Percepties zijn niet de werkelijkheid: de zaken staan er NIET zo slecht voor als het lijkt

Ipsos’ meest recente ‘Perils of Perception’ studie laat zien hoe sterk het online publiek in 38 landen het bij het verkeerde eind heeft als het gaat om belangrijke wereldwijde kwesties en aspecten van de populatie in hun land. Bij veel onderwerpen – moordcijfers, doden door terrorisme, tienerzwangerschap, diabetes en hoe gezond mensen zich voelen – staan de zaken er NIET zo slecht voor als het lijkt!

Percepties zijn niet de werkelijkheid: de zaken staan er NIET zo slecht voor als het lijkt

Dit is een greep uit de opvallendste patronen:

 • Slechts 7% van de mensen denkt dat het moordcijfer in hun land lager is dan in 2000 – maar in de meeste landen is het juist significant lager. En in de verschillende landen in totaal is dat 29% lager.
 • Slechts 19% denkt dat het aantal doden door terroristische aanslagen in de laatste 15 jaar lager is dan in de 15 jaar daarvoor – terwijl dat in de meeste van deze landen significant lager is. En in het algemeen is het aantal ongeveer de helft zo hoog als vroeger.  
 • Mensen overschatten het aandeel gedetineerden die in het buitenland zijn geboren zeer sterk: gemiddeld schatten ze dit op 28%, terwijl het in werkelijkheid maar 15% is.
 • Tienerzwangerschap wordt over de hele wereld overschat, vaak verbazingwekkend sterk. In het algemeen is de schatting gemiddeld dat per jaar 20% van de tienermeisjes een kindje krijgt, terwijl dat in werkelijkheid 2% is. En in sommige landen is de schatting dat per jaar ongeveer de helft van de tienermeisjes een kindje krijgt, terwijl in alle landen het hoogste reële percentage 6.7% is.
 • Zes op de tien mensen in de verschillende landen twijfelen of geloven dat er een verband is tussen bepaalde vaccinaties en autisme bij gezonde kinderen. En dat terwijl deze bewering sterk bekritiseerd wordt – slechts 42% denkt dat hij onjuist is.
 • Mensen zien Rusland als de meest drankzuchtige natie ter wereld, maar in werkelijkheid komen ze pas op de 7e plaats. In deze studie wijst slechts een heel kleine groep, terecht, België aan als het land met inwoners die het meeste alcohol drinken.
 • Maar aan de andere kant zien mensen de Verenigde Staten van Amerika terecht als de grootste zoetekauw, een duidelijke winnaar, op grote afstand van elk ander land.  
 • Mensen overschatten doorgaans in hoeverre we over communicatietechnologie beschikken. Binnen de verschillende landen schatten mensen gemiddeld dat 75% een Facebook-account heeft, terwijl dat in werkelijkheid maar 46% is.

Perils of perception

Doe de quiz!
Weet je in welk land het meeste alcohol wordt gedronken? Of weet je hoeveel mensen in Nederland een smartphone bezitten? Doe de quiz en vergelijk jouw kennis met die van mensen over de hele wereld!  Doe de quiz!

 

