Skúsenosti detí s online učením - nezávislosť, lepšie výsledky, nuda a únava

Pozrieme sa na zistenia Detského panelu, ktoré boli iniciatívou v spolupráci s organizáciami na ochranu práv detí a školami v siedmich severských a baltických štátoch.

Vyučovanie / Učenie sa

+ -
Väčšia nezávislosť, lepšie výsledky a väčšia účasť rodičov

Podpora a interakcia medzi žiakmi a učiteľmi sa zhoršila

 

ZISK: Väčšia nezávislosť, lepšie výsledky a väčšia účasť rodičov

Digitálne vyučovanie vydláždilo cestu nárastu nezávislosti detí v súvislosti s ich vzťahom ku vzdelávaniu a učeniu sa. Vo väčšine krajín a vo všetkých vekových skupinách došlo k nárastu počtu úloh, ktoré študenti plnili samostatne.

Nezávislosť zahŕňa aj plánovanie a rozvrhovanie štúdia a aktivít, pričom väčšina detí vo všetkých krajinách hovorí, že sa ich schopnosť robiť si prestávky počas vyučovania od zavedenia digitálneho vzdelávania zlepšila.

Výsledky tiež ukazujú, že vlastné vzdelávanie a výsledky študentov sa pre mnohých zlepšili - najmä v pobaltských krajinách, kde o zlepšení hovorí takmer polovica.

Na rozdiel od nezávislosti vidíme, že sa rodičia v dôsledku digitálneho vzdelávania viac zapájajú do vzdelávania svojich detí. Väčšina detí vo všetkých krajinách hovorí, že sa miera podpory zo strany ich rodičov zlepšila (približne polovica vo všetkých krjainách) - platí to najmä pre mladšiu vekovú skupinu 10 - 12 rokov.


VÝZVY - Nové spôsoby interakcie

Súčasne sa s nárastom nezávislosti znížila úroveň interakcie medzi spolužiakmi a učiteľmi. Výsledky ukazujú, že počet úloh robených so spolužiakmi poklesol vo všetkých krajinách a vo všetkých vekových skupinách, rovnako ako aj diskusie o úlohách.

Interakcie, pokiaľ ide o podporu zo strany školy (zdravie učiteľov a študentov) sa zhoršili vo väčšine všetkých krajín. Príležitosti požiadať o pomoc spolužiakov sa pre mnohých, najmä medzi najmladšími deťmi, zhoršili.

Zároveň však väčšina uvádza, že sa naučili novým komunikačným spôsobom a nástrojom so svojimi učiteľmi. Na otázku, akú podporu zo strany učiteľov považujú za najdôležitejšiu, TOP odpovede na všetkých trhoch obsahovali najmä to, že učitelia sú k dispozícii odpovedať na otázky aj mimo vyučovacích hodín a poskytujú užitočnú spätnú väzbu k úlohám. To by mohlo znamenať, že stále neexistuje uspokojujúci spôsob komunikácie medzi učiteľmi a študentmi, alebo medzi spolužiakmi mimo prostredia online vyučovania. Výzvou je preto vytvoriť nové a uspokojivé spôsoby interakcie v rámci systému ditiálneho vzdelávania.


Osobná pohoda / Bezpečnosť

+ -

Duševná a fyzická pohoda väčšinou nie je ovplyvnená

Miera šikanovania poklesla

Nestimulatívne - viacerí sa nudili alebo boli unavení

Menej času s priateľmi

Cvičenie a športy sa zmenili za čas strávený za obrazovkou

 

ZISK: Menej šikany, viac času s rodinou/domácimi zvieratami, nové zvyky a online bezpečnosť

Digitálne vzdelávanie väčšiny detí nemalo vplyv na celkovú duševnú a fyzickú pohodu a zostáva rovnaké ako predtým. Hoci sa väčšina počas digitálneho vzdelávania cítila bezpečne, niektoré deti majú aj negatívne skúsenosti - najčastejšie boli vystavené pokusom o phishing, a to najmä v severských krajinách, kde to zažilo každé piate dieťa a približne 1 z 10 detí bolo kontaktované online dospelou osobou, ktorú nepoznali.

Šikanovanie (videnie, zažívanie a premýšľanie) sa v každej krajine znížilo o 20 - 30 %. Veľmi málo detí má pocit, že by jeho miera počas digitálneho vzdelávania rástla.

Predĺženie času stráveného doma počas COVID-19 a digitálneho štúdia viedlo tiež k tomu, že deti vo všetkých krajinách trávili podstatne viac času s rodinou a domácimi miláčikmi, čo má potenciál pre zlepšenie sociálnych vzťahov a duševnej pohody.

Digitálne vzdelávanie navyše viedlo k zdravším návykom niektorých detí - dostávajú viac spánku (2 z 5 štátov) a aj pravidelnejšie jedia, najmä v baltických krajinách (približne tretina hovorí o náraste).


VÝZVY - Pocity straty stimulácie a menej času na kamarátov a cvičenie

Najčastejšími negatívnymi pocitmi počas obdobia digitálneho vzdelávania z domova sú pocity nudy a únavy. Niečo medzi štvrtinou a polovicou detí cieľových krajín pociťovali nudu a medzi pätinou a tretinou zase únavu. Výzvou digitálneho vzdelávania je preto potreba stimulácie detí a nabudenie detí energiou.

Čas strávený s kamarátmi poklesol pre veľkú časť detí vo všetkých vekových skupinách, v niektorých krajinách hovoríme o 7 z 10 detí. Čas strávený cvičením a športom rovnako poklesol vo všetkých krajinách, hovorí to tretina až polovica detí. Súčasne sa vo všetkých krajinách výrazne zvýšil čas strávený pri obrazovke počítača, približne 8 z 10 detí hovorí o náraste. Výzvou digitálneho vzdelávania je peto udržať deti aktívne, tak zo sociálneho, ako aj fyzického hľadiska, aby sa predišlo tomu, že strávia väčšiu časť svojho času pri obrazovkách. To by mohlo mať na ich zdraví viacero následkov. 

Spoločnosť