Мобилни истражувања со помош на мобилни уреди

Во текот на изминатите години, сведоци сме на голема распространетост на мобилните уреди ширум светот. Не само што бројот на корисници расте, а и уредите се користат се повеќе за низа секојдневни активнсоти , било да е тоа гледање видео снимка, купување или пребарување на интернет. Пристапот на интернет преку мобилни уреди стана пораспространет од фиксните уреди, како кај развиените, така и кај пазарите во развој. Интеракцијата на потрошувачите со брендовите е поголема од кога и да е, фрагментирана и стратифицирана. Потрошувачите се зафатени и често прават повеќе работи одеднаш. Од таа причина доаѓа и до отсуство од многу планирани контакти со брендовите, а потоа, побрзо и од очекуваното, се намалува релевантното потсетување.

Зошто?

Мобилните уреди ни даваат можност да дознаеме каква е вредноста и релевантноста на овие интеракции, а секоја точка /контакт е потенцијална можност да ги разбереме мотивите, потребите и желбите на потрошувачот.

Предностите кои можат да ни ги пружат мобилните уреди кога се во прашање времето, местото и контекстот, се клучни за подобри заклучоци:

 • Непрекината интеракција со испитанците ни овозможува брза и повратна информација, секако и близок однос;
 • Природни одговори во реално време, заблагодарувајќи се на „живата" врска;
 • Богата содржина, заблагодарувајќи се на искуството на потрошувачите  кое го споделуваат преку слики,  видео снимки, аудио снимки и податоци за локацијата;
 • Истражувања кои ги надминуваат одговорите  со помош на следење на употребата или однесувањето на мобилните уреди;
 • Овозможен пристап за сегментите на популацијата кои повеќе не користат компјутери;
 • луѓе на возраст од 18 до 24 години.

Напредувајќи со едноставни SMS истражувања до квантитативни/квалитативни истражувања дизајнирани на апликации и "Оnline" канали, Ипсос нуди низа мобилни платформи  кои ќе ги унапредат истражувањата кои се спроведуваат со помош на мобилни уреди.

Клучните апликации на Ипсос се:

 • "Device Agnostic" Истражувањата кои се спроведуваат  на различни уреди им овозможуваат на испитаниците да учествуваат во нашите истражувања  преку уредот кој тие одлучиле да го користат, мобилен или не;
 • "Fast Turnaround Solutions"  Брзо добивње резултати со помош на overnight пристапот (тестирање на концепт, идеи, Instant Brand Health...);
 • "Etnografija" и дневници;
 • Ефикасност на спонзорирана кампања;
 • Следење на медиумите со мерење на пасивното користење и мобилни дневници;
 • "Shopper", "Path to Purchase" и "Population Movement" со мерње на пасивното користење  и геолокација;
 • Тестирање на производи преку мобилни дневници;
 • Искуства на потрошувачите (патување, купување...);
 • Повратни информации од вработените;
 • Квалитативни истражувања со помош на апликацијата "Ipsos Applife"

Како?

 • "Ipsos Engage": ова е интерфејс на Ипсос и прашалник за "Mobile in-browser" истражувања. Овој интерфејс ни овозможува, сите истражувања да бидат прилагодени на мобилните уреди  преку дизајнот на истражувањето кој се прилагодува според уредот. Така нашите испитаници можат да имаат оптимален визуелен преглед  додека работат на истражувањата, на кој уред сакаат, фиксен или мобилен.
 • "Ipsos Mobile App": ова е идеална платформа кога се потребни повратни информации, момeнтално, или кога е потребно да се собираат информации за ставовите на потрошувачите на подолг временски период . Овој интерфејс пружа низа можности, од едноставни, до сложени и отворени прашања , користејќи ја технологијата на уредот на пример: геолокација и мултимедијални содржини. Интерфејсот може да се користи "Оnline" и "Оffline".
 • "Ipsos AppLife": ова е идеално "In-the-moment" квалитативно истражување, со можност за организирање "non-face-to-face" дискусија на широко територијално подрачје.  Нуди богати увиди, благодарејќи на  геолокацијата, сликите и видеата. Интерфејсот може да се користи  "Online" и "Offline".
 • "SMS": овој пристап е корисен за регионите каде пенетрацијата на смарт телефони е ниска, но во кои сепак се користат телефони, особено кога за одредено истражување се потребни неколку прашања, без потреба од мултимедијални содржини или повторен контакт;
 • Сите истражувања кои ја користатат "Ipsos Mobile App" користат и "Online Reporting Dashboard" платформа која се користи едноставно и овозможува преглед на резултатите скоро, во реално време.