De grootste misvattingen in Nederland zijn…
 

 1. Aantal moorden: In Nederland is het aantal moorden ten opzichte van 2000 met 46% afgenomen. Maar slechts 19% van de Nederlanders zegt dat het aantal moorden is afgenomen. 41% denkt dat het hoger is en 32% denkt dat het ongeveer hetzelfde is gebleven.
 2. Niet Nederlandse gedetineerden: Nederland staat bovenaan de lijst van 38 landen als het gaat om het overschatten van het aantal gedetineerden die in het buitenland zijn geboren. Wij denken dat 51 van de 100 gedetineerden in Nederland in het buitenland is geboren terwijl dat in werkelijkheid 19 op de 100 is. Een vergelijkbare overschatting bestaat in Zuid-Afrika, Frankrijk en de USA.
 3. Suiker consumptie: van de 38 deelnemende landen aan deze studie staat Nederland op de derde plaats van meeste suikerconsumptie per persoon. Slechts 43% van de inwoners plaatst Nederland ook in de top 3 van meest consumerende landen.  
 4. Diabetes: we overschatten het aantal mensen met diabetes sterk.- we denken dat 26% van de mensen in Nederland diabetes heeft, terwijl dat in werkelijkheid 6% is.
 5. Alcohol consumptie: Nederland staat van de 38 deelnemende landen op de 15e plaats van meest alcohol consumerende landen. Van alle deelnemers aan deze enquête denkt 5% dan Nederland in de top 3 staat. Onze zuiderburen (België) staat in werkelijkheid op nummer 1 in de ranking van meeste alcohol consumptie per persoon maar wordt door slechts 4% in de top drie geplaatst.
 6. Gezondheid: Net als in andere landen denken wij ook dat andere mensen negatiever zijn over hun gezondheid dan ze in werkelijkheid zeggen als het wordt gevraagd in een enquête. Nederlanders schatten in dat 61% zegt een (erg) goede gezondheid te hebben terwijl 76% aangeeft een (erg) goede gezondheid te hebben.  
 7. Smartphone bezit: we overschatten het smartphone bezit in Nederland met 18%. In werkelijkheid heeft 69% van alle inwoners in Nederland een smartphone maar de gemiddelde schatting is 87%.  
 8. Geregistreerde voertuigen: We overschatten het aantal geregistreerde voertuigen per 100 inwoners met 16%. In werkelijkheid zijn er 57 voertuigen per 100 inwoners geregistreerd maar de gemiddelde schatting is 73.

In de ‘Misvattingen index’ staat Nederland op de 20ste plaats van de 38 deelnemende landen; 19 landen zijn dus vaker onjuist en 18 landen vaker juist.   
Als we naar alle 38 landen in de studie kijken, zien we dat velen het vaak bij het verkeerde eind hebben…

