Marknadsundersökning

För att kunna driva ett framgångsrikt företag är data absolut avgörande. Detta gäller för företag och organisationer i alla storlekar, branscher och geografiska platser. Ju större verksamheten är, desto viktigare blir det att införskaffa data. En effektiv och väl beprövad metod är att genomföra marknadsundersökningar.

Vad är en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning genomförs för att ge företag en bättre bild av sig själv och sina kunder. Det finns ingen begränsning för vad en sådan undersökning kan kretsa kring. Oavsett om det gäller mycket specifika frågor in på minsta produktnivå eller frågor av betydligt bredare omfång som kan säga något om samhället och samtiden så går det att undersöka. Ofta svarar marknadsundersökningen på aspekter så som köpbeteende, inställningar och värderingar hos de som deltar. Även kön, ålder, geografisk hemvist och intressen förekommer oftast.

Att anlita proffs på marknadsundersökning

Vilken typ av marknadsundersökning som är att föredra i en viss situation beror just på omständigheterna i den specifika situationen. Vad är det egentligen ni vill ta reda på? Vilka frågor vill ni få besvarade? För att er marknadsundersökning ska formas på ett sätt som matchar det ni söker svar på anlitas specialister. Sådana hittar ni hos oss på Ipsos. 

Varje år hjälper vi mängder av företag med att genomföra marknadsundersökningar. Genom våra tjänster kan ni få svar på de frågor som gör att ert företag och ert varumärke kan växa.


Vill ni veta mer om våra erbjudanden?

Kontakta oss idag!

 

Ni kan även läsa mer om våra olika Market Strategy & Understanding-lösningar här:marknadsundersökning

 

Lär dig mer om de olika delarna i våra marknadsundersökningar här:

 

Problemdefinition

Ett av de allra första stegen som ett företag måste ta i en marknadsundersökning är att definiera vad företaget har för problem. Detta är helt grundläggande och därför den del av en marknadsundersökning som inte ska stressas igenom. För att tydligt definiera problemet behöver företaget genomföra en s.k. grundundersökning. Det är något vi alla deltagit i, särskilt när vi köper något på nätet. ”Vad tyckte du om produkten?” och liknande frågor som kan hjälpa företaget i fråga att förstå kundernas efterfrågan och omdömen. Låt säga att vi driver ett företag som säljer skor, och den senaste modellen har sålt sämre än vi förväntat oss. Då söker vi helt enkelt svar på ”Varför?”. En grundundersökning, som en del av en marknadsundersökning, kan bidra till att företaget får en djupare förståelse av sin produkt, sina kunder och vad som kan behöva korrigeras. Återigen; detta är en grundläggande och mycket värdefull byggsten i arbetet med marknadsundersökningar.

Datainsamling

Vi rör oss vidare till nästa steg i en marknadsundersökning. När problemet är definierat är det dags att starta själva datainsamlingen. Det är här som problemet vi definierat i det tidigare steget får ledsaga oss. Här är det viktigt att hålla isär två olika typer av datainsamling: sekundär och primär marknadsundersökning.

Primärdata

Insamling av primärdata handlar om att samla in nytt material för ett specifikt syfte. Om vi tydligt har definierat vårt problem och vet vad vi försöker besvara så kan detta vara mycket effektivt. Insamlingen av datan brukar då ske genom två olika metoder; kvantitativ respektive kvalitativ insamling. Låt oss titta lite närmare på dessa:

Kvantitativ insamling

Denna typ av marknadsundersökning är vad namnet vittnar om. Metoden går ut på att ett företag samlar in data från en stor grupp människor. Genom att samla in information från ett stort antal individer kan vi, om genomfört på rätt sätt, lära oss mycket. Det finns många olika tillvägagångssätt för att genomföra en sådan marknadsundersökning. Även dessa har vi säkert alla varit med om många gånger. Det kan handla om telefonundersökningar, enkäter på nätet eller undersökningar som skickas via e-post.

