Kvinnedagen 2022: Kvinner vil ikke oppnå likestilling i Norge hvis ikke menn også tar grep

I en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos var 76 % av respondentene delvis eller helt enig i at kvinner ikke vil oppnå likestilling i Norge hvis ikke menn også tar grep for å støtte kvinners rettigheter.

I samarbeid med the Global Institute for Women’s Leadership ved Kings College London har Ipsos i anledning kvinnedagen gjennomført en undersøkelse i 30 land. Ipsos Norge har stilt noen av de samme spørsmålene til et representativt utvalg av den norske befolkning. Blant annet er det spurt om de største problemene kvinner og jenter står ovenfor i dag og hvordan omsorgsoppgaver påvirker kvinners karriere. Under presenteres noen av hovedfunnene.

Flest mener lønnsforskjeller er den største utfordringen for kvinner og jenter i dag.

Blant alternativene var det flest som mente lønnsforskjeller er ett av de største problemene kvinner møter (37 %). Det var signifikant flere eldre (60 år +) som mente at lønnsforskjeller er et problem (45 %), og signifikant færre (31 %) av de yngre (18-29 år), sammenlignet med gjennomsnittet. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn har vært en profilert og viktig sak for kvinnebevegelsen i lang tid og var særlig fremtredende i likestillingsdebattene på 60 og 70-tallet, noe som kan henge sammen med at flere eldre anser dette som ett av de viktigste problemene kvinner står ovenfor.

24 % mente at balansering av jobb og familieliv er ett av de viktigste problemene. Også her ser vi det samme skillet mellom den eldste og yngste aldersgruppen, der signifikant flere eldre (39 %) og færre yngre (13 %) mener dette er et problem. Seksuell trakassering ble også ansett som ett av de viktigste problemene. 21 % svarte dette alternativet. Det var signifikant flere menn enn gjennomsnittet som anså dette som et problem (25 %), og signifikant færre kvinner (18 %).

Sammenlikner vi Norge med de andre landene, ser bildet annerledes ut. Globalt er det seksuell trakassering (29 %), seksuell vold (25 %) og vold i hjemmet (23 %) som flest mener er de viktigste problemene kvinner og jenter møter i dag. I Norge svarer 12 % at seksuell vold eller vold i hjemmet er de viktigste problemene jenter og kvinner i Norge møter i dag. Globalt svarer 20 % at lønnsforskjeller er det viktigste problemet, 17 prosentpoeng færre enn i Norge. Skiller vi mellom regioner ser vi at respondenter i Norge svarer relativt likt som landene rundt seg. Respondenter fra land i Europa svarer for eksempel oftere sammenliknet med respondenter i andre land at lønnsforskjeller er ett av de viktigste problemene kvinner står ovenfor.

Graf-kvinnedagnorsk

Uenighet om likestilling på norske arbeidsplasser.

Norge er delt i om norske arbeidsplasser behandler kvinner likt eller ikke. 45 % av respondentene var delvis eller helt enig i at menn og kvinner behandles likt, mens 47 % svarte at de var delvis eller helt uenig. Det ser ut til å være et skille mellom kvinner og menn rundt denne påstanden, da det er signifikant flere menn som mener menn og kvinner blir behandlet likt på arbeidsplassen. 58 % menn svarte at de var delvis eller helt enig i at menn og kvinner behandles likt, mot 31 % kvinner som svarte det samme. De samme tendensene kan sees også globalt. Ser vi på gjennomsnittet i de 30 landene som deltok i undersøkelsen, svarer 41 % at de er delvis eller helt enig i at menn og kvinner behandles likt på arbeidsplassen i deres land. Det er også gjennomgående flere menn som sier seg enig. 
Respondentene var derimot mer enige når det gjelder menns rolle i likestillingskampen. 76 % av respondentene var delvis eller helt enig i at kvinner ikke vil oppnå likestilling i Norge hvis ikke menn også tar grep for å støtte kvinners rettigheter. Det er 8 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet globalt. Fordelingen på kjønn observert tidligere er ikke like fremtredende her, da en relativt lik andel av kvinner og menn i Norge sa seg delvis eller helt enig i at menn må ta grep for å støtte kvinners rettigheter (hhv. 79 % og 74 %). Dette skiller seg fra tallene globalt der forskjellen var på 11 prosentpoeng mellom kjønnene, med 74 % av kvinner og 63 % av menn som mener at menn må ta større grep for å oppnå likestilling i deres hjemland.

Omsorgsoppgaver på bekostning av karriere?

En av problemstillingene som inngår i undersøkelsen er balansering mellom jobb og familie. Vi har spurt befolkningen om deres omsorgsoppgaver har hindret dem i karrieren. Omtrent 1 av 3 (29 %) av respondentene svarer at omsorgsoppgavene deres har påvirket karrieren deres, enten ved å hindre dem i å søke på en jobb eller at de har sluttet eller vurdert å slutte i en jobb. 14 % svarer at omsorgsoppgaver har hindret dem i å søke på en jobb eller forfremmelse. På den andre siden svarer 31 % at deres omsorgsoppgaver ikke har hindret dem i karrieren. Også i denne problemstillingen ser vi en kjønnsforskjell. Kvinner svarer oftere at omsorgsoppgavene deres har hindret dem enn menn (hhv. 17 % og 11 %). 
Norge har mange statlige ordninger for å støtte familier med små barn og gjøre det lettere å kombinere familieliv med karriere, men skiller Norge seg ut i forhold til andre land når det gjelder om omsorgsoppgaver påvirker karrieren? Sammenliknet med andre land, svarer nordmenn relativt likt. Gjennomsnittlig svarer 14 % i de 30 landene at de har latt være å søke på en jobb eller be om forfremmelse på grunn av omsorgsoppgavene deres. Dette gjelder samme andel i Norge. En fjerdedel av respondentene (25 %) svarer at de har sluttet eller vurdert å slutte i en jobb, eller latt være å søke på en jobb på grunn av omsorgsoppgavene deres, en noe lavere andel enn i Norge (29 %). Forskjellen mellom menn og kvinner som vi så i Norge kan også observeres i de andre landene, da kvinner oftere svarer at omsorgsoppgavene deres har påvirket karrieren.

Les hele den globale rapporten her

Samfunn