Working at Ipsos

Great Place to Work_VietnamJoin Ipsos in Vietnam and become part of an innovative, international Group that leads its markets.  We are proud to provide in Vietnam a great environment where junior and experienced researchers can grow.

Tham gia Ipsos Vietnam để trở thành một phần của một tập đoàn quốc tế năng động hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực. Chúng tôi rất tự hào đã xây dựng tại Việt Nam một môi trường tuyệt vời, nơi cả những người trẻ tuổi và nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm đều có thế phát triển bản thân.

IpsosVietnam_HomeofResearchers

Search current opportunities
 

  • 93% of Ipsos in Vietnam employees like Ipsos' culture and values / 93% nhân viên Ipsos Vietnam thích những văn hóa và giá trị của Ipsos.
  • 93% of them are proud to work at Ipsos / 93% nhân viên cảm thấy tự hào khi làm việc tại Ipsos.
  • And 94% are confident about the future of Ipsos as a leading research company / Và 94% nhân viên cảm thấy tự tin về tương lai của Ipsos như một công ty nghiên cứu hàng đầu.

(Source : Ipsos in Vietnam Pulse - Employee Satisfaction Survey)

Proud to be Ipsos | Mobility 
 Interviewer 


Proud to be Ipsos / Tự hào là Ipsos

5 values uniting the 18,000 Ipsos employees / 5 giá trị kết nối 18.000 nhân viên Ipsos.Ipsos-Proud-to-be-all-languages

  • Integrity / Chính trực
  • Curiosity / Ham học hỏi
  • Collaboration / Hợp tác
  • Client first / Ưu tiên khách hàng
  • Entrepreneurial spirit / Tinh thần Doanh nhân

We are “Proud to be Ipsos” because we respect our heritage / Chúng tôi "Tự hào là Ipsos" vì chúng tôi tôn trọng những bản sắc của mình.


Mobility / Tính di động

Ipsos-mobilityYou will be encouraged to grow constantly within your position to maximise your potential by actively setting and working toward corporate and professional goals. Whenever possible you will be promoted from within, and support opportunities for internal transfers across specialisations and business units within a region, or to Ipsos offices across the globe. You will be able to build a strong foundation of knowledge while gaining the fundamentals to grow your career.

Bạn sẽ thường xuyên được khuyến khích phát triển trong vị trí của mình để khai phá tối đa tiềm năng của bản thân, bằng cách chủ động xây dựng và làm việc hướng đến những mục tiêu tổ chức và mục tiêu chuyên nghiệp. Bạn sẽ được thăng tiến từ bên trong bất cứ khi nào có thể, và được hỗ trợ những cơ hội chuyển đổi nội bộ giữa các lĩnh vực và các bộ phận doanh nghiệp khác nhau trong một khu vực, hoặc đến các văn phòng Ipsos trên toàn cầu. Bạn sẽ có cơ hội xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc trong khi học hỏi những điều căn bản nhất để phát triển sự nghiệp.


Interviewer / Phỏng vấn viên

Become an interviewerIf you are confident and enjoy meeting people, join our panel of market research interviewers where you can enjoy a variety of interesting work. As a face-to-face interviewer you will carry out surveys on behalf of many different clients. A large number of these surveys are conducted face-to-face by a Market Research Interviewer in the street or in people’s homes.

Nếu bạn tự tin và yêu thích việc gặp gỡ mọi người, hãy gia nhập nhóm phỏng vấn viên nghiên cứu thị trường của chúng tôi, nơi bạn có thể tiếp xúc với rất nhiều loại công việc đa dạng. Là một phỏng vấn viên trực tiếp, bạn sẽ thực hiện các bảng khảo sát cho rất nhiều khách hàng khác nhau. Một phần lớn những cuộc khảo sát được thực hiện trực tiếp bởi một Phỏng vấn viên Nghiên cứu thị trường ở trên đường phố hoặc tại nhà đáp viên.

Contact us / Liên lạc với chúng tôi.