Kvalitativ insamling

En kvalitativ marknadsundersökning går in mer på djupet än den tidigare nämnda metoden. Det huvudsakliga syftet är inte att samla in så mycket information som möjligt. Syftet med den här typen av marknadsundersökning är snarare att samla in högkvalitativa data. Det finns ett antal metoder för hur denna typ av datainsamling kan ske. Djupintervjuer med kunder, antigen genom enskilda samtal eller fokusgrupper, kan svara på de frågor ett företag har. Genom att öppna upp för en djupare diskussion om varumärket eller en specifik produkt kan förståelsen för dessa öka kraftigt.

Sekundärdata

Om den primära marknadsundersökningen använder ny data så gör den sekundära motsatsen. Här används information som redan finns att tillgå. Kanske har liknande företag gjort analyser av det som önskas undersökas tidigare. Det kan också vara marknadsundersökningar som genomförts i media, på internet eller inom akademin. Nu för tiden är det också vanligt att samla in sekundärdata från sociala medier. Ett av de främsta argumenten för insamling av sekundärdata är förstås tids- och kostnadseffektiviteten. Materialet finns lättillgängligt och det är bara att börja använda den.

Landskapet för hur en marknadsundersökning genomförs förändras ständigt.  För att säkerställa en ständigt uppdaterad förståelse kan det vara helt avgörande att ta hjälp av rätt expertis. Detta är vad vi på Ipsos bidrar med. Kontakta oss för att veta mer om våra marknadsundersökningar och erbjudanden!

Mer om marknadsundersökningar

Det finns tre övergripande frågor som en marknadsundersökning ämnar besvara:

  1. Finns det en tillräckligt stor målgrupp (tillräckligt många kunder) för det ni vill undersöka? För att svara på detta är det förstås helt avgörande att lära känna sin målgrupp.
  2. Vad har era kunder för behov? En målgruppsanalys, som en del av en marknadsundersökning, kan aldrig vara för omfattande. Ju bättre ni känner era kunder desto tydligare blir det för oss vad ni behöver göra.
  3. Vilka andra företag/organisationer konkurrerar ni med? Det är ytterst ovanligt att erbjuda en helt unik produkt eller tjänst. Vanligtvis finns redan en rad konkurrenter som säljer samma, eller åtminstone liknande, sak. Konkurrensanalysen kan hjälpa oss att förstå marknaden bättre. Marknadsundersökningen kan lära oss vad ni behöver göra för att sticka ut i mängden.

Varför marknadsundersökning?

Vi har nämnt det tidigare men gör det gärna igen: Marknadsundersökningar kan vara en oerhört viktig, för att inte säga avgörande, del av ett företags verksamhet. I en värld som utvecklas i allt snabbare takt är det mycket viktigt att känna till förändringarna på marknaden. Detta är vad en marknadsundersökning kan bistå med. Den kan lära oss om förändringar i inställningar inom en grupp. Det kan vara ett lands hela befolkning eller en avgränsad målgrupp. Trender svänger ofta snabbt, och särskilt fort går det i vissa branscher. Ett företag som missar ett viktigt trendskifte kan drabbas mycket hårt. Nokia och deras initialt kritiska inställning till smartphones är ett mycket känt exempel. Företag som däremot jobbar med marknadsundersökning – de som drar nytta av den information/den data som går att utläsa ur dessa undersökningar – kan komma ut på andra sidan som de största vinnarna. 

Undrar ni fortsatt varför just ert företag ska satsa på marknadsundersökningar? Här kommer ytterligare anledningar till varför en marknadsundersökning kan genomföras:

  • För att skapa djupgående kunskap om de befintliga kunderna
  • För att lära sig mer om sin målgrupp och således bättre förstå hur ni når ut till dem
  • För att utveckla marknadsstrategier
  • För att lära sig om en ny marknad som företaget önskar ta sig in på
  • För att kunna forma tydliga och rimliga mål

Vill du veta mer om marknadsundersökningar?

Ipsos finns tillgängliga för frågor, funderingar och tips om marknadsundersökningar. Hör av dig till oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet och ditt varumärke!

Nya metoder