Истражувања врз основа на локации – геолокација

Најчесто  луѓето секаде  ги понесуваат своите мобилни уреди. Затоа истите се совршен уред за поставување на прашања  додека се луѓето во движење.

Со помош на "Geo-triggering",  учесниците можеме да ги вклучиме во истражувањето преку нашите мобилни апликации, кога ќе влезат, престојуваат или ја напуштаат локацијата. Гео следењето ни овозможува да го разбереме движењето на луѓето, без да поставуваме прашања.

Добро сценарио за истражувања кои користат гео-локација: подвижно домаќинство, патување, корисничко задоволство и купување.

Истражувањата за купувачите кои користат "Geo-triggering"овозможуваат истражувањата да се спроведуваат во правиот момент, на пример: веднаш по излегување на купувачот од малопродажниот објект.  Овој пристап  му овозможува на брендот не само да прави истражувања со оние кои купиле нешто, а повеќе да ги разбере оние кои ништо не купиле, или купиле само некои од ставките кои биле планирани.  Така брендот ќе ги разбере условите и причините за пропуштената куповна прилика, и врз основа на истите ќе создаде мерки кои ќе го ублажат целиот процес.

Студии од искуства

1. КОРИСТЕЊЕ НА МОБИЛНИ УРЕДИ ЗА "IN HOME" ПРОЕКТИ – тестирање на производи со мобилниот дневник  "In-the-moment".

Салон за козметика, во Кина, сакаше да тестира маска за лице пред истата да биде пуштена во продажба, и истата да ја спореди со конкурентските производи, што е можно подетално. Покрај стандардниот тест на производот (истражување лице во лице, после периодот на користење), истражувањето вклучуваше и мобилен дневник за собирање на реакции во текот на користењето на производот. Традиционалниот "Recall" метод, покажа дека производот е безбеден за лансирање  затоа што прототипот беше сличен или подобар од конкурентскиот. Сепак, мобилниот дневник "In-the-moment" даде детални заклучоци за предностите и недостатоците  на производот, кои пак традиционалниот метод "Recall" не ги забележа. Овие заклучоци го подобруваат производот пред истиот да излезе на пазарот, но и ги унапредуваат упатствата за користење.

2. ИСТРАЖУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ЛОКАЦИИ  - истражување на искуството на продажното место со помош на "Geo-triggering":

Брендот сакаше подобро да ја разбере употребата на мобилните телефони при купувањето. Целта беше да се стапиме во контакт со купувачите  во текот, или по завршување на купувањето да би разбрале како купувачите ги  користат мобилните телефони   при процесот на купување.

Користејќи иновативна комбинација "Mobile Surveying" и "Geo-triggering", ги собравме податоците  скоро во моментот на случување на помошното истражување кое го покрива контекстот.  По регрутацијата, секој учесник доби покана да учествува во истражувањето два часа по влез во трговскиот центар.  Брендот можеше да стекне нови и детални заклучоци за односот помеѓу  искуството со дигитално и "Оffline" купување.  Заклучоците покажаа дека "Online" стратегијата е витална за мали продавници и произведувачи иако нивната продажба е повеќе "Offline", заради употребата на смарт телефони.

3. ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈАТА НА БРЕНДОТ  - Разбирање  на "In-the-moment"  искуствтвото на брендот:

Брендот сакаше да го измери ефектот на големиот pop-up настан, при текот на Formula 1 Grand Prix- во комбинација со ставовите и однесувањето во врска со марката. Посетителите на настанот се регрутирани за мобилното истражување околу проценката на нивниот однос кон брендот.  Истражувањето “Brand Moments App” ги детектираше нивните “In-the-moment” реакции  од  различните елементи на настанот, вклучувајќи ја и комуникацијата на брендот.”Post-wave” мобилното истражување ги процени промените на клучните индикатори  на влијанието и односот со брендот.  Брендот имаше можност да ги открие заклучоците  во клучните индикатори на ефектот во смисла на ставови и однесувања. На тој начин клиентот разви клучни мерења на блискоста помеѓу брендот и потрошувачите, вклучувајќи ги желбата за брендот и насочување на перцепцијата.