 1. Moordcijfer: Slechts 7% van de mensen denkt dat het moordcijfer in hun eigen land lager is, maar het is in de meeste landen significant lager – en in alle landen in totaal is het 29% lager. 85% in Zuid-Afrika bijvoorbeeld denkt dat het moordcijfer hoger is, terwijl het in werkelijkheid lager is, 29%. En slechts 8% in Italië denkt dat het lager is, terwijl het in werkelijkheid lager is, 39%.
 2. Terrorisme: Slechts 19% in alle landen in totaal denkt dat het aantal doden door terroristische aanvallen in de laatste 15 jaar lager ligt dan in de 15 daarvoor – terwijl in de meeste van die landen dat aantal significant lager is, en in totaal is het aantal doden als gevolg van terrorisme in al deze landen gehalveerd. In Turkije denkt bijvoorbeeld 60% dat het aantal doden door terrorisme in de laatste 15 jaar hoger is, terwijl dat aantal ongeveer de helft bedraagt van het niveau van de 15 jaar daarvoor. Sommige landen hebben het echter juist: in Frankrijk denkt 65% terecht dat het aantal doden door terrorisme hoger ligt.  
 3. Tienerzwangerschap: Alle landen overschatten het aantal kinderen van tienermoeders, sommige zelfs enorm sterk. In Brazilië bijvoorbeeld is de gemiddelde schatting dat jaarlijks 48% van de 15-19-jarige vrouwen en meisjes een kindje krijgt, terwijl dat in werkelijkheid 6.7% is. De andere Latijns-Amerikaanse landen zaten er ook enorm naast, vooral Colombia, Mexico en Peru. Zuid-Afrika zat er even sterk naast, met een gemiddelde schatting van 44%, terwijl het werkelijke cijfer 4.4% is. Zelfs degenen die er het dichtst bij zitten, overschatten toch de omvang van deze kwestie: Denemarken en Noorwegen bijvoorbeeld schatten dit beide op 8%, maar de werkelijke cijfers zijn respectievelijk 0.4% en 0.6%.
 4. Vaccinaties: Ondanks dat de bewering sterk bekritiseerd wordt, zegt minder dan de helft van de populatie in de meeste landen terecht dat vaccinaties GEEN autisme bij gezonde kinderen veroorzaken. Sommige landen geloven erg sterk in deze bewering. In Montenegro en India bijvoorbeeld geloofde 44% van de mensen dat de uitspraak “bepaalde vaccinaties veroorzaken autisme bij gezonde kinderen” waar is.
 5. Diabetes: Ieder land in onze studie overschat de omvang van suikerziekte daar. In India en Brazilië ligt de gemiddelde schatting op 47%, maar de werkelijke diabetescijfers zijn respectievelijk 9% en 10%. De gemiddelde schatting van het voorkomen van diabetes in alle landen is 34%, terwijl het gemiddelde cijfer 8% is.
 6. Goede gezondheid: In bijna alle landen denken mensen dat ze hun kijk op de eigen gezondheid als veel slechter inschatten dan ze in werkelijkheid in studies aangeven. In Zuid-Korea is de gemiddelde schatting dat 39% van de mensen hun eigen gezondheid als goed of zeer goed beoordeelt, maar als dit voor de eigen gezondheid wordt gevraagd zegt 80% van de Zuid-Koreanen dat hun gezondheid goed of zeer goed is. Een vergelijkbaar patroon zagen we in Nieuw-Zeeland en Maleisië. Het enige land waar mensen hun kijk op de eigen gezondheid sterk overschatten was Japan. De gemiddelde schatting lag daar op 47%, maar gevraagd naar hun eigen gezondheid zei slechts 35% dat die goed of zeer goed was.
 7. Zelfmoord: Er is een echte spreiding in een hogere en een lagere schatting van zelfmoord onder zowel vrouwen als mannen van 15-24 jaar. Sommigen schatten dat het significant hoger is en anderen dat het significant lager is dan het werkelijke aandeel van zelfmoord binnen het aantal doden onder deze groepen. Bijvoorbeeld het percentage doden door zelfmoord onder jonge vrouwen in Hongkong is met 50% ongelofelijk hoog, maar in onze studie was de gemiddelde schatting in Hongkong slechts 14%. Aan de andere kant van het spectrum lag de gemiddelde schatting van zelfmoord in Zuid-Afrika’s onder jonge mannen op 27%, terwijl het werkelijke officiële zelfmoordcijfer 1.1% is. Als we naar alle landen kijken, is de gemiddelde schatting dat 20% van de sterfgevallen onder jonge mannen en vrouwen door zelfmoord komt, terwijl het werkelijke cijfer voor jonge mannen iets hoger ligt, 20% tegenover 17% voor jonge vrouwen.  
 8. Smartphone-bezit: Elk land overschat zijn smartphone-bezit. In sommige landen zijn de schattingen ongelofelijk hoog. Bovenaan de lijst staat Indonesië, waar de gemiddelde schatting van smartphone-bezit 85% is, maar het werkelijke cijfer slechts 21%. Dat kan komen doordat onze studie online is uitgevoerd, en in landen met een lagere internetpenetratie is er een grotere kans dat deze populaties meer middle class en meer connected zijn. Daardoor kijken ze naar hun eigen ervaring kijken en denken ze dat de rest van hun land ook meer zoals zij zelf is dan in werkelijkheid. Maar zelfs in landen met een hoge internetpenetratie is de hogere schatting toch significant. In Duitsland bijvoorbeeld was de gemiddelde schatting van smartphone-bezit 86%, terwijl het werkelijke cijfer 69% is.
 9. Lidmaatschap Facebook: Ook is er in elk land een hogere inschatting van het aandeel mensen met een Facebook-account. Vaak gaat het om zeer grote aantallen. Onze online steekproef in India bijvoorbeeld denkt dat 64% van alle Indiërs van 13 jaar en ouder een Facebook-account heeft, terwijl dat in werkelijkheid slechts 8% is. Maar zelfs meer ontwikkelde landen zoals Duitsland zitten er opnieuw ver naast: ze denken dat 72% van de Duitsers van 13 jaar en ouder een Facebook-account heeft, terwijl dat in werkelijkheid slechts 34% is.  

