Benchmarking a in-Market | Automotive | Ipsos
Vývoj automobilového průmyslu a mobility

Benchmarking a in-Market

OUR SOLUTIONS
Splnění očekávání zákazníků a pozice majitele vozidla.

Znalost toho, jak si vedete v porovnání s klíčovými konkurenty, je zásadní pro vytváření tržních strategií, zlepšování produktů a navrhování lepších vozidel. Společnost Ipsos provádí celosvětové srovnávací programy New Buyer a Quality benchmark, a nabízí tak nepřetržitý přehled o automobilovém průmyslu.

Naše studie v Latinské Americe týkající se nákupu nových vozidel poskytují automobilovému průmyslu hluboké porozumění o chování zákazníků a jejich postojů k automobilovým značkám po koupi nového vozu. Odhalují také vliv zkušeností zákazníků s různými značkami na jejich nákupní rozhodnutí a záměr opětovného nákupu a doporučení. Programy NCBS se zabývají klíčovými aspekty nákupního procesu, jako je kupní cesta/zvažování, důvody nákupu a důvody odmítnutí. Zahrnují také komplexní pohled na spokojenost zákazníků se současnými atributy produktu, řidičskými návyky, profilem kupujícího a představami o značce a vozidle, což jsou klíčové ukazatele loajality a propagace. Analýza údajů o kupujících nových vozů je zásadní pro pochopení toho, jak jsou nastavena očekávání zákazníků ohledně zkušeností s produktem a s jakými vozidly vaši zákazníci porovnávají svůj nový vůz.

Mezi hlavní výhody klubu oproti syndikované srovnávací studii patří spolehlivost zdrojů jmen přímo od zúčastněných výrobců. To umožňuje přísnou kontrolu přesnosti a robustnosti velikosti vzorku, konzistentnosti sběru dat a transparentnosti metod zpracování a vykazování údajů.

Monitoring kvality

Posilování rozhodnutí v automobilovém průmyslu prostřednictvím důvěryhodných, smysluplných a snadno dostupných informací založených na informacích od zákazníků.

Ipsos je lídrem v oblasti vlastních globálních programů mapujících kvalitu velkých výrobců automobilů, kteří využívají naše platformy pro průběžné sledování a monitorování kvality a životnosti nových vozidel prostřednictvím vlastních nebo konkurenčních klubových studií.

Zlepšování klíčových ukazatelů produktu prostřednictvím vlastních sledovacích programů se prokazatelně projevuje na lepším umístění ve srovnávacích studiích Ipsos Club.

Náš systém Quality Feedback System (QFS) a portál Quality Connection™ pro vyhledávání a reportování dat je navržen speciálně pro programy sledování počáteční kvality a životnosti v automobilovém průmyslu. Platforma zahrnuje osvědčený online průzkum, předem definovanou baterii otázek týkajících se kvality a interaktivní webový portál reportingu. Quality Feedback System je přední platformou, kterou používají světoví výrobci automobilů na více než 30 trzích ke sledování počáteční kvality.

Komplexní přístup k tvorbě průzkumů umožňuje našim klientům z automobilového průmyslu získat zpětnou vazbu od zákazníků rychlým a použitelným způsobem. Umožňuje jim také doložit potřebu zlepšení v dodavatelském řetězci, snížit náklady na záruky a předcházet předčasnému stahování výrobků z trhu. Naši automotive odborníci mohou podpořit stanovení priorit a alokaci investic do výroby a designu, aby bylo dosaženo co nejlepší návratnosti spokojenosti zákazníků, lepšího postavení v benchmarkingu a v konečném důsledku zvýšení loajality zákazníků a udržení značky.

V současné době využívá platformu Quality Connection™ více než 6 000 členů globálního automobilového průmyslu k průběžnému sledování výkonnosti výrobků na základě očekávání zákazníků. Náš hierarchický přístup k průzkumu umožňuje krátkou a příjemnou práci respondentů a zároveň získává nejkomplexnější soubor diagnostických údajů o "nepovedených věcech" v oboru. Celý program, zahrnující pozvánky k průzkumu, upomínky, průzkum samotný, hodnocení po uvedení na trh a reportovací platformu, je navržen tak, aby poskytoval nejspolehlivější, nejrobustnější a nejlépe využitelná data automobilového průmyslu.

Vzhledem k tomu, že systémy sběru dat a reportování jsou proprietární, má Ipsos jedinečnou možnost neustále naslouchat klientům a zákazníkům z automobilového průmyslu. To nám inovativně umožňuje rozšiřovat dotazníky a portály poskytující data, jako jsou textová a videoanalýza a integrace sociálních médií, současně s průběžnými aktualizacemi pokrývajícími nové technologie a funkce vozidel.

Kvalitativní hloubkové rozhovory

Nabízíme vám neomezené porozumění spotřebitelům v oblasti budoucí mobility.

