Elektromobily sú pre Slovákov stále hudbou budúcnosti, odrádza ich najmä cena a nedostatok dobíjacích staníc

Prieskum agentúry Ipsos sa zameral na postoje a názory respondentov k nákupu vozidiel v období do piatich rokov a špecificky na zvažovanie nákupu elektromobilov a tiež ich vnímanie respondentmi.

Elektromobily sú pre Slovákov stále hudbou budúcnosti, odrádza ich najmä cena a nedostatok dobíjacích staníc

Ipsos

 

Nákup automobilov

Z výsledkov prieskumu okrem iného vyplynulo, že kúpu ďalšieho osobného vozidla plánuje v najbližších dvanástich mesiacoch 15,4 % respondentov, pričom ďalších 18,9 % plánuje takýto nákup v období do dvoch rokov. Do piatich rokov si plánuje ďalšie vozidlo zaobstarať 35,4 % respondentov. Pri kúpe ďalšieho vozidla sa chce 36,7 % opýtaných zamerať na nové vozidlá, 38,3 % na jazdené vozidlá a zvyšní respondenti zatiaľ nie sú rozhodnutí. Približne tretina respondentov (32,1 %) tiež nie je rozhodnutá pre žiadnu konkrétnu značku automobilu, pričom rozhodnutí respondenti najčastejšie volia značku Škoda (14,9 %).

Takmer polovica opýtaných (46,2 %) tvrdila, že  plánuje za svoje ďalšie vozidlo zaplatiť v hotovosti, iné možnosti financovania boli uprednostňované v nižšej miere: spotrebný úver (19,7 %), splátkový predaj (17,1 %) a finančný lízing (16 %). Operatívny lízing pre fyzické osoby je stále pomerne málo zvažovaným spôsobom financovania, pričom jeho využitie predpokladalo iba 1,1 % respondentov zapojených do prieskumu.

28,3 % respondentov zamýšľa do automobilu investovať menej ako 5000 €, 30,1 % plánuje zaplatiť sumu medzi 5001 € a 10 000 € a cenu v rozmedzí 10 001 € až 15 000 € je ochotných zaplatiť 24,3 % respondentov. Plánovanú investíciu nad 15 000 € uviedlo 17,3 % opýtaných.

Návšteve akéhokoľvek autosalónu na Slovensku alebo v zahraničí v roku 2017 je naklonených 62,3 % z tých, ktorí plánujú kúpu auta do 12 mesiacov a 48,5 % tých, ktorí plánujú nákup do 2 rokov.

Z tých, ktorí plánujú navštíviť autosalón v tomto roku, má najviac respondentov (42,5 %) záujem o bratislavský autosalón, pri nitrianskom autosalóne je to 38,5 %.

 

Nákup elektromobilov a ich vnímanie

K nákupu elektromobilov pristupuje slovenská populácia s väčším odstupom, ako k nákupu vozidiel s klasickými spaľovacími motormi. V období do 12 mesiacov (1,1 %), do dvoch rokov (3 %) a do troch rokov (3,6 %) zvažuje kúpu elektromobilu iba nízky podiel respondentov. Vo vzdialenejšom období do 5 rokov vyjadrilo záujem o kúpu elektromobilu 16 % opýtaných, pričom 76,2 % zatiaľ alebo vôbec nezvažuje nákup takéhoto vozidla. Elektromobily teda nie sú vnímané ako technológia, ktorá bude bežne dostupná v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých sú ľudia schopní reálne plánovať nákup automobilu, ale skôr ako technológia vzdialenejšej budúcnosti.

Respondenti so záujmom o tento typ automobilov najčastejšie uviedli, že by pri kúpe elektromobilu uvažovali nad značkami Tesla (29,6 %), Škoda (17,6 %), Toyota (16,8 %), Volkswagen (14 %) a Kia (12,8 %).

Hlavným spontánne uvádzaným dôvodom motivujúcim tých, ktorí majú záujem o kúpu elektromobilu, je ekológia a ochrana životného prostredia (58,4 %), nasledujú nízke prevádzkové náklady elektromobilov (46,4 %) a modernosť týchto typov vozidiel, ktoré považujú za budúcnosť automobilového priemyslu (10,4 %).

Stotožňovanie elektromobilov s ekologickosťou sa u záujemcov o kúpu elektromobilu prejavilo aj pri hodnotení dôležitosti faktorov pre zvažovanie ich nákupu. Medzi faktormi zvažovania dominuje ekologickosť (98 %), nasledujú nízke prevádzkové náklady (96,8 %), podpora udržateľných zdrojov (92,8 %).

Naopak, najčastejšie spontánne spomínaný dôvod, ktorý ľudí odrádza od nákupu elektromobilu je ich cena. Cenu elektromobilov považuje za vysokú až 45,6 % tých, ktorí neplánujú nákup elektromobilu. Druhým najčastejším dôvodom odrádzajúcim ľudí od nákupu elektromobilov je nedostatočne vybudovaná infraštruktúra nabíjacích staníc (16,7 %). Dojazd elektromobilov (spolu so životnosťou batérií) a nedostatok informácií o nich spontánne považuje za odrádzajúci faktor už menej ako 10 % vzorky.

Respondenti tiež mali ohodnotiť dôležitosť faktorov, ktoré spôsobujú, že nezvažujú nákup elektromobilu. Potvrdilo sa, že najdôležitejším faktorom je ich cena (94,4 %), nasledovala nedostatočná sieť nabíjacích staníc (91,9 %), dĺžka nabíjania (87,3 %), nízka životnosť batérií (87,1 %) a dojazd (86,3 %). 64,4 % ľudí, ktorí nemajú záujem o kúpu elektromobilu, tiež uviedlo, že nie sú presvedčení o celkovom ekologickom prínose elektromobilov.

 

A pre zaujímavosť...

Vedeli ste, že takmer štvrtina ľudí dáva autám mená? Najčastejšie používaným menom pre automobil na Slovensku je Barborka.

 

Informácie o Ipsos

Ipsos poskytuje komplexné služby v oblasti prieskumu trhu a verejnej mienky vrátane konzultačnej činnosti. Spolupracuje s pobočkami siete Ipsos v 88 krajinách sveta. Disponuje moderným technickým zázemím pre zber a spracovanie dát a využíva tiež know-how špecializovaných divízií Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členom organizácií ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, riadi sa ich etickými princípmi a metodickými pravidlami.

Prieskum realizovala agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1050 respondentov v dňoch 20. 4. až 25. 4. 2017 pomocou on-line zberu dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta bydliska.

Spotrebiteľ a zákazník