Kvinnedagen 2021: Typiske «kvinneyrker» oppleves som mest underbetalte

Folk tror at lønnsgapet mellom kjønn er reelt og viktig, men er splittet i synet på om det bør være en av våre viktigste prioriteringer akkurat nå.

Forfatter(e)

 • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs
Get in touch

Ipsos har i samarbeid med The Global Institute for Women’s Leadership ved King’s College i London gjennomført en global studie i 28 land i anledning den internasjonale kvinnedagen. Ipsos Norge har stilt flere av de samme spørsmålene til et representativt utvalg av den norske befolkningen. Noen av de viktigste funnene er gjengitt under.

Folk tror at lønnsgapet mellom kjønn er reelt og viktig, men er splittet i synet på om det bør være en av våre viktigste prioriteringer akkurat nå.

 • Befolkningen i Norge er delt i synet på om det å lukke lønnsgapet mellom kjønn bør være en av våre viktigste prioriteringer akkurat nå. 43 % mener at å lukke lønnsgapet mellom kjønn er viktig, men ikke bør være en av våre høyeste prioriteringer akkurat nå, mens 42 % mener det bør være en av våre viktigste prioriteringer akkurat nå. Kvinner mener i større grad enn menn at dette bør være en av de viktigste prioriteringene akkurat nå, henholdsvis 50 % mot 34 %.
  Vi ser lignende funn blant gjennomsnittet av de spurte i de 28 landene i den globale studien; 42 % mener at å lukke lønnsgapet mellom kjønn er viktig, men ikke bør være en av de høyeste prioriteringene akkurat nå, mens 36 % mener det bør være en av de viktigste prioriteringene.
 • På tross av delte meninger om hvor høy prioritet å lukke lønnsgapet mellom kjønn bør ha, er det bred sympati for behovet for å adressere lønnsgapet mellom kjønn. 6 av 10 i den norske befolkningen mener at bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem. Halvparten av de spurte i de 28 landene i den globale studien mener det samme. 
 • Samtidig mener en vesentlig andel på nær 2 av 10 at bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er et eksempel på politisk korrekthet som går for langt: 17 % i den norske befolkningen og 19 % i de 28 landene i den globale studien. 
  Omtrent like mange i den globale studien mener at saker om lønnsgap mellom kjønn er «fake news»; 18 %, mens det kun er 6 % i den norske undersøkelsen som mener det samme.

Flertallet støtter større åpenhet om lønn. 

 • Over 6 av 10 (62 %) i den norske undersøkelsen mener at folk burde ha rett til å få vite hva kolleger som gjør det samme arbeidet får betalt. Over halvparten (56 %) i den globale undersøkelsen mener det samme. Det er noe flere kvinner enn menn som er for en slik åpenhet, både i den norske studien (68 % mot 56 %) og i den globale studien (58 % mot 54 %). 
 • 15 % i den norske undersøkelsen mener at folk ikke burde ha rett til å få vite hva kolleger som gjør det samme arbeidet får betalt, mens 20 % mener det samme i den globale undersøkelsen i 28 land.

Typiske «kvinneyrker» oppleves som mest underbetalte.

Det er jobber innenfor omsorgsyrker som barnepassere (som barnehageansatt eller dagmamma), sykepleiere og omsorgsarbeidere som flest i den norske befolkningen mener hovedsakelig utøves av kvinner. Dette er også jobbene som flest vurderer som underbetalte. Det samme gjelder til en viss grad også butikkansatte og lærere. Samtidig er det eksempler på yrker som befolkningen mener primært utøves av menn og som mange også vurderer som underbetalte, som leveringsbud og politibetjent. Politikere oppleves å være mest overbetalte.

 • 9 av 10 mener at yrker som sykepleier og barnepasser (som barnehageansatt eller dagmamma) primært utøves av kvinner, og henholdsvis 67 % og 59 % synes de betales for lite for jobben de gjør.
 • 86 % mener at yrker relatert til omsorgsarbeid, slik som å hjelpe elder og personer med nedsatt funksjonsevne hovedsakelig utføres av kvinner, og 68 % mener denne gruppen betales for lite for jobben de gjør.  
 • Rundt 7 av 10 mener at yrker som leveringsbud (69 %) og politi (72 %) primært utføres av menn, og rundt 3 av 10 mener de betales for lavt for jobben de gjør.
 • Politiker topper listen blant jobber som flest (59 %) mener utbetales for mye for jobben de gjør. En drøy tredjedel (36 %) mener at denne jobben domineres av menn, mens 56 % mener den utøves av like mange kvinner som menn. 

  Lignende tendenser finner vi også blant svarene til gjennomsnittet i den globale studien i 28 land.

 

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt:

Linn Sørensen Holst
Leder Publics Affairs Norway
linn.holst@ipsos.com
Tel: +47 975 94 285

 

Om undersøkelsen

Ipsos har i samarbeid med The Global Institute for Women’s Leadership ved King’s College i London gjennomført en global studie i 28 land i anledning den internasjonal kvinnedagen. Ipsos Norge har stilt flere av de samme spørsmålene til et representativt utvalg av den norske befolkningen
Ipsos Norge har stilt spørsmål på sin webomnibus i uke 7 i 2021, til et representativt utvalg av befolkningen på 500 respondenter (18 år +). Feilmarginene på totalnivå ved 500 svar er på +/- 1,9 – 4,5 prosentpoeng. Feilmarginer for resultater brutt ned på undergrupper er noe større.

De samme spørsmålene inngår i en global studie som Ipsos har gjennomført via sin webomnibus Global Advisor i perioden 22. januar til 5. februar 2021. Det er innhentet svar fra totalt 20,520 personer i alderen 16-74 år i 28 land. Se vedlagte PDF om den globale studien for ytterligere spesifikasjoner om de 28 landene.
 

Forfatter(e)

 • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs

Samfunn