„A w co wierzysz?” Badanie religijności w Polsce i na świecie.

Trzech na pięciu badanych we wszystkich krajach wierzy w Boga opisanego w świętych tekstach lub inną formę siły wyższej. Ludzie są bardziej skłonni wierzyć w istnienie nieba niż piekła. Najmłodsi respondenci w różnych krajach są albo najbardziej, albo najmniej religijną grupą wiekową. Przedstawiamy wyniki badania religijności Ipsos w 26 krajach.

40% wszystkich respondentów deklaruje wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach. W Polsce odsetek ten przekracza połowę respondentów (52%). Średnia wierzących w inną formę siły wyższej wynosi 20%, równocześnie w Polsce jedynie 12% badanych podziela tę wiarę. Trzech na czterech Polaków (76%) uważa, że wiara w Boga lub siłę wyższą pomaga im przezwyciężać życiowe kryzysy. 72% deklaruje, że wiara nadaje ich życiu sens, a zdaniem 63% czyni ich życie szczęśliwszym. 21% badanych na świecie i 14% w Polsce w ogóle nie wierzy w Boga ani świętą moc innego rodzaju.

Ciekawie prezentują się wyniki wiary w szczegółowe twierdzenia związane z religijnością. Podczas gdy wiarę w istnienie nieba deklaruje nieco ponad połowa wszystkich badanych (52%), to w piekło wierzy już tylko 41% respondentów. Podobną zależność można obserwować w Polsce: 54% wierzących w niebo i 44% wierzących w piekło. W istnienie ponadnaturalnych istot (np. aniołów, demonów) wierzy 47% Polaków, a o istnieniu samego diabła jest przekonanych 43% z nas.

„Badanie Ipsos wskazuje, że religia odgrywa pozytywną rolę w życiu większości Polaków. Nadaje sens i pomaga przezwyciężać problemy, takie jak choroby czy nieprzewidziane wypadki. Pozytywna strona religii objawia się również w fakcie, że Polacy chętniej wierzą w niebo niż w piekło. Jednocześnie maleje społeczna waga religii, o czym świadczy m.in. spadek liczby respondentów uważających ludzi wierzących za lepszych obywateli” – Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska

 

 

Dla 45% Polaków religia jest czynnikiem definiującym osobowość. Wynik ten jest jednak o 9 punktów procentowych mniejszy niż w badaniu z 2017 roku. Podobnie znaczący spadek można obserwować przy twierdzeniu, że ludzie wierzący są lepszymi obywatelami (36% zgadzających się w 2017 roku i 26% obecnie), a aż o 15 punktów procentowych (do 48%) zmalało przeświadczenie, że praktyki religijne są ważnym czynnikiem moralnego życia Polaków. Z drugiej strony warto odnotować 6 punktów procentowych wzrostu dla postawy tolerancyjnej. 80% Polaków czuje się całkowicie swobodnie w otoczeniu ludzi z odmiennymi przekonaniami religijnymi.

Wiek jest istotnym czynnikiem różnicującym wiarę w Boga, inną siłę wyższą i istnienia nieba czy piekła. Jeśli chodzi o wiarę w Boga opisanego w świętych tekstach, w krajach ze znaczną liczbą wierzących przedstawiciele generacji Z skłaniają się raczej ku brakowi wiary. Przykładowo w Polsce odsetek wierzących w generacji Z jest o 10 punktów procentowych mniejszy niż w starszym pokoleniu tzw. boomerów. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w krajach z niskim ogólnym odsetkiem wierzących, gdzie najmłodsi badani należą do najbardziej wierzących. Ponadto na całym świecie badani z generacji Z w porównaniu do starszego pokolenia są zdecydowanie bardziej skłonni do wiary w niebo, ponadnaturalne duchy, piekło i diabła.

Najczęściej wskazywaną religią respondentów było chrześcijaństwo, które wyznaje nieco mniej niż połowa wszystkich badanych (46%). Największą część tej grupy stanowią katolicy (29%), a na drugim miejscu znajdują się protestanci i ewangelicy (11%). 7% respondentów deklaruje bycie buddystą, a 6% - muzułmaninem. Duża grupa badanych nie określiła się w kategoriach żadnej religii (29%). W Polsce trzech na czterech respondentów (75%) uważa się za chrześcijan, podczas gdy przynależność do jakiejkolwiek innej religii deklaruje tylko 2% z nas. Co piąty Polak (19%) nie wyznaje żadnej religii.

 

Źródło danych: IPSOS Religious Beliefs 2023. Realizacja badania: od 20 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 26 wybranych państw (łącznie N=19.731). Badanie prowadzone w ramach cyklicznych pomiarów na platformie online Ipsos Global Advisor.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z liderką zespołu Public Affairs:

Joanna Skrzyńska, mail: [email protected], tel.: +48 505-441-321