Ipsos Online panel

Mirësevini në panelin on line të Ipsos Adria-së !

Si anëtarë I panelit Ipsos Adria, ju mund të merrni pjesë në hulumtimet tona dhe të shprehni mendimet tuaja rreth produkteve dhe shërbimeve si dhe për çështje të ndryshme qytetare.

Herë pas here do t’ju ftojmë nëpërmes emailit që të merrni pjesë në hulumtime.

Me pjesëmarrje në hulumtime, ju do të mblidhni poena të cilët më vonë do të mund t’i këmbeni në të holla ose ato t’i ndërroni me ndonjë prej shpërblimeve.

Anëtarësimi në panel është falas!

Në rast se keni pyetje, lirisht mund të na kontaktoni nëpërmes postës elektronike në [email protected] ndërsa ne do t’ju përgjigjemi në afatin më të shkurt të mundshëm.

Regjistrimi Qasja në profilin e anëtarit

Kushtet për anëtarësim | Pyetjet e bëra më shpesh

Mbrojtja e të dhënave | Sistemi i shpërblimit