De Nederlandse kiezer over natuur

Natuur is een belangrijk thema voor kiezers bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Meer dan de helft van alle kiezers zegt dat economische groei altijd moet samengaan met bescherming van de natuur.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Ipsos heeft in opdracht van het Wereld Natuur Fonds de publieke opinie in Nederland over natuur en milieu onderzocht. Dit zijn de belangrijkste resultaten. Lees ook het artikel van het Wereld Natuur Fonds, of bekijk het volledige onderzoeksrapport

 

Belang van het thema natuur

Ongeveer een kwart van alle kiezers (24%) zet ‘natuur en milieu’ in de top 5 van belangrijkste thema’s bij het bepalen van de stemkeuze bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Onderwerpen als de gezondheids )zorg, onderwijs en bestrijding van het coronavirus zijn op dit moment het meest relevant voor kiezers. Het thema natuur en milieu is in termen van maatschappelijke importantie voor kiezers vergelijkbaar thema’s als klimaat, immigratie en de woningmarkt. Tegelijkertijd zegt ongeveer de helft van het electoraat dat het thema natuurbescherming en herstel te laten meewegen in het stemhokje. Voor circa één op de 10 kiezers (11%) is natuurbescherming en herstel ‘zeer belangrijk’, voor ongeveer vier op de tien kiezers ‘belangrijk’. Een ongeveer even grote groep (35%) geeft een neutraal antwoord. Voor 8% is het thema ‘onbelangrijk’, en voor 4% ‘zeer onbelangrijk’.

 

Natuur

 

Impact van de coronacrisis

Voor een ongeveer een kwart van alle kiezers (27%) is natuurbescherming en herstel belangrijker geworden door de coronacrisis. Zes op de tien kiezers (63%) zegt dat het belang dat men hecht aan het thema niet is veranderd. Andere onderwerpen als gezondheidszorg en economisch herstel hebben sinds de coronacrisis sterker aan belang gewonnen in de ogen van kiezers.

 

Economische groei en natuur

Om licht te werpen op de vraag hoe kiezers inhoudelijk over maatregelen omtrent natuur denken hebben we een aantal stellingen* voorgelegd. Daaruit blijkt dat 56% van de kiezers zegt dat economische groei altijd moet samengaan met natuurbescherming en herstel. Als we kijken naar huidige partijvoorkeur dan valt op dat 60% van de CDA stemmers en 52% van de VVD stemmers vindt dat economische groei en natuurbescherming samen moeten gaan. Onder GroenLinks stemmers is dat 80%, onder de SP achterban 64%, en 55% van de PvdA stemmers zegt dat economische groei en natuur hand in hand moeten gaan.

 

Verdeeldheid over andere maatregelen

De resultaten laten ook zien dat Nederlanders verdeeld zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de afweging tussen het bouwen van nieuwe woningen, en het beschermen van de natuur. Een kwart (26%) zegt dat ruimte voor natuur belangrijker is, 29% wil juist meer bouwen. De rest neemt een neutrale positie in. Hetzelfde geldt voor de vraag of we de dijken moeten verhogen (31% is voor), of juist moeten investeren in natuurvriendelijke oplossingen voor waterveiligheid (ook 31% is voor). Nederlanders zijn ook verdeeld over de vraag of bescherming van natuur mag leiden tot beperking van economische groei: 30% denkt van wel, 28% vindt van niet.

 

Steun voor omslag naar natuurvriendelijke landbouw

Tegelijkertijd blijkt uit de data dat er steun is voor een omslag naar natuurvriendelijke landbouw, zelfs als dat ten koste gaat van de voedselproductie: de groep Nederlanders die voor is, is iets groter dan de groep die tegen is (39% versus 23%). Als we kijken naar partijvoorkeur dan is 52% van de SP stemmers en 51% van PvdA kiezers voor een omslag, zelfs als dat ten koste gaat van de voedselproductie. Dit geldt ook voor 36% van de VVD stemmers en 34% CDA stemmers.

 

* We hebben deze stellingen  voorgelegd omdat de mate van importantie die kiezers verbinden aan bepaalde thema’s niet per definitie iets zegt over hoe men over bepaalde thema’s denkt. Het is niet ondenkbaar dat kiezers bepaalde thema’s, zoals groene energie, belangrijk vinden juist omdat ze tegen investeringen in groene energie zijn.

 

 

Onderzoeksverantwoording
Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van stemgerechtigde Nederlanders (n=1.011) tussen 4 en 7 januari 2021. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. Foutmarges lopen uiteen van ongeveer 1% tot ongeveer 3%.

 

Vraagstellingen
▪ Wat zijn voor u de belangrijkste thema’s die een rol spelen bij het bepalen van uw keuze voor een
politieke partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021? U kunt er maximaal 5
selecteren. <lijst met thema’s>
▪ Heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat het belang dat u hecht aan de volgende thema’s bij het
bepalen van uw stem voor een politieke partij is veranderd? <Economisch herstel, versterken
gezondheidszorg, natuurbescherming en –herstel>
▪ In hoeverre is het thema natuurbescherming en -herstel belangrijk voor u bij het bepalen van uw
keuze voor een politieke partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021?
▪ In hoeverre vindt u onderstaande thema’s belangrijk bij het bepalen van uw keuze voor een
politieke partij?
─ Beschermen van typisch Nederlandse diersoorten
─ Realiseren van meer en beter beschermde natuur in Nederland
─ Een stop op het importeren van producten uit recent ontboste gebieden
─ Investeren in natuurvriendelijke oplossingen om Nederland tegen klimaatverandering te
beschermen
─ Stimuleren van natuurvriendelijke landbouw in Nederland
─ Stimuleren van meer groen in steden en dorpen
─ Investeren in een duurzame en groene economie
─ Investeren in groene energie (zoals bijvoorbeeld windmolens, zonneparken)
─ Subsidiëren van woningisolatie
▪ In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
─ Natuurbescherming en herstel moet centraal staan zelfs als dat betekent dat de economische
groei wordt beperkt
─ Economische groei moet altijd samen gaan met natuurbescherming en -herstel
─ Ruimte voor natuur is belangrijker dan het bouwen van nieuwe woningen
─ Omslag naar natuurvriendelijke landbouw ook als dit leidt tot een inkrimping van de veestapel
en minder voedselproductie
─ Niet investeren in het verhogen van de dijken, maar alleen investeren in natuurlijke
oplossingen voor waterveiligheid zoals het opvangen van een teveel aan water in
natuurgebieden
─ Het beschermen van de natuur is het belangrijkste maatschappelijke thema op dit moment

 

 

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Meer inzichten over Publieke Sector

Maatschappij