Organizacija in izvedba nagradne igre »BRANDpuls: Uporaba blagovnih znamk 2018-2«

1. Kje poteka nagradna igra in kdo lahko sodeluje v nagradni igri

Nagradna igra poteka v sklopu izvedbe raziskave podjetja Ipsos, na območju Republike Slovenije. V njej imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, razen zaposlenih v agenciji Ipsos ter oseb, ki so kakorkoli vključene v organizacijo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (otroci, partner, starši, bratje, sestre).

 

2. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Ipsos d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.

 

3. Vsebina oz. potek nagradnih iger

V nagradnih igrah imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsi, razen tistih, ki jih zajema 1. člen tega pravilnika. Povabilo za sodelovanje v nagradni igri so osebno prejeli s povabilom k sodelovanju v raziskovalnem projektu. V nagradni igri bodo tako sodelovali vsi, ki bodo odgovorili na anketni vprašalnik do 30.11.2018 in nam posredovali popolnoma izpolnjen nagradni kupon. S posredovanimi podatki na nagradnem kuponu sodelujoči potrjuje verodostojnost podanih podatkov in soglaša, da organizator z njimi razpolaga izključno v raziskovalne namene.

 

Po zaključku raziskave bomo nagradili 15 udeležencev. Podelili bomo:

GLAVNA NAGRADA: 1x darilna kartica Mercator v vrednosti 150€

3 x darilna kartica Mercator v vrednosti 40€

1 x darilna kartica Mercator v vrednosti 30€

10 x darilna kartica Mercator v vrednosti 20€

 

4. Objava nagrajencev in prejem nagrade

Organizator nagradne igre bo nagrajence po zaključku nagradne igre kontaktiral preko pošte ali telefona in mu posredoval navodila za prevzem nagrade. Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec organizatorju posreduje svoje osebne podatke.

Najpozneje do prevzema nagrade je nagrajenec nagradne igre dolžan osebno predložiti organizatorju veljaven osebni dokument  in navesti svojo davčno številko.

Če nagrajenec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitev nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen, če je ta oseba mladoletna. V tem primeru, je dolžan posredovati podatke eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik, ki se zaveže, da bo prevzel nagrado v skladu s pravili te nagradne igre.

Po Zakonu o dohodnini (Zdoh 2) spada nagrada v skladu s 105. členom med druge dohodke. Akontacijo dohodnine je v skladu z 278. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP 2) dolžan izračunati plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.

 

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani podjetja: www.ipsosadria.com in https://www.ipsos.com/sl-si

 

5. Nagrajenci mlajši od 18 let

V primeru, da je prejemnik nagrade mladoletna oseba velja, da mora biti za prevzem nagrade prisoten eden od staršev ali druga polnoletna oseba, ki je odgovorna za njeno preživljanje in ima za to zakonsko pravico.

 

6. Zaključek nagradne igre

Vsem udeležencem raziskave Brand Puls organizator jamči enake možnosti za pridobitev nagrad. Zaključek nagradne igre bo 30.11.2018. Žrebanje bo izvedeno 17.12.2018 v prostorih organizatorja. Nagrajenci bodo izbrani izmed vseh oseb, ki so sodelovale v raziskavi (v celoti odgovorili na anketni vprašalnik do 30.11.2018) in posredovale v celoti izpolnjen nagradni kupon. Žrebanje bo izvedeno na način naključnega računalniškega izbora.

 

7. Osebe pooblaščene za izvedbo nagradnih iger

Za izvedbo in nadzor poteka nagradnih iger skrbijo zaposleni v podjetju Ipsos.

 

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 

9. Dodatne informacije
Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bodo pooblaščene osebe reševale pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko pooblaščene osebe razveljavijo del nagradne igre ali nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovijo.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na:
elektronskem naslovu: [email protected]
na telefonski številki: 0590 268 00