En daarnaast bestaan er veel wereldwijde misvattingen over suiker- en alcoholconsumptie, …

 1. Alcohol: Mensen zien Rusland als de meest drankzuchtige natie ter wereld - maar in werkelijkheid komt het bij de 38 landen pas op de 7e plaats. Slechts een heel klein groepje noemt België als juiste antwoord als het land met het hoogste alcoholgebruik per persoon – inclusief in België: slechts 5% van de Belgen ziet zichzelf als het meest drankzuchtige land. De Verenigde Staten van Amerika wordt aan de andere kant gezien als veel drankzuchtiger dan dat het in werkelijkheid is: het komt op de derde plaats als land met de meeste aanspraak op de titel ‘stevigste drinkers’, maar komt in werkelijkheid pas op nummer 13 van onze lijst met 38 landen.
 2. Suiker: Maar de VS wordt wel terecht gezien als de grootste zoetekauw. 58% wijst de VS aan als natie met de hoogste suikerconsumptie, met een grote voorsprong op alle andere landen. Andere landen zoals Frankrijk en China worden onterecht gezien als grote suikergebruikers. Onder de deelnemers aan onze studie eindigde Frankrijk op een gedeelde 3e plaats, maar in werkelijkheid staan ze wereldwijd op de 16e plaats. En China staat in de top-5 van onze lijst, maar komt wereldwijd op de 24e plaats. De VS ziet zichzelf het sterkst als land met de hoogste suikerconsumptie: 69% van de Amerikanen zet zichzelf bovenaan de lijst.

Als we naar de zeven belangrijkste vragen kijken waarin we mensen vragen een inschatting te geven van de werkelijke stand van zaken, zijn er duidelijke patronen in welke landen een juister beeld van het eigen land hebben. Om dit samen te vatten hebben we de Ipsos “Misperceptions Index” berekend, hieronder in tabelvorm weergegeven.  

Zuid-Afrika krijgt de twijfelachtige eer dat het land de meeste onjuiste percepties op deze kwesties heeft, terwijl Brazilië en India ook hoog in deze lijst staan.
Zweden is het land met de meeste juiste percepties, gevolgd door Noorwegen en Denemarken als derde.

Ranking:

 1. Zuid-Afrika    (Minst juist)
 2. Brazilië    
 3. Filippijnen    
 4. Peru    
 5. India    
 6. Indonesië    
 7. Colombia    
 8. Mexico    
 9. Turkije    
 10. Saoedi-Arabië    
 11. Argentinië    
 12. Italië    
 13. Chili    
 14. Japan    
 15. Maleisië    
 16. Frankrijk    
 17. Zuid-Korea    
 18. Hongarije    
 19. Nieuw-Zeeland    
 20. Nederland    
 21. Hongkong    
 22. Polen    
 23. USA    
 24. Rusland    
 25. Duitsland    
 26. Australië    
 27. China    
 28. Singapore    
 29. Israël    
 30. Verenigd Koninkrijk    
 31. België    
 32. Canada    
 33. Servië    
 34. Montenegro    
 35. Spanje    
 36. Denemarken    
 37. Noorwegen    
 38. Zweden    (Meest juist)

