Chính sách Cookie - Cookie policy

<English below>

Về cookie

Trang web này, www.ipsos.com  ("Trang web"), sử dụng cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và cũng cho phép chúng tôi cải thiện Trang web của mình.


Cookie là gì?
Cookie là một tệp nhỏ các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc ổ cứng máy tính của bạn, nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được đọc từ ổ cứng máy tính của bạn.


Những loại cookie được sử dụng trên Trang web này:

  • Hoạt động hoặc thực sự cần thiết cookie. Đây là những cookie được yêu cầu cho hoạt động của Trang web.
  • Cookie hiệu suất và phân tích. Những cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng người truy cập và xem cách người dùng sử dụng Trang web. Những cookie này giúp chúng tôi cải thiện cách trang web hoạt động. Thông tin này cũng được các bên thứ ba nhận được như bảng dưới đây cho mục đích này.
  • Cookie phân loại. Những cookie này ghi lại lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm Trang web phù hợp hơn với sở thích của bạn. Thông tin này cũng được các bên thứ ba nhận được như bảng dưới đây cho mục đích này.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về từng cookie chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng trong bảng dưới đây:

Cookie hoạt động hoặc thực sự cần thiết

Tên cookie Cookie này làm gì? Loại Thời gian hết hạn Có thể đặt lại? Nhà cung cấp/Người nhận
cookie-agreed Ghi nhớ trạng thái bật lên cookie. Bên thứ nhất 100 Ngày Không Ipsos.com
cookie-agreed-version Ghi nhớ phiên bản popup cookie. Bên thứ nhất 100 Ngày Không Ipsos.com
cookie-agreed-categories Ghi nhớ các danh mục cửa sổ bật lên cookie. Bên thứ nhất 100 Ngày Không Ipsos.com
SSESS%{session_id}% Ghi nhớ id phiên để lưu trữ dữ liệu mục đích phiên. Bên thứ nhất 23 Ngày Không Ipsos.com

 

Cookies hiệu suất và phân tích

Tên cookie Cookie này làm gì? Loại Thời gian hết hạn Có thể đặt lại? Nhà cung cấp/Người nhận
_ga Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web. Bên thứ nhất 13 Tháng Ipsos.com, Google
_gat Google Analytics sử dụng để điều tiết tỷ lệ yêu cầu. Bên thứ nhất 1 Ngày Ipsos.com, Google
_gid Cookie này được sử dụng để phân biệt người dùng duy nhất. Bên thứ nhất 1 Ngày Ipsos.com, Google

 

Cookies phân loại

Tên cookie Cookie này làm gì? Loại Thời gian hết hạn Có thể đặt lại? Nhà cung cấp/Người nhận
_gclxxxx Đây là cookie theo dõi chuyển đổi của Google. Nó cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và lưu lượng truy cập, vì vậy chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. Bên thứ nhất 3 tháng Ipsos.com, Google
_gcl_au Được sử dụng thông qua Google Analytics để hiểu tương tác của người dùng với trang web và quảng cáo. Bên thứ nhất 3 tháng Ipsos.com, Google

 

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không có quyền kiểm soát, chẳng hạn như YouTube cho video nhúng hoặc khi click vào biểu tượng Facebook, LinkedIn, YouTube hoặc Twitter. Các cookie này có khả năng là cookie phân tích/hiệu suất hoặc cookie phân loại.

Tùy chọn của bạn


Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie như đã nêu ở trên hoặc nếu bạn đổi ý sau khi đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể xóa và chặn cookie trên trang web này thông qua trình duyệt của mình. Nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các phần cookie (bao gồm cả cookie thiết yếu) trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động.


Bạn có thể kiểm soát việc lưu trữ cookie và thay đổi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đây.

 


Cookies Statement

This site, www.ipsos.com (“Site”), uses cookies which helps us to provide you with a good experience when you browse our Site and also allows us to improve our Site.


What is a cookie?
A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your computer, if you agree. Cookies contain information that is transferred to all read from your computer's hard drive.


Types of cookies
The following cookies are used on this Site:

  • Operating or strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of our Site.
  • Performance and analysis cookies. These cookies allow us to recognise and count the number of visitors to our Site and see how visitors use our Site. These cookies help us to improve the way our website works. This information is also received by third parties as shown below for this purpose.
  • Targeting cookies. These cookies record your visit to our Site, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make our Site more relevant to your interests. This information is also received by third parties as shown below for this purpose.

 

You can find more information about the individual cookies we use and the purposes for which we use them in the table below:

Operating or strictly necessary cookies

Name of the cookie What does the cookie do? Type Expiration period Can be reset? Provider/Recipient
cookie-agreed Remembers cookies popup state. 1st Party 100 Days No Ipsos.com
cookie-agreed-version Remembers cookies popup version. 1st Party 100 Days No Ipsos.com
cookie-agreed-categories Remembers cookies popup categories. 1st Party 100 Days No Ipsos.com
SSESS%{session_id}% Remembers the session id to store session purpose data. 1st Party 23 Days No Ipsos.com

 

Performance and analysis cookies

Name of the cookie What does the cookie do? Type Expiration period Can be reset? Provider/Recipient
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1st Party 13 months Yes Ipsos.com, Google
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate. 1st Party 1 Day Yes Ipsos.com, Google
_gid This cookie is used to distinguish unique users. 1st Party 1 Day Yes Ipsos.com, Google

 

Targeting cookies

Name of the cookie What does the cookie do? Type Expiration period Can be reset? Provider/Recipient
_gclxxxx This is the Google conversion tracking cookie. It allows us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. 1st Party 3 months Yes Ipsos.com, Google
_gcl_au Used through Google Analytics to understand user interaction with the site and advertising. 1st Party 3 months Yes Ipsos.com, Google


Please note that third parties may also use cookies, over which we have no control, like YouTube for embedded videos or when following any buttons like Facebook, LinkedIn, YouTube, or Twitter. These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies.


Your preferences
If you do not want us to use cookies as we have outlined above, or if you change your mind after having consented to our use of cookies, you may delete and block cookies on this site via your browser. If you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) parts of our website may not work.


You can control the storage of cookies and change your consent at any time by clicking here.