa dopustili.

Môžete požiadať o náhradu škôd, ktoré vám vznikli v súvislosti s nezákonným spracúvaním vašich osobných údajov (vrátane neprijatia bezpečnostných opatrení) zo strany prevádzkovateľa zodpovedného za škodu. Ak niektorý prevádzkovateľ v dôsledku nezákonného spracúvania údajov alebo nesplnením požiadaviek na ochranu osobných údajov poruší vaše osobné práva, máte oprávnenie požadovať od neho náhradu škody. Prevádzkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil).
Ak škoda alebo porušenie osobnostných práv bolo spôsobené úmyselným konaným alebo hrubou nedbanlivosťou poškodeného, nebude vyplatená žiadna náhrada a ani nie je možné požadovať odškodnenie.