Pokud je třeba hlubšího vhledu, interakce a pozorování, provádí Ipsos kvalitativní kliniky, aby klient lépe porozuměl potřebám spotřebitelů v oblasti budoucí mobility. Může se jednat o samostatnou kvalitativní kliniku, kde je spotřebitelům poskytnut dostatek času, aby si vyzkoušeli například různé konfigurace sedadel nového vozidla, jízdu za účelem pozorování, jak spotřebitelé se svými vozy interagují, nebo o doplňkový modul v rámci kliniky před uvedením vozu na trh. Může se jednat o diskusi ve focus group mezi spotřebiteli nebo o rozhovor s expertem, který se hlouběji zabývá silnými a slabými stránkami nového konceptu, případně o aktivační workshop, kde jsou poznatky sdíleny se zúčastněnými stranami formou spolupráce.

Kvalitativní experti společnosti Ipsos se zaměřují na výzkum mobility a vždy mohou přinést hlubší poznatky, přičemž jsou připraveni čelit výzvám v podobě nových výzkumných způsobů. To může zahrnovat diskuse ve focus groups, etnografický výzkum, návštěvy v domácnostech, jízdy, interakce v autě, individuální rozhovory se spotřebiteli, deníky mobility, rozhovory s experty nebo aktivační workshopy.

Poradenské služby

CORE (Consumer Optimised Requirements Engineering) kombinuje odborné znalosti v oblasti očekávání spotřebitelů a technologického inženýrství, aby zajistil sladění s trhem ve všech fázích vývojového procesu a zajistil vysoké přijetí zákazníky a kvalitu nových produktů při jejich uvedení na trh. CORE se konkrétně snaží zajistit:

  • Vytváření technických požadavků na základě požadavků zákazníka
  • Potřeby VoC v novém automobilovém průmyslu, zejména elektrifikace a autonomní funkce
  • Posouzení vstupu výrobku na trh

Navigator

Pochopení změn postojů, zájmu a chování spotřebitelů v kontextu COVID-19.

Pandemie COVID-19 ovlivňuje návyky a chování spotřebitelů v oblasti mobility, včetně nákupu automobilů v blízké budoucnosti, ne-li dlouhodobě. Pro klienty se zvyšuje potřeba porozumět dopadům pandemie a možným změnám v chování spotřebitelů. Průzkum Ipsos 2020 Automotive Navigator byl navržen speciálně za účelem posouzení dopadu epidemie COVID-19 na mobilitu a zvažování nákupu.

Průzkum zahrnuje 15minutový dotazník v jazyce dané země a vzorek respondentů, který poskytl panel Ipsos I-say a globální partneři panelu. Klienti obdrží zprávu, podrobné tabulky a datový soubor SPSS s přehledem výsledků. 

Pokročilá analýza

Jak předpovídat využití mobility a prodej vozidel.

Analýza mobility pomáhá klientům lépe zvládat rizika, především díky analýze vnímání cen, elasticity, prodeje, podílu a odhadu objemu, stejně tak i uživatelského potenciálu budoucích nabídek mobility.

Nejčastěji se jedná o modul v rámci cenové nebo marketingové poradny před uvedením na trh, kde je zahrnuta pokročilá analýza, jejímž cílem je pochopit preference, podíly a objemový potenciál nového vozidla. Může se také jednat o samostatný průzkum, jehož cílem je zjistit, jak spotřebitelé vnímají ceny různých funkcí a/nebo paketů.

Pokročilé analytické nástroje, jako je metodika konjoint, konfigurátor a řada optimalizačních technik, jsou využívány spolu s nejnovějšími technikami simulace trhu pro realističtější předpovědi optimalizace ceny a prodeje.

Marketingové týmy společnosti Ipsos jsou odborníky na kalibraci a validační techniky. Díky hlubokému porozumění simulačnímu výzkumu trhu a dalším systematickým zkreslením výzkumu jsou jejich odhadované výsledky daleko blíže tomu, co se projeví na trhu než to, co tvrdí spotřebitelé.

Klub kvality

Klub kvality (Quality Club) je program Ipsosu, pokrývající více než 10 zemí, který každoročně shromažďuje zpětnou vazbu od stovek tisíc zákazníků spolehlivým a akceschopným způsobem.

Naše dotazníky jsou navrženy tak, aby byly vstřícné k zákazníkům a umožnily shromáždit veškeré diagnostické informace, které týmy inženýrů, výrobců, kvalitářů a návrhářů potřebují k porozumění vnímané kvality, stejně tak i hlavních příčin nespokojenosti zákazníků a k zavedení nápravných opatření.

Metodika systému zpětné vazby kvality (QFS)

Metodika systému zpětné vazby kvality (QFS) využívá více přístupů, jak oslovit zákazníky, aby se zúčastnili podrobného, ale pro zákazníky přívětivého průzkumu, v souladu s kulturně přijímanou a preferovanou metodou v jednotlivých zemích. Navzdory flexibilnímu způsobu pozvání (e-mail, SMS/text atd.) jsou všichni zákazníci nasměrováni na celosvětově jednotný srovnávací výzkum. Zákaznická zpětná vazba je zúčastněným klientům automobilového průmyslu k dispozici do 24 hodin prostřednictvím nejmodernějšího portálu pro podávání zpráv Quality Connection™. Ten poskytuje analýzu od VIN (identifikačního čísla vozidla)/úrovně respondenta až po topline reporting, poměrně rychlou, průběžnou a konzistentní metodou napříč vozidly, značkami, zeměmi nebo regiony.