Bobby Duffy, Managing Director van Ipsos MORI Social Research Institute, Londen, zei:
“In alle 38 landen in deze studie heeft iedere populatie het vaak bij het verkeerde eind. We hebben het vaak mis bij aspecten die uitvoerig in de media aan bod komen, zoals doden door terrorisme, moordcijfers, immigratie en tienerzwangerschap.
Er zijn uiteenlopende redenen voor deze afwijkingen – van onze worsteling met cijfers en verhoudingen, tot media en politieke berichtgeving over kwesties, tot sociaal-psychologische verklaringen voor onze mental shortcuts of vooroordelen.
Maar wat we vooral weten uit eerdere studies is dat dit deels komt doordat we waarover we bezorgd zijn, overschatten: hoe meer berichtgeving we over een kwestie zien, des te belangrijker we denken dat die kwestie is, vooral als die berichten beangstigend of bedreigend zijn. Onze hersenen verwerken negatieve informatie anders - deze blijft ons bij en beïnvloedt hoe we naar de werkelijkheid kijken. We maken ons meer zorgen dan nodig over hoe ons land ervoor staat en hoe het verandert.
Sommige van die patronen zijn ook zorgwekkend als het om onze eigen beslissingen gaat: onze twijfel over het verband tussen vaccinaties en autisme bij gezonde kinderen, ondanks dat dit sterk bekritiseerd wordt, kan ons gedrag beïnvloeden en daarom ook de uitkomsten over gezondheid in verschillende landen.
We hebben in veel gevallen ook een verkeerd beeld van andere landen. Het beeld van Rusland en Amerika bijvoorbeeld als stevige drinkers vloeit waarschijnlijk voort uit culturele ‘cues’ die we vaak in films zien - terwijl Belgen er beter vanaf komen omdat ze niet zo vaak in beeld zijn! Maar toch schuilt er enige waarheid in het beeld van deze landen: mensen zien de VS ook terecht als zoetekauw!
Uit onze “Misperceptions Index” wordt ook duidelijk dat de landen die doorgaans de slechtste scores laten zien een relatief lage internetpenetratie hebben: omdat dit een online enquête is, is het aannemelijk dat dit een afspiegeling is van het feit dat deze meer middenklasse en meer connected populatie denkt dat de rest van de landen meer zijn zoals zij zelf zijn dan ze in werkelijkheid zijn.”

Opmerking voor redacteurs:

 • Neem voor meer informatie contact op met Hannah Miljard, op nummer 0203 059 4646.

Achtergrond bij deze data:

 • Dit zijn de bevindingen van de Ipsos MORI Perils of Perception Survey 2017. We voerden 29133 interviews uit van 28 september tot 19 oktober 2017.
 • De studie is uitgevoerd in 38 landen wereldwijd, via het Ipsos Online Panel, in Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Hongarije, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, de Filippijnen, Polen, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. De volgende landen maakten gebruik van ofwel een online ofwel face to face methodologie: Montenegro, Nederland, Noorwegen en Servië.
 • Ongeveer 1000 personen van 16-64 of 18-64 jaar zijn geïnterviewd in Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Hongkong, Indonesië, Italië, Japan, Montenegro, Noorwegen, Rusland, Servië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten van Amerika. Ongeveer 2000 personen van 16-64 jaar zijn in Duitsland geïnterviewd. Ongeveer 900 personen van 16-64 jaar zijn in Nederland geïnterviewd. Ongeveer 500 personen van 16-64 jaar zijn geïnterviewd in Argentinië, België, Chili, Colombia, Denemarken, Hongarije, India, Israël, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, de Filippijnen, Polen, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Turkije.
 • De “feitelijke” data per vraag wordt afgeleid uit verschillende gecontroleerde bronnen. Een volledig overzicht van deze bronnen/links naar de feitelijke data geven we hier.
 • https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2017-12/ipsos-mori-perils-of-perception-2017-data-sources_0.pdf
 • Indien de resultaten niet op 100 uitkomen komt dat mogelijk door afronding in computerberekeningen, meerdere gegeven antwoorden of het weglaten van ‘weet niet’ of ‘not stated’ antwoorden.
 • De data is gewogen in overeenstemming met het profiel van de populatie.

Corporate