Fersk rapport om utviklingen og tilstanden på arbeidslivet i kommuner og fylkeskommuner

Hvilke arbeidslivsutfordringer har kommunene? Hvilke yrkesgrupper er vanskeligst å rekruttere? Hvilke behov for kompetanseutvikling finnes? Hva gjør kommuner for å øke andelen som jobber deltid? Hvordan har sykefraværet utviklet seg de seneste årene? Hvilke faktorer fremmer innovative løsninger? Og sist men ikke minst, hvilke effekter er oppnådd av digitalisering? Dette er noen av spørsmålene som Ipsos har undersøkt i årets utgave av KS arbeidsgivermonitor 2019.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i kommuner og fylkeskommuner. Årets utgave er den syvende i rekken siden første utgivelse i 2012. Årets undersøkelse har innhentet svar fra 220 kommuner og 8 fylkeskommuner.

Ett av målene med denne publikasjonen er å øke kunnskapen og forståelsen av sentrale problemstillinger og muligheter i arbeidsgiverpolitikken. For hvert utgivelsesår gjennomføres det en landsomfattende spørreundersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn. Resultatene fra denne utgjør en viktig del av monitoren og gir verdifull informasjon om kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere.

Rapporten omfatter et bredt spenn av temaer om arbeidslivet i kommuner og fylkeskommuner, som arbeidsgiverstrategier og ledelse, kompetansebehov og rekruttering sykefravær, heltid- og deltidsarbeid og innovasjon og digitalisering. Noen sentrale funn fra KS-rapporten er som følger.

 

Endringsprosesser og nye arbeidsmåter skaper nye utfordringer 

På spørsmål om hvilke arbeidsgiverutfordringer kommuner og fylkeskommuner opplever, svarer nærmere syv av ti kommuner, og flertallet av fylkeskommunene som har tatt del i årets spørreundersøkelse, at det er utfordrende å realisere gevinster av digitalisering. Det er særlig de mest folkerike kommunene, som også ofte er kommet lengst i den digitale utviklingen, som i størst grad opplever dette temaet utfordrende. Fylkeskommunene, som står midt i sammenslåingsprosesser, uttrykker størst utfordringer med organisatoriske endringsprosesser.

 

Andelen kommuner med rekrutteringsutfordringer øker 

For kommunene har det de siste årene vært størst utfordringer med å rekruttere sykepleiere og leger. I alt svarer om lag tre av fire kommuner at det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere, og seks av ti oppgir at det er utfordrende å rekruttere leger. Dette er noe høyere andeler enn hva som ble rapportert ved forrige gjennomføring i 2017. Siden den gang har andelen kommuner som opplever det utfordrende å rekruttere sykepleiere og leger økt med henholdsvis 11 og 8 prosentpoeng. Størst endring fra 2017 ser vi for psykologer, som seks av ti kommuner oppgir det utfordrende å rekruttere – dette tilsier en 21 prosentpoengs økning i andelen kommuner med rekrutteringsutfordringer.
 

f

Kommunesektoren satser strategisk på innovasjon

Kommunesektoren driver med innovasjon fordi de har store samfunnsutfordringer de ikke kan løse ved å gjøre mer av det samme. Noen av de viktigste innsatsområdene på innovasjonsfeltet handler om å ta i bruk ny teknologi og å styrke ansattes bidrag til innovasjon gjennom organisasjons- og kompetanseutvikling.

For å støtte opp under innovasjonssatsingen har 37 prosent av kommunene og flertallet av fylkeskommunene utviklet, eller er i ferd med å utvikle, en lokal eller regional innovasjonsstrategi. Av de som har en strategi, er det flest som oppgir at denne er politisk eller administrativt vedtatt, og at den omfatter hele organisasjonen. Svarene viser at det er en større andel store kommuner enn små og mellomstore som har en strategi, eller som er i ferd med å utvikle en strategi. De aller fleste kommuner og fylkeskommuner har innsatsområder innenfor innovasjon.

På spørsmål om hvilke effekter som er oppnådd i løpet av de siste to årene som følge av digitalisering, oppgir 57 prosent at kommunikasjonen med andre aktører er blitt forenklet. Omtrent like mange melder om at den digitale utviklingen medfører forenklede arbeidsprosesser. 

Andre effekter av digital utvikling er bedre styringsdata for ledere (47 prosent), økt kvalitet på tjenestetilbudet (45 prosent) og økt samhandling med andre aktører (44 prosent).